Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Кипър

Съдържание, предоставено от
Кипър

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Кипър

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Съдилища по семейни въпроси (само за решения по член 36, параграф 1)

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, член 49, член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1

Във всички случаи компетентните съдилища са съдилищата по семейни въпроси за съответния район:

  • Семеен съд Никозия

Тел.: (+357) 22865601

Факс: (+357) 22302068

  • Семеен съд Лимасол

Тел.: (+357) 25806185

Факс: (+357) 25305054

  • Семеен съд Ларнака-Фамагуста

Тел.: (+357) 24802754

Факс: (+357) 24802800

  • Семеен съд Пафос

Тел.: (+357) 26802626

Факс: (+357) 26306395

Ел. поща:  chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Семейните съдилища — за признаване на решение (член 30, параграф 3), отказ на признаване (член 40, параграф 2) и отказ за изпълнение.

Апелативният съд по семейни въпроси за оспорване или обжалване съгласно член 58, параграф 1, и член 61, параграф 2.

В Кипър не е предвидено допълнително оспорване или обжалване в съответствие с член 62 (няма процедура за обжалване пред съд на трета инстанция).

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Съдилища по семейни въпроси.

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Приложимата процедура за обжалване на решение по молбата за отказ на изпълнение съгласно членове 61 и 62 е жалба пред Апелативния съд по семейни въпроси.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница гръцки е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Министерство на правосъдието и обществения ред)

Отдел „Международно правно сътрудничество“

Λεωφόρος Αθαλάσσας 125 (Leoforos Athalassas 125)

1461 Λευκωσία (1461 Nicosia)

КИПЪР

Тел.: +357 22805951/950

Факс: (+357) 22518356

Електронна поща: registry@mjpo.gov.cy

Лица за контакти:

  • Γιούλικα Χατζηπροδρόμου (Yioulika Hadjiprodromou)

Служител по правни въпроси

Тел.: (+357) 22805943

Факс: (+357) 22518328

Електронна поща: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

  • Τροοδία Διονυσίου (Troodia Dionysiou)

Административен служител

Тел.: (+357) 22805932

Факс: (+357) 22518328

Електронна поща: tdionysiou@mjpo.gov.cy

  • Κωνσταντίνα Σοφοκλέους (Constantina Sophocleous)

Административен служител

Тел.: (+357) 22805973

Факс: (+357) 22518328

Електронна поща: csophocleous@mjpo.gov.cy

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

В случай на отстраняване на дете от неговото семейство службите за социално подпомагане проучват по-широкия семеен кръг (напр. баби и дядовци, чичовци/лели), за да го настанят евентуално при тях. Ако нито едно лице от широкия семеен кръг не се счита за подходящо, се взема предвид и по-широкия социален кръг. Когато няма подходящи лица от широкия семеен или социален кръг, социалните служби настаняват детето в одобрено приемно семейство или институция.

В случаите на близки роднини (напр. баби и дядовци) процедурите за получаване на съгласие и настаняване на деца са опростени.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Английски и гръцки език.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

Гръцки и английски език.

Последна актуализация: 05/04/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.