Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Съдилища по семейни въпроси (само за решения по член 36, параграф 1)

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, член 49, член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1

Във всички случаи компетентните съдилища са съдилищата по семейни въпроси за съответния район:

  • Семеен съд Никозия

Тел.: (+357) 22865601

Факс: (+357) 22302068

  • Семеен съд Лимасол

Тел.: (+357) 25806185

Факс: (+357) 25305054

  • Семеен съд Ларнака-Фамагуста

Тел.: (+357) 24802754

Факс: (+357) 24802800

  • Семеен съд Пафос

Тел.: (+357) 26802626

Факс: (+357) 26306395

Ел. поща:  chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Семейните съдилища — за признаване на решение (член 30, параграф 3), отказ на признаване (член 40, параграф 2) и отказ за изпълнение.

Апелативният съд по семейни въпроси за оспорване или обжалване съгласно член 58, параграф 1, и член 61, параграф 2.

В Кипър не е предвидено допълнително оспорване или обжалване в съответствие с член 62 (няма процедура за обжалване пред съд на трета инстанция).

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Съдилища по семейни въпроси.

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Приложимата процедура за обжалване на решение по молбата за отказ на изпълнение съгласно членове 61 и 62 е жалба пред Апелативния съд по семейни въпроси.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Отдел „Международно правно сътрудничество“

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125 (Leoforos Athalassas 125)

1461 Λευκωσία (1461 Nicosia)

КИПЪР

Тел.: +357 22805951/950

Факс: (+357) 22518356

Електронна поща: registry@mjpo.gov.cy

Лица за контакти:

  • Γιούλικα Χατζηπροδρόμου (Yioulika Hadjiprodromou)

Служител по правни въпроси

Тел.: (+357) 22805943

Факс: (+357) 22518328

Електронна поща: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

  • Τροοδία Διονυσίου (Troodia Dionysiou)

Административен служител

Тел.: (+357) 22805932

Факс: (+357) 22518328

Електронна поща: tdionysiou@mjpo.gov.cy

  • Κωνσταντίνα Σοφοκλέους (Constantina Sophocleous)

Административен служител

Тел.: (+357) 22805973

Факс: (+357) 22518328

Електронна поща: csophocleous@mjpo.gov.cy

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

В случай на отстраняване на дете от неговото семейство службите за социално подпомагане проучват по-широкия семеен кръг (напр. баби и дядовци, чичовци/лели), за да го настанят евентуално при тях. Ако нито едно лице от широкия семеен кръг не се счита за подходящо, се взема предвид и по-широкия социален кръг. Когато няма подходящи лица от широкия семеен или социален кръг, социалните служби настаняват детето в одобрено приемно семейство или институция.

В случаите на близки роднини (напр. баби и дядовци) процедурите за получаване на съгласие и настаняване на деца са опростени.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Английски и гръцки език.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

Гръцки и английски език.

Последна актуализация: 12/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.