Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Унгария

Съдържание, предоставено от
Унгария

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Унгария

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Не се отнася до унгарското право.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Не се отнася до унгарското право.

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Удостоверенията по приложение II се издават от първоинстанционния съд (член 36, параграф 1, буква а)). Удостоверенията по приложение III се издават от първоинстанционния съд и от компетентния орган по настойничество и попечителство (член 36, параграф 1, буква б)). Удостоверенията по приложение IV се издават от първоинстанционния съд (Централния районен съд на Пеща) (член 36, параграф 1, буква в)). Член 66 не се отнася до унгарското право.

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Удостоверенията по приложение II се поправят от първоинстанционния съд (член 37, параграф 1). Удостоверенията по приложение III се поправят от първоинстанционния съд, а службите на органите на управление в Будапеща и на окръжните органи на управление, действащи в качеството си на служби за закрила на детето и за настойничество и попечителство, поправят удостоверенията по приложение III, издадени от органа по настойничество и попечителство в неговата област на компетентност (член 37, параграф 1). Удостоверенията по приложение IV се поправят от първоинстанционния съд (Централния районен съд на Пеща) (член 37, параграф 1). Удостоверенията по приложение V се поправят от първоинстанционния съд, а службите на органите на управление в Будапеща и на окръжните органи на управление, действащи в качеството си на служби за закрила на детето и за настойничество и попечителство, поправят удостоверенията по приложение V, издадени от органа по настойничество и попечителство в неговата област на компетентност (член 48, параграф 1). Удостоверенията по приложение VI се поправят от първоинстанционния съд (член 48, параграф 1). Удостоверенията по приложение VII се издават от първоинстанционния съд и от компетентния орган по настойничество и попечителство (член 49, параграф 1). Член 66 не се отнася до унгарското право.

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Във връзка с член 30, параграф 3: компетентен е районният съд в седалището на окръжния съд по местоживеене на ответника в Унгария или, при липса на такова, по обичайното му пребиваване (в Будапеща — Централният районен съд на Буда); при липса на такова — районният съд в седалището на окръжния съд по местоживеене на ищеца в Унгария или, при липса на такова, по обичайното му пребиваване (в Будапеща — Централният районен съд на Буда), или, ако ищецът няма местоживеене, седалище или обичайно пребиваване в Унгария — Централният районен съд на Буда.

Във връзка с член 52: с изключение на решенията, автентичните актове или споразуменията относно лични отношения, компетентен е районният съд в седалището на окръжния съд по обичайното пребиваване на задължената страна или детето (в Будапеща — Централният районен съд на Буда); в случай на решения, автентични актове или споразумения относно лични отношения компетентен е районният съд по местоживеенето в Унгария на детето, засегнато от правото на лични отношения, или, ако това не е възможно — по местопребиваването му в Унгария, или, ако то не може да бъде установено — Централният районен съд на Буда.

Във връзка с член 40, параграф 2: компетентен е районният съд в седалището на окръжния съд по местоживеене на ответника в Унгария или, при липса на такова, по обичайното му пребиваване (в Будапеща — Централният районен съд на Буда); при липса на такова — районният съд в седалището на окръжния съд по местоживеене на ищеца в Унгария или, при липса на такова, по обичайното му пребиваване (в Будапеща — Централният районен съд на Буда), или, ако ищецът няма местоживеене, седалище или обичайно пребиваване в Унгария — Централният районен съд на Буда.

Във връзка с член 58, параграф 1: молбите трябва да се подават до съда, който е разпоредил изпълнението.

Във връзка с член 61, параграф 2: жалбите трябва да се подават до първоинстанционния съд и по тях се произнася окръжният съд.

Във връзка с член 62: исканията за преразглеждане трябва да се подават до съда, който е постановил решението на първа инстанция, и по тях се произнася Върховният съд.

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

С изключение на решенията, автентичните актове или споразуменията относно лични отношения, компетентен е районният съд в седалището на окръжния съд по обичайното пребиваване на задължената страна или детето (в Будапеща — Централният районен съд на Буда); в случай на решения, автентични актове или споразумения относно лични отношения компетентен е районният съд по местоживеенето в Унгария на детето, засегнато от правото на лични отношения, или, ако това не е възможно — по местопребиваването му в Унгария, или, ако то не може да бъде установено — Централният районен съд на Буда.

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Във връзка с член 61: обжалване.

Във връзка с член 62: преразглеждане.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

С изключение на случаите, свързани с връщането на деца, преместени в чужбина, и връщането на деца, доведени в Унгария — Министерството на вътрешните работи (адрес: 1054 Budapest Báthory utca 10, пощенски адрес: 1884 Budapest, Pf. 1., телефонен номер +36 17955468, +36 17953155; електронна поща: gyergyam@bm.gov.hu).

В случаите, свързани с връщането на деца, преместени в чужбина, и връщането на деца, доведени в Унгария — Министерството на правосъдието (адрес: 1054 Budapest Báthory utca 12, пощенски адрес: 1357 Budapest, Pf. 2., телефонен номер +36 17955397, +36 17953188, факс +36 15503946; електронна поща: nmfo@im.gov.hu).

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Не се отнася до унгарското право.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Английски и унгарски език.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

Унгарски език.

Последна актуализация: 04/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.