Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Франция

Съдържание, предоставено от
Франция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Франция

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Нотариусите (notaires) са оправомощени да изготвят автентичните актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б).

Нотариусите и секретарите на съдилищата (greffiers) са оправомощени да вписват споразуменията, посочени в член 2, параграф 2, точка 3.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Службата за правна помощ (bureau d’aide juridictionnelle) към общия окръжен и районен съд (tribunal judiciaire) по мястото на пребиваване на ищеца или службата към съда, който е компетентен да разгледа делото.

Като изключение от правилото за единната служба, такава служба има също във всяко от следните съдилища:

  • Касационния съд (Cour de cassation);
  • Държавния съвет (Conseil d’État);
  • Националния съд по въпросите на правото на убежище (Cour nationale du droit d’asile).

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Издаване на удостоверения в съответствие с член 36 за решения по брачни въпроси или въпроси, свързани с родителската отговорност, или решения, с които се постановява връщането на дете:

- главният секретар (directeur de greffe) на съда, който е постановил решението или е одобрил споразумението.

Издаване на удостоверения за решения в съответствие с член 66:

- председателят на общия съд (чрез делегиране — съдията).

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1: главният секретар или съдът, издал удостоверението.

Съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 48, параграф 1: органът, издал удостоверението.

Съдилища, компетентни да издават удостоверение, в което се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочено в член 49: органът, издал удостоверението.

Съдилища и органи, компетентни да поправят удостоверение, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1: председателят на общия съд (чрез делегиране — съдията).

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Съдилища, компетентни да признават решение в съответствие с член 30, параграф 3: председателят на общия съд или негов представител.

Съдилища, компетентни за отказ на признаване на решение в съответствие с член 40, параграф 2: председателят на общия съд или негов представител.

Съдилища, компетентни за отказ на изпълнение, оспорване или обжалване и последващо оспорване или обжалване, както е посочено в член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62: председателят на общия съд или негов представител.

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Председателят на общия съд или негов представител.

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Във Франция оспорването се прави пред апелативния съд (cour d’appel).

Ако не е постановен от съдия, отказът да се издаде удостоверение за френско решение може да бъде отнесен до председателя на общия съд. Председателят на общия съд постановява окончателно решение по жалбата след изслушване или призоваване на жалбоподателя и съответния орган (член 509-7 от Гражданския процесуален кодекс).

В случай на последващо оспорване (член 62) въпросът се разглежда от Касационния съд.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

По отношение на целия регламент, с изключение на трансграничното настаняване

Ministère de la Justice [Министерство на правосъдието]

Direction des Affaires Civiles et du Sceau [Дирекция „Граждански дела и държавен печат“]

Département de l’Entraide, du droit international privé et européen, DEDIPE [Отдел за взаимопомощ, международно частно право и право на ЕС]

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

Електронна поща: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Тел. +33 144776105

За случаи на трансгранично настаняване

Ministère de la Justice [Министерство на правосъдието]

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse [Дирекция „Съдебна защита на младежта“]

Bureau des affaires judiciaires et de la législation [Служба по правни въпроси и законодателство]

Пощенски адрес: 13, place Vendôme – 75042 Paris Cedex 01

Административен адрес: Le Millénaire, 35 rue de la gare – 75019 Paris

Тел. +33 170228984

или +33 170227582

Електронна поща: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Няма други категории близки роднини, различни от родителите.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Френски и английски език.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

Френски и английски език.
Последна актуализация: 29/08/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.