Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Естония

Съдържание, предоставено от
Естония

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Естония

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

Съставянето на автентичен акт, посочен в член 2, параграф 2, точка 2), буква б), е задача на нотариуса. Списък на нотариусите може да бъде намерен на уебсайта на Нотариалната камара (Notarite Koda).

Регистрирането на споразумение, посочено в член 2, параграф 2, точка 3, е задача на службата за гражданско състояние на местния орган на окръжния център(maakonnakeskus). Списък на тези служби може да бъде намерен тук.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Понастоящем в Естония няма такъв административен орган. В Естония услугите от нотариусите и службите по гражданското състояние не са безплатни.

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

В Естония издаването на удостоверения за решение, както е посочено в член 36, параграф 1, е задача на окръжния съд.

Удостоверенията за автентичен акт, съставен от нотариус, или удостоверенията за автентично споразумение, изготвени от службата по гражданско състояние, както е посочено в член 66, могат да се издават или от нотариус, или от службата по гражданско състояние на местния орган на окръжния център. Списък на нотариусите може да бъде намерен тук, а списък на службите по гражданско състояние може да бъде намерен тук.

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница естонски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.

В Естония поправянето на удостоверението, посочено в член 37, параграф 1 и член 48, параграф 1, и издаването на удостоверението, посочено в член 49, е задача на окръжния съд.

Поправянето на удостоверението за автентичен акт, съставен от нотариус, както е посочено в член 67, параграф 1, е задача на нотариуса. Списък на нотариусите може да бъде намерен тук.

Поправянето на удостоверението за автентично споразумение, съставено служба по гражданско състояние, както е посочено в член 67, параграф 1, е задача на местния орган на окръжния център. Списък на тези служби може да бъде намерен тук.

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Молбите, предвидени в членове 30, параграф 3, член 40, параграф 2 и член 58, параграф 1, се подават до окръжния съд. Молбата, предвидена в член 61, параграф 2, се подава до районния съд, а молбата, предвидена в член 62, се подава до Върховния съд.

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

В Естония съдебните изпълнители са компетентни за принудителното изпълнение на решения. Ищецът избира съдебен изпълнител от района, в който живее длъжникът. Съдебните изпълнители работят в четири окръжни съдебни района: Harjumaa, Pärnumaa, Tartumaa и Virumaa.

Списък на съдебните изпълнители може да бъде намерен на уебсайта на Камарата на съдебните изпълнители и синдиците (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda).

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

В Естония жалбата, предвидена в член 61 се подава до районния съд, а жалбата, предвидена в член 62, се подава до Върховния съд.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

По отношение на член 77, параграф 1, член 79, букви в), г) и д) и член 81 централният орган в Естония е:

Министерство на правосъдието (Justiitsministeerium)

Отдел за международно съдебно сътрудничество

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

Ел. поща: central.authority@just.ee,

Тел.: (+372) 620 8183, (+372) 620 8186, (+372) 620 8190

По отношение на член 79, букви а), б) и е) и ж), член 80 и член 82 централният орган в Естония е:

Съвет за социално осигуряване (Sotsiaalkindlustusamet)

Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

Ел. поща: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee,

Тел.: (+372) 612 1360, (+372) 531 8850, (+372) 5345 1792

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

В Естония децата могат да бъдат настанявани без предварително съгласие само с родител.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

В съответствие с член 91, параграф 3 естонските централни органи приемат съобщения както на естонски, така и на английски език.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

В съответствие с член 91, параграф 2 езиците, които се приемат за превод на заявките и придружаващите документи, посочени в членове 80, 81, 82, както и на полетата за свободен текст на удостоверенията, са естонски и английски език.

Последна актуализация: 20/07/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.