Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Италия

Съдържание, предоставено от
Италия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Италия

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

а) органи, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б) и член 2, параграф 2, точка 3:

- публични органи или други органи, овластени да съставят автентичен акт, както е посочено в член 2, параграф 2, точка 2, буква б): нотариус (notaio), длъжностно лице по гражданското състояние (ufficiale dello stato civile), съд (autorità giudiziaria);

- публични органи, овластени да вписват споразумение, както е посочено в член 2, параграф 2, точка 3: длъжностно лице по гражданското състояние, съд (общ съд (Tribunale) и прокуратура (Procura della Repubblica));

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

а) органи, посочени в член 74, параграф 2:

- административни органи, които предоставят правна помощ, както е посочено в член 74, параграф 2: няма такива;

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

съдилища и органи, компетентни за издаване на удостоверенията, посочени в член 36, параграф 1 и член 66, и съдилища, които са компетентни да поправят удостоверенията, както е посочено в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, член 49 и член 66, параграф 3 във връзка с член 37, параграф 1:

- съдилища и органи, компетентни за издаване на удостоверенията, посочени в член 36, параграф 1 и член 66: общ съд, прокуратура и длъжностно лице по гражданското състояние;

- съдилища, които са компетентни да поправят удостоверенията, както е посочено в член 37, параграф 1 и член 48, параграф 1, и общи съдилища, компетентни да издават удостоверение, в което се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочено в член 49: общ съд, прокуратура и длъжностно лице по гражданското състояние;

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

- съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, както е посочено в член 37, параграф 1 и член 48, параграф 1: общ съд, прокуратура и длъжностно лице по гражданското състояние;

- съдилища, компетентни да издават удостоверение, в което се посочва преустановяването или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, както е посочено в член 49: общ съд;

- съдилища или органи, компетентни да поправят издаденото във връзка с член 66, параграф 1 удостоверение, както е посочено в член 67, параграф 1: общ съд, прокуратура и длъжностно лице по гражданското състояние;

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

в) съдилища, посочени в член 30 параграф 3, член 52, член 40, параграф 1, член 58, параграф 1 и член 62, както и съдилища, посочени в член 61, параграф 2:

- съдилища, посочени в член 30 параграф 3, член 52, член 40, параграф 1, член 58, параграф 1 и член 62, както и органи и съдилища, посочени в член 61, параграф 2: общ съд и апелативен съд (Corte di Appello);

- съдилища, посочени в член 62: Касационен съд (Corte di Cassazione);

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница италиански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

г) компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52:

общ съд и апелативен съд;

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

д) процедури за правна защита съгласно членове 61 и 62:

във връзка с член 61 — производства, образувани пред апелативния съд с местна компетентност; във връзка с член 62 — жалба, подадена пред Върховния касационен съд (Corte Suprema di Cassazione );

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

е) имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени съгласно член 76:

централният орган за цяла Италия е Отделът за правосъдие за ненавършили пълнолетие лица и за общностите (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità)

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Rome

Телефон +39 06 68188326; 06 68188331; 06 68188335

Факс +39 06 68808085

Електронна поща: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Сертифицирана електронна поща: prot.dgmc@giustiziacert.it

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

В Италия няма категории роднини, различни от родителите, за които да не е необходимо разрешение за настаняването на деца.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

з) приети езици за комуникация с централните органи, определени съгласно член 91, параграф 3:

италиански, английски и френски език;

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

и) приети езици за преводите съгласно член 80, параграф 3, член 81, параграф 2, член 82, параграф 4 и член 91, параграф 2:

не е предоставена информация.

Последна актуализация: 01/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.