Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Чешката адвокатска колегия (Česká advokátní komora)

Клон Бърно

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Тел.: +420 513 030 111
Ел. поща: brno@cak.cz

Уебсайт: https://www.cak.cz/en/

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

 • Член 36, параграф 1

Съдилища, компетентни да издават удостоверение за решение

а) Районен съд (okresní soud)

б) Районен съд (okresní soud)

в) Градски съд в Бърно (Městský soud v Brně)

 • Член 66

Съдилища и органи, компетентни да издават удостоверение за автентичен акт или споразумение

Не е приложимо

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

 • Член 37, параграф 1 и член 48, параграф 1

Съдилища, компетентни да поправят удостоверение за решение

Член 37, параграф 1

а) Районен съд (okresní soud)

б) Районен съд (okresní soud)

в) Градски съд в Бърно (Městský soud v Brně)

Член 48, параграф 1 — привилегировани решения

а) Районен съд — член 42, параграф 1, буква а)

б) Районен съд — член 42, параграф 1, буква б) — член 29, параграф 6

 • Член 49

Съдилища, компетентни да издават удостоверение за липса или ограничаване на изпълняемостта

а) Районен съд — член 42, параграф 1, буква а)

б) Районен съд — член 42, параграф 1, буква б)

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

 • Член 30, параграф 3

Съдилища, компетентни да признаят решение

Районен съд

 • Член 40, параграф 2

Съдилища, компетентни да откажат признаването на решение

Районен съд

 • Член 58, параграф 1

Съдилища, компетентни да откажат изпълнението на решение

Районен съд

 • Член 61, параграф 2

Съдилища, пред които се подава жалба срещу решение за отказ на изпълнението

Районен съд

 • Член 62

Съдилища, пред които се подава жалба срещу решение съгласно член 61, параграф 2

Районен съд

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Районен съд или съдебен изпълнител.

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

 • Член 61

Жалби срещу решения за отказ на изпълнението съгласно членове 61 и 62

Обжалване съгласно член 201 и сл. от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), с измененията

 • Член 62

Допълнителни жалби срещу решения за отказ на изпълнението съгласно членове 61 и 62

Жалба за отмяна (žaloba pro zmatečnost) съгласно член 229 и сл. от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), с измененията

Въззивна жалба съгласно член 236 и сл. от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), с измененията

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Служба за международна правна закрила на децата (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Чешка република

Тел.: 00420 542 215 522

Факс: 00420 542 212 836

Ел. поща: podatelna@umpod.cz

Уебсайт: http://www.umpod.cz/

За контакти:

Zdeněk Kapitán, директор

Markéta Kačerová Nováková, заместник-директор

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Няма отговор.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Чешки, словашки, английски език.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

 • Членове 80, 81, 82

Чешки и словашки език.

 • Член 91, параграф 2

Чешки и словашки език.

Последна актуализация: 08/11/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.