Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Гърция

Съдържание, предоставено от
Гърция

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Гърция

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

  • Орган, посочен в член 2, параграф 2, буква б), точка (2): Всички административни органи и центрове за граждански услуги. Освен това адвокатите и нотариусите, в съответствие с разпоредбите, уреждащи упражняването на техните функции.
  • Орган, посочен в член 2, параграф 2, точка (3): Компетентният едноличен първоинстанционен съд (monomelés protodikeío) или нотариус.
  • Орган, посочен в член 2, параграф 2, буква б), точка (2): -

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

В Гърция „административните органи“ не участват в процедурата за предоставяне на правна помощ. Компетентните органи са съдилищата с териториална и материална компетентност.

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Органът, компетентен да издава удостоверенията, посочени в член 36, параграф 1, е съдът, който е издал решението, или органът (нотариусът), издал документа.

Органът, компетентен да издава удостоверенията, посочени в член 66, е съдът, който е издал решението, или органът (нотариусът), издал документа.

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Съдът, компетентен да поправя или оттегля удостоверения, е съдът, който е постановил решението.

Съдът, компетентен да издаде удостоверение за липса или ограничаване на изпълняемостта на удостоверено решение, е съдът, който е издал решението.

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Съдът, компетентен за признаването на решение (член 30, параграф 3), отказа за признаване (член 40, параграф 2) и отказа за изпълнение (член 58, параграф 1), е едноличният първоинстанционен съд по местопребиваване на лицето, срещу което се иска изпълнение. Ако местопребиваването на това лице не е известно, се взема предвид районът на неговото място на пребиваване. Ако това също не е известно, компетентен е едноличният първоинстанционен съд в Атина.

Съдът, компетентен за оспорване или обжалване (член 61, параграф 2), е апелативният съд(Efeteío).

Съдът, компетентен за по-нататъшно оспорване или обжалване (член 62), е Върховният съд(Áreios Págos).

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Компетентният по изпълнението орган е съдебният изпълнител (dikastikós epimelitís).

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Жалбите, посочени в член 61, се подават (под формата на обжалване (éfesi) пред апелативния съд, докато други жалби, както е посочено в член 62, се подават (под формата на касационно обжалване(anaíresi)) пред Върховния съд.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Централният орган съгласно член 76 е отдел „Международно частно право“ (Tmíma Idiotikoú Dikaíou) към Министерството на правосъдието(YpourgeíoDikaiosýnis).

Началник на дирекция „Специални правни въпроси“ (Diéfthynsi Eidikón Nomikón Zitimáton):

Г-н Vasilios Sarigiannidis

Началник на отдел „Международно частно право“:

Г-жа Xanthippi Pappa

Mesogeion 96, 11527 Athens

Тел.: +30 213 130 7312, +30 213 130 7480

Електронна поща: vsarigiannidis@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Гърция не е решила, че съгласието, посочено в параграф 1, не се изисква за настаняване, различно от настаняване при родител.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Гръцки, английски език.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

  • Член 80, параграф 3: гръцки език.
  • Член 81, параграф 2: гръцки език.
  • Член 82, параграф 4: гръцки език.
  • Член 91, параграф 2: -
Последна актуализация: 17/07/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.