Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Чехия

Съдържание, предоставено от
Чехия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Чехия

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Чешката адвокатска колегия (Česká advokátní komora)

Клон Бърно

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

Тел.: +420 513 030 111
Ел. поща: brno@cak.cz

Уебсайт: https://www.cak.cz/en/

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

 • Член 36, параграф 1

Съдилища, компетентни да издават удостоверение за решение

а) Районен съд (okresní soud)

б) Районен съд (okresní soud)

в) Градски съд в Бърно (Městský soud v Brně)

 • Член 66

Съдилища и органи, компетентни да издават удостоверение за автентичен акт или споразумение

Не е приложимо

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

 • Член 37, параграф 1 и член 48, параграф 1

Съдилища, компетентни да поправят удостоверение за решение

Член 37, параграф 1

а) Районен съд (okresní soud)

б) Районен съд (okresní soud)

в) Градски съд в Бърно (Městský soud v Brně)

Член 48, параграф 1 — привилегировани решения

а) Районен съд — член 42, параграф 1, буква а)

б) Районен съд — член 42, параграф 1, буква б) — член 29, параграф 6

 • Член 49

Съдилища, компетентни да издават удостоверение за липса или ограничаване на изпълняемостта

а) Районен съд — член 42, параграф 1, буква а)

б) Районен съд — член 42, параграф 1, буква б)

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

 • Член 30, параграф 3

Съдилища, компетентни да признаят решение

Районен съд

 • Член 40, параграф 2

Съдилища, компетентни да откажат признаването на решение

Районен съд

 • Член 58, параграф 1

Съдилища, компетентни да откажат изпълнението на решение

Районен съд

 • Член 61, параграф 2

Съдилища, пред които се подава жалба срещу решение за отказ на изпълнението

Районен съд

 • Член 62

Съдилища, пред които се подава жалба срещу решение съгласно член 61, параграф 2

Районен съд

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Районен съд или съдебен изпълнител.

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

 • Член 61

Жалби срещу решения за отказ на изпълнението съгласно членове 61 и 62

Обжалване съгласно член 201 и сл. от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), с измененията

 • Член 62

Допълнителни жалби срещу решения за отказ на изпълнението съгласно членове 61 и 62

Жалба за отмяна (žaloba pro zmatečnost) съгласно член 229 и сл. от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), с измененията

Въззивна жалба съгласно член 236 и сл. от Закон № 99/1963 (Граждански процесуален кодекс), с измененията

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Служба за международна правна закрила на децата (Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí)

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Чешка република

Тел.: 00420 542 215 522

Факс: 00420 542 212 836

Ел. поща: podatelna@umpod.cz

Уебсайт: http://www.umpod.cz/

За контакти:

Zdeněk Kapitán, директор

Markéta Kačerová Nováková, заместник-директор

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Няма отговор.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Чешки, словашки, английски език.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

 • Членове 80, 81, 82

Чешки и словашки език.

 • Член 91, параграф 2

Чешки и словашки език.

Последна актуализация: 08/11/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.