Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Финландия

Съдържание, предоставено от
Финландия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Финландия

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Финландското право не съдържа разпоредби относно автентичните актове или регистрираните споразумения по смисъла на регламента.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Във Финландия административният орган, посочен в член 74, параграф 2, е Съветът за социално подпомагане (на фински език: Sosiaalilautakunta; шведски език: Socialnämnd),

Компетентният орган, който може да предостави удостоверения, че кандидатите отговарят на изискванията за правна помощ: Службата за правна помощ (фински: oikeusaputoimisto; шведски език: rättshjälpsbyrå).

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Удостоверението, посочено в член 36, параграф 1, се издава от съда или органа, който е взел решението или е одобрил споразумението.

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Съдилища, компетентни да поправят удостоверение, издадено съгласно член 37, параграф 1 и член 48, параграф 1: Съдът или друг орган, който е постановил решението

Съдилища, компетентни да издават удостоверението за липса или ограничаване на изпълняемостта, посочено в член 49: Съдът или друг орган, който е спрял или отхвърлил изпълнението или с чието решение предходно решение вече не подлежи на изпълнение или неговата изпълняемост е ограничена.

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Съдилища, които са компетентни да признаят решение, посочено в член 30, параграф 3, и да откажат да признаят решение (член 40, параграф 2): Районен съд (финландски: käräjäoikeus; шведски език: tingsrätt).

Съдилища и органи, компетентни за отказ за изпълнение, посочени в член 58, параграф 1: Районен съд (финландски: käräjäoikeus; шведски език: tingsrätt).

Органи и съдилища, посочени в член 61, параграф 2 от регламента: Апелативен съд (фински: hovioikeus; шведски език: hovrätt).

Органи и съдилища, посочени в член 62 от регламента: Върховен съд (фински: korkein oikeus; шведски език: högsta domstolen).

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Ако изпълнението се отнася до упражняване на родителски права, пребиваване или право на лични отношения с дете или връщане на дете в друга държава членка: Районен съд (финландски: käräjäoikeus; шведски език: tingsrätt).

Ако са изминали по-малко от три години от постановяването на решението относно упражняването на родителските права, пребиваването или правото на лични отношения с дете или връщането на дете в друга държава членка, изпълнението на решението може да бъде поискано от съдебен изпълнител вместо от съда.

Ако принудителното изпълнение се отнася до съдебни разноски: Национален орган за принудително изпълнение на Финландия (фински: Ulosottoviranomainen; шведски език: Utsökningsmyndighet).

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Член 61, параграф 2: Решенията за отказ за изпълнение могат да бъдат обжалвани пред апелативен съд. Молбите за обжалване, адресирани до апелативния съд, следва да се изпращат до деловодството на районния съд, който е издал решението.

Член 62: Върховен съд. Молбите за обжалване, адресирани до Върховния съд, следва да се изпращат до деловодството на апелативния съд, който е издал решението.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Министерство на правосъдието

Международна правна помощ

PL 25

00023 GOVERNMENT

Teл.:+358 9 1606 7628

Факс:+358 9 1606 7524

Ел. поща: central.authority.om@gov.fi

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Финландия няма категорията близки роднини, посочена в член 82, параграф 2.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Освен на фински и шведски език се приема и английски език.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

Член 91, параграф 2: Освен на фински и шведски език се приема и английски език.

Последна актуализация: 22/03/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.