Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Ирландия

Съдържание, предоставено от
Ирландия

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Никой орган не е специално оправомощен за тази цел съгласно ирландското законодателство, тъй като съответните семейноправни въпроси се разглеждат от ирландските съдилища.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Съветът за правна помощ е компетентният орган, предоставящ правна помощ, който е посочен в член 74, параграф 2. Връзка със Съвета за правна помощ (Legal Aid Board, LAB) може да бъде осъществена по следните начини:

Quay Street (Главно управление)
Cahirciveen,
Co. Kerry.
V23 RD36
Телефон 066 947 1000
Местен телефон (LoCall) 0818 615200
info@legalaidboard.ie

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Компетентни са следните съдилища:

Издаване на удостоверение — член 36, параграф 1

— решение по брачни въпроси, използвайки формуляра от приложение II —

окръжният съд (Circuit Court) или Висшият съд (High Court);

— решение по въпроси, свързани с родителската отговорност, използвайки формуляра от приложение III —

районният съд (District Court), окръжният съд (Circuit Court) или Висшият съд (High Court);

— решение, с което се постановява връщане на детето, както е посочено в член 2, параграф 1, буква а), и когато е приложимо, всяка временна, включително охранителна мярка, постановена в съответствие с член 27, параграф 5, придружаваща решението, използвайки формуляра от приложение IV:

Висшият съд.

Издаване на удостоверение — член 66, параграф 1

— по брачни въпроси, използвайки формуляра от приложение VIII;

Никой съд или орган съгласно ирландското законодателство не е компетентен да издава удостоверение за автентичен акт или споразумение по брачни въпроси съгласно член 66, параграф 1, буква а).

— автентичен акт или споразумение по въпроси, свързани с родителската отговорност, използвайки формуляра от приложение IX —

районният съд (District Court), окръжният съд (Circuit Court) или Висшият съд (High Court).

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Поправяне на удостоверение — член 37, параграф 1

Съдът, който е издал удостоверението в съответствие с член 36, параграф 1, може да го поправи в съответствие с член 37, параграф 1:

 • районният съд;
 • окръжният съд;
 • Висшият съд.

Поправяне или оттегляне на удостоверение — член 48, параграф 1

Съдът, който е издал удостоверението:

 • районният съд;
 • окръжният съд;
 • Висшият съд.

Удостоверение за липса или ограничаване на изпълняемостта (на решение, удостоверено в съответствие с член 47) — член 49

Съдът, който е издал удостоверението:

 • районният съд;
 • окръжният съд;
 • Висшият съд.

Никой съд или орган съгласно ирландското законодателство не е компетентен да издава удостоверение за автентичен акт или споразумение по брачни въпроси съгласно член 66, параграф 1, буква а).

Съдът, който е издал удостоверението за автентичен акт или споразумение по въпроси, свързани с родителската отговорност, съгласно член 66, параграф 1, буква б), може да поправи удостоверението в съответствие с член 67, параграф 1:

 • районният съд;
 • окръжният съд;
 • Висшият съд.

Член 66, параграф 3 във връзка с член 37, параграф 1:

 • районният съд;
 • окръжният съд;
 • Висшият съд.

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Искане по член 30, параграф 3 за постановяване на решение, че липсват основанията за отказ на признаване: молбите по член 30, параграф 3 се подават до следните съдилища:

— в Ирландия — до Висшия съд.

Член 52: изпълнение: молбите по член 52 се подават до следните съдилища:

— в Ирландия — до Висшия съд.

Член 40, параграф 1: отказ на признаване: молбите по член 40, параграф 1 се подават до следните съдилища:

— в Ирландия — до Висшия съд.

Член 58, параграф 1: отказ на изпълнение: молбите по член 58, параграф 1 се подават до следните съдилища:

— в Ирландия — до Висшия съд.

Член 61, параграф 2: оспорване или обжалване — отказ на изпълнение:

Апелативен съд (Court of Appeal).

Член 62: възможност за обжалване пред Върховния съд (Supreme Court) при ограничени обстоятелства — решението трябва да включва въпрос от обществено значение или трябва да е необходимо да има обжалване с оглед на интересите на правосъдието.

— в Ирландия — до Върховния съд.

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

В Ирландия — до Висшия съд.

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

На първа инстанция жалба може да се подаде до Висшия съд.

В Ирландия може да се подаде касационна жалба до Апелативния съд (следва да се отбележи обаче, че съгласно Конституцията на Ирландия Върховният съд е компетентен да разглежда като апелативна инстанция жалби срещу решения на Висшия съд, ако е убеден, че са налице извънредни обстоятелства, които дават основание за пряко обжалване пред него. Също така Върховният съд е компетентен да разглежда като апелативна инстанция жалби срещу решения на Апелативния съд, ако е убеден, че са изпълнени определени условия, предвидени в Конституцията.)

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Централен орган по въпросите на международното отвличане на деца

Department of Justice (Министерство на правосъдието)
51 St. Stephen's Green
Dublin 2
Ireland/Ирландия

Телефон: + 353 1859-2232

Факс: + 353 1479-0201

Адрес на електронна поща: internationalchildabduction@justice.ie
Интернет: https://www.justice.ie

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Не е приложимо. Ирландия не се е възползвала от възможността, предвидена в член 82, да изключи определени категории близки роднини от изискването за получаване на съгласие за трансграничното настаняване на деца в Ирландия.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Английски език; ирландски език.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

Английски език; ирландски език.

Последна актуализация: 31/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.