Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Хърватия

Съдържание, предоставено от
Хърватия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Хърватия

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Член 103, буква а) — част първа:

Хърватската правна система не признава издаването на горепосочените автентични актове или споразумения.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Член 103, буква а) — част втора:

Административните органи в окръзите и в град Загреб са компетентни да предоставят правна помощ съгласно член 74, параграф 2 от регламента.

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Член 36, параграф 1

Съдилищата, компетентни да издават удостоверенията, посочени в член 36, параграф 1, са общинските съдилища (općinski sudovi; ед. ч. općinski sud), които са издали решението, за което се отнася удостоверението.

Член 66

Хърватската правна система не признава издаването на горепосочените автентични актове или споразумения.

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Съдилищата, компетентни да поправят удостоверенията по членове 37, параграф 1 и 48, параграф 1, и съдилищата и органите, компетентни да издават удостоверения за липса или ограничаване на изпълняемостта по член 49, са общинските съдилища, които са издали решението, за което се отнася удостоверението.

Що се отнася до уведомленията относно органите, компетентни да коригират автентични актове или споразумения съгласно член 67, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2019/1111, това не се прилага в Хърватия, тъй като автентичните актове и споразумения не съществуват в Хърватия или хърватската правна система не признава издаването на автентични актове или споразумения (вж. уведомлението относно член 2, параграф 2, алинея 2, буква б) и член 2, параграф 2, алинея 3.

Съответно няма органи, компетентни да коригират автентични актове или споразумения съгласно член 67, параграф 1 от регламента.

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Член 30, параграф 3

В Хърватия общинските съдилища имат материална компетентност да признават чуждестранни съдебни решения (член 18 от Закона за съдилищата, Narodne Novine (NN; Официален вестник на Република Хърватия) № 28/13, № 33/15, № 82/15 и № 67/18).

Член 40, параграф 2

Съдът с териториална компетентност да признава и изпълнява чуждестранни съдебни решения е съдът, на чиято територия се намира местоживеенето на страната, срещу която се иска признаване и изпълнение, или съдът, на чиято територия трябва да се извърши изпълнението. Ако страната, срещу която се иска признаване и изпълнение, няма местоживеене в Хърватия, и ако изпълнението не трябва да се извършва в Хърватия, може да бъде подадено искане в един от съдилищата с материална компетентност в Хърватия.

Страните могат да обжалват решението за признаване и изпълнение на решение на чуждестранен съд в срок от 15 дни от датата на връчване на решението.

Ако не е взето окончателно решение относно признаването на чуждестранно съдебно решение, всеки съд може да се произнесе по признаването на това решение в рамките на производство като предварителен въпрос, но само с действие по отношение на това производство.

Член 58, параграф 1

Общинските съдилища са компетентни да отказват изпълнението на чуждестранни съдебни решения в Хърватия (член 18 от Закона за съдилищата, NN бр. 28/13, 33/15, 82/15 и 67/18).

Член 61, параграф 2

Окръжни съдилища (županijski sudovi; ед.ч. županijski sud) се произнасят по жалби срещу всички решения на общинските съдилища по граждански дела.

Член 62

Решение на окръжния съд може да бъде обжалвано под формата на извънредно преразглеждане с разрешение на Върховния съд (Vrhovni sud), ако е подадено по особено важен материалноправен или процесуален въпрос.

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Общинските съдилища са компетентни да отказват изпълнението на чуждестранни съдебни решения в Хърватия (член 18 от Закона за съдилищата, NN бр. 28/13, 33/15, 82/15 и 67/18).

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Процедурата за обжалване на решение по искане за отказ на изпълнение се състои в обжалване пред окръжния съд (окръжните съдилища в Пула, Сплит и Загреб са компетентни по този въпрос).

Извънредно обжалване е възможно под формата на извънредно преразглеждане.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Централният орган, определен да подпомага прилагането на наредбата, е Министерството на труда, пенсионната система, семейната и социалната политика.

Адресът и координатите за връзка на централния орган са:

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb, Хърватия

Електронна поща: pisarnica@mrosp.hr

Телефон: + 385 1 5557 015, + 385 1 5557 363

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

В съответствие с член 82 за настаняването на дете при родители или близки роднини не се изисква съгласието на Хърватия. За целите на член 82, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2019/1111 на Съвета бабите и дядовците, чичовците, лелите, братя/полубратя, сестри/полусестри и децата на братя и сестри/полусестри се считат за близки роднини.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Министерството на труда, пенсионната система, семейната и социалната политика, в качеството си на хърватски централен орган, приема уведомления както на хърватски, така и на английски език за комуникация с централните органи на други държави членки.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

Искането и всички допълнителни документи трябва да бъдат придружени от превод на хърватски език като официален език на замолената държава членка.

Последна актуализация: 02/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.