Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Люксембург

Съдържание, предоставено от
Люксембург

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Люксембург

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Органи, оправомощени да съставят автентичен акт, посочен в член 2, параграф 2, алинея 2, буква б)

Всички нотариуси, които са членове на Нотариалната камара (Chambre des Notaires) на Великото херцогство Люксембург.

Органи, оправомощени да регистрират споразумение, посочено в член 2, параграф 2, алинея 3

Не се прилага.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Не се прилага.

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1

Председателят на районния съд (Tribunal d’arrondissement)

Съдилища и органи, компетентни да издават удостоверение за автентичен акт или споразумение, посочени в член 66

Не се прилага.

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1

Съдът, който е издал удостоверението.

Съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 48, параграф 1

Съдът, който е издал удостоверението.

Съдилища, компетентни да издават удостоверение, в което се посочва спирането или ограничаването на действието на заверено решение, посочено в член 49

Съдът, който е издал удостоверението.

Съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 66, параграф 3 във връзка с член 37, параграф 1

Не се прилага.

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 30, параграф 3

Районен съд по граждански дела (Tribunal d’arrondissement siégeant en matière civile)

Съдилища, компетентни за изпълнението, посочено в член 52

Не се прилага.

Съдилища, компетентни за издаване на отказ за признаване съгласно член 40, параграф 2

Районен съд по граждански дела.

Съдилища, компетентни за издаване на отказ за изпълнение на решение съгласно член 58, параграф 1

Районен съд по граждански дела.

Съдилища, компетентни за въззивни производства срещу решение по молба за отказ на изпълнение (член 61, параграф 2)

Апелативен съд по граждански дела ((Cour d’appel siégeant en matière civile).

Съдилища, компетентни за последващо обжалване на решение, постановено по жалба, посочена в член 61 (член 62)

Върховен съд (Cour de cassation).

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Всички съдебни изпълнители, които са членове на Камарата на съдебните изпълнители (Chambre des Huissiers) на Великото херцогство Люксембург.

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Въззивни производства срещу решение по молба за отказ на изпълнение (член 61)

Жалбата, предвидена в член 61, се подава до следния съд:

— в Люксембург, Апелативният съд по граждански дела ((Cour d’appel siégeant en matière civile).

Въззивни производства срещу решение, постановено по жалба, посочена в член 61 (член 62)

Както е посочено в член 61 решението на втора инстанция може да се обжалва:

— в Люксембург, като се подаде касационна жалба (pourvoi en cassation).

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Главният прокурор (Procureur Général d’Etat) е определеният централен орган.

Главен прокурор

Cité Judiciaire, CR Building

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Люксембург

Телефон: (+352) 47 59 81 - 2393 / -2329

Факс: (+352) 47 05 50

Ел. поща: parquet.general@justice.etat.lu

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Не се прилага.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Френски, немски и английски език.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

Френски и немски език.

Последна актуализация: 17/07/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.