Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Литва

Съдържание, предоставено от
Литва

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Литва

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Компетентните органи, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б) („автентичен акт“) от регламента, са нотариусите. Информация относно нотариусите, практикуващи на територията на Република Литва, е предоставена на уебсайта на Нотариалната камара на Литва:

„Споразуменията“, посочени в член 2, параграф 2, точка 3, понастоящем не са предвидени в националното законодателство на Литва.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Службата за гарантирана от държавата правна помощ (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) („Службата“) е посоченият в член 74, параграф 2 от регламента орган, предоставящ правна помощ. Молби за вторична гарантирана от държавата правна помощ се подават до териториалните поделения на Службата:

 • департамент Vilnius (Odminių g. 3, Vilnius; телефон (+370) 70000211);
 • департамент Kaunas (Kęstučio g. 21, Kaunas; телефон (+370) 70000177);
 • департамент Klaipėda (Vilties g. 10, Klaipėda; телефон (+370) 70000191);
 • департамент Šiauliai (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai; телефон (+370 70000214);

Информация относно общините, обслужвани от териториалните поделения на Службата, е предоставена на уебсайта на Службата:

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Районният съд (apylinkės teismas), който е постановил решението, е компетентен да издаде удостоверение по силата на член 36, параграф 1, букви а) и б), докато окръжният съд на Vilnius (apygardos teismas), който е постановил решението, е компетентен да издаде удостоверение съгласно член 36, параграф 1, буква в).

Информация относно съдилищата в Литва и тяхната териториална компетентност е предоставена на уебсайта на съдилищата в Литва:

Нотариусите, заверили автентичните актове, са компетентни да издават удостоверения по силата на член 66 от регламента.

Нотариусите, заверили автентичните актове, са компетентни да поправят удостоверения по силата на член 67, параграф 1 от регламента.

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Районният съд, който е постановил решението, или окръжният съд на Vilnius, който е постановил решението, е компетентен да поправи удостоверението по силата на член 37, параграф 1 от регламента.

Районният съд, който е постановил решението, е компетентен да поправи удостоверението по силата на член 48, параграф 1 от регламента.

Районният съд, който е постановил решението, е компетентен да издаде удостоверение за липса или ограничаване на изпълняемостта по силата на член 49 от регламента.

Информация относно съдилищата в Литва и тяхната териториална компетентност е предоставена на уебсайта на съдилищата в Литва:

Нотариусите, заверили автентичните актове, са компетентни да издават удостоверения по силата на член 66 от регламента.

Нотариусите, заверили автентичните актове, са компетентни да поправят удостоверения по силата на член 67, параграф 1 от регламента.

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Компетентният съд, посочен в член 30, параграф 3 от регламента, е Апелативният съд (apeliacinisteismas) на Литва.

Компетентният съд, посочен в член 40, параграф 2 от регламента, е Апелативният съд на Литва.

Компетентните органи или съдилища, посочени в член 58, параграф 1 от регламента, са:

 • Апелативният съд на Литва, когато молбата за отказ на изпълнение се основава на член 39 от регламента или на друго посочено в регламента основание;
 • съдебните изпълнители, когато молбата за отказ на изпълнение се основава на други основания, определени в националното законодателство и разрешени съгласно регламента.

Компетентните съдилища, посочени в член 61, параграф 2, са:

 • Апелативният съд на Литва, когато молбата за отказ на изпълнение се основава на член 39 от регламента или на друго посочено в регламента основание;
 • районните съдилища чрез съдебните изпълнители, изпълняващи решението, когато молбата за отказ на изпълнение се основава на други основания, предвидени в националното законодателство и разрешени съгласно регламента.

Компетентните съдилища, посочени в член 62, параграф 2, са:

 • Върховният съд (Aukščiausiasis Teismas) на Литва, когато молбата за отказ на изпълнение се основава на член 39 от регламента или на друго посочено в регламента основание;
 • районните съдилища, а впоследствие и Върховният съд на Литва, когато молбата за отказ на изпълнение се основава на други основания, посочени в националното законодателство и разрешени съгласно регламента.

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Посочените в член 52 от регламента органи, компетентни за принудителното изпълнение, са съдебните изпълнители. Информация относно съдебните изпълнители, практикуващи на територията на Литва, и тяхната териториална компетентност е предоставена на уебсайта на Камарата на съдебните изпълнители на Литва:

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Процедурите за правна защита, посочени в член 61, са следните:

 • когато молбата за отказ на изпълнение се основава на член 39 от регламента или на други основания, посочени в него — искане за преразглеждане на решението на Апелативния съд на Литва относно молбата за отказ на изпълнение, което може да бъде подадено в срок от тридесет дни от датата на връчване на решението на страната. Това искане се разглежда от тричленен съдийски състав на Апелативния съд на Литва. При разглеждането на исканията правилата за разглеждане на индивидуални жалби се прилагат mutatis mutandis. Във всички случаи съдът, който е разгледал искането за преразглеждане на решението по молбата за отказ на изпълнение, постановява решението. Решението става окончателно в деня на постановяването му;
 • когато молбата за отказ на изпълнение се основава на други основания, предвидени в националното законодателство и разрешени съгласно регламента — жалба срещу разпореждането на съдебния изпълнител относно молбата за отказ на изпълнение, която може да бъде подадена до съдебния изпълнител в срок от двадесет дни от датата, на която подателят на жалбата е узнал или е следвало да узнае за разпореждането на съдебния изпълнител относно молбата за отказ на изпълнение, но не по-късно от деветдесет дни след датата, на която е извършено въпросното действие. Съдебният изпълнител разглежда жалбата в срок от пет работни дни след получаване на жалбата и издава разпореждане по нея. Ако съдебният изпълнител отхвърли жалбата изцяло или частично, жалбата и разпореждането на съдебния изпълнител се изпращат на районния съд по района, в който се намира съдебният изпълнител, най-късно на първия работен ден след издаване на разпореждането.

Посочените в член 62 процедури за правна защита са следните:

 • когато молбата за отказ на изпълнение се основава на член 39 от регламента или на други основания, посочени в регламента, решението на Апелативния съд на Литва относно молбата за отказ на изпълнение може да бъде обжалвано посредством касационна жалба в съответствие с правилата, уреждащи производството в касационния съд. Касационната жалба до Върховния съд на Литва може да бъде подадена в срок от три месеца от датата на приемане на обжалваното решение;
 • когато молбата за отказ на изпълнение се основава на други основания, предвидени в националното законодателство и разрешени съгласно регламента, може да бъде извършено самостоятелно обжалване на решението на районния съд относно разпореждането на съдебния изпълнител по отношение на молбата за отказ на изпълнение в срок от седем работни дни от датата на връчване на решението на страната. Самостоятелното обжалване до окръжния съд се подава посредством районния съд, чието решение подлежи на обжалване. Решението на окръжния съд относно самостоятелното обжалване на решението на районния съд може да бъде обжалвано чрез касационна жалба в съответствие с правилата, уреждащи производството в касационния съд. Касационната жалба до Върховния съд на Литва може да бъде подадена в срок от три месеца от датата на приемане на обжалваното решение.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Имената, адресите и способите за комуникация с централните органи, определени съгласно член 76 от регламента, са, както следва:

— Министерството на правосъдието на Република Литва е централният орган, отговарящ за предаването на информация относно националното законодателство и наличните процедури и услуги по въпросите на родителската отговорност, посочени в член 77, параграф 1 от регламента; адрес: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius; Телефон (+370 5) 2662981; Факс (+370 5) 2625940; Електронна поща: rastine@tm.lt; предаване на информация по пощата и електронната поща; информация на литовски език на уебсайта на Министерството на правосъдието: https://tm.lrv.lt/lt; на английски език: https://tm.lrv.lt/en.

— Държавната служба за закрила на детето и осиновяване към Министерството на социалното осигуряване и труда (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos) е централният орган, отговарящ за изпълнението на другите функции, отредени за централния орган в регламента; адрес: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius; Телефон (+370 5) 2310928; Електронна поща: info@vaikoteises.lt; предаване на информация по пощата и електронната поща; информация на уебсайта на Държавната служба за закрила на детето и осиновяване към Министерството на социалното осигуряване и труда на литовски език: https://vaikoteises.lt/; на английски език: https://vaikoteises.lrv.lt/en/.

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

В литовското законодателство не се предвиждат категориите близки роднини, посочени в член 82, параграф 2, при които не се изисква съгласието на литовския компетентен орган за настаняването на дете.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Английският, също като литовският език, е приет език за комуникация с централните органи съгласно член 91, параграф 3.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

Литовският език е приет за преводите съгласно член 80, параграф 3, член 81, параграф 2, член 82, параграф 4 и член 91, параграф 2.

Последна актуализация: 26/07/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.