Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Агенция за правна помощ (L-Aġenzija tal-Għajnuna Legali) на Малта

188/189 Triq l-Ifran, Valletta VLT1455, Малта/Malta

Телефон +356 22471500

Електронна поща: info.legalaidmalta@gov.mt

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Съдилищата, компетентни за издаване на удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, са: Семейното отделение на Гражданския съд — за Малта, и Семейното отделение на Съда на магистратите (Гозо) (при упражняване на по-висшата му компетентност) — за Гозо.

Съдилища и органи, компетентни да издават удостоверение за автентичен акт или споразумение, посочено в член 66: не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Съдилищата, компетентни да поправят удостоверенията съгласно член 37, параграф 1, са: Семейното отделение на Гражданския съд — за Малта, и Семейното отделение на Съда на магистратите (Гозо) (при упражняване на по-висшата му компетентност) — за Гозо.

Съдилищата, компетентни да поправят удостоверенията съгласно член 48, параграф 1, са: Семейното отделение на Гражданския съд — за Малта, и Семейното отделение на Съда на магистратите (Гозо) (при упражняване на по-висшата му компетентност) — за Гозо.

Съдилищата, компетентни да издават удостоверение, в което се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, както е посочено в член 49, са: Семейното отделение на Гражданския съд — за Малта, и Семейното отделение на Съда на магистратите (Гозо) (при упражняване на по-висшата му компетентност) — за Гозо.

Съдилища и органи, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1: не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Член 30, параграф 3, член 40, параграф 2 и член 58, параграф 1: съдилищата, компетентни за признаване на решение, отказ на признаване и отказ на изпълнение, са: i) в Малта — Семейното отделение на Гражданския съд; и ii) в Гозо — Семейното отделение на Съда на магистратите (Гозо) (при упражняване на по-висшата му компетентност).

Член 61, параграф 2: съдът, компетентен за целите на обжалването/оспорването, е Апелативният съд.

Член 62: в Малта няма възможност за последващо оспорване или обжалване, с изключение на преразглеждането съгласно член 811 от глава 12 от Законите на Малта.

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Семейното отделение на Гражданския съд — за Малта, и Семейното отделение на Съда на магистратите (Гозо) (при упражняване на по-висшата му компетентност) — за Гозо.

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Апелативният съд (както за Малта, така и за Гозо). В Малта няма възможност за последващо оспорване или обжалване, с изключение на преразглеждането съгласно член 811 от глава 12 от Законите на Малта.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Главен изпълнителен директор на Органа за стандарти в областта на социалните грижи (L-Uffiċjal Ezekkuttiv Ewlieni, Awtorita' ta' Standards ta' Ħarsien Soċjali) (SCSA), 469, Istitut Bugeja, Triq il-Kbira San Ġuzepp, Santa Venera SVR1012, Малта/Malta

Телефон +356 25494000

Факс: +356 25494355

Електронна поща: feedback-scsa@gov.mt

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Не е приложимо. Централният орган приема само комуникация на малтийски и/или английски език.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

малтийски и/или английски език.

Последна актуализация: 09/07/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.