Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Малта

Съдържание, предоставено от
Малта

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Малта

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Агенция за правна помощ (L-Aġenzija tal-Għajnuna Legali) на Малта

188/189 Triq l-Ifran, Valletta VLT1455, Малта/Malta

Телефон +356 22471500

Електронна поща: info.legalaidmalta@gov.mt

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Съдилищата, компетентни за издаване на удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, са: Семейното отделение на Гражданския съд — за Малта, и Семейното отделение на Съда на магистратите (Гозо) (при упражняване на по-висшата му компетентност) — за Гозо.

Съдилища и органи, компетентни да издават удостоверение за автентичен акт или споразумение, посочено в член 66: не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Съдилищата, компетентни да поправят удостоверенията съгласно член 37, параграф 1, са: Семейното отделение на Гражданския съд — за Малта, и Семейното отделение на Съда на магистратите (Гозо) (при упражняване на по-висшата му компетентност) — за Гозо.

Съдилищата, компетентни да поправят удостоверенията съгласно член 48, параграф 1, са: Семейното отделение на Гражданския съд — за Малта, и Семейното отделение на Съда на магистратите (Гозо) (при упражняване на по-висшата му компетентност) — за Гозо.

Съдилищата, компетентни да издават удостоверение, в което се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, както е посочено в член 49, са: Семейното отделение на Гражданския съд — за Малта, и Семейното отделение на Съда на магистратите (Гозо) (при упражняване на по-висшата му компетентност) — за Гозо.

Съдилища и органи, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1: не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Член 30, параграф 3, член 40, параграф 2 и член 58, параграф 1: съдилищата, компетентни за признаване на решение, отказ на признаване и отказ на изпълнение, са: i) в Малта — Семейното отделение на Гражданския съд; и ii) в Гозо — Семейното отделение на Съда на магистратите (Гозо) (при упражняване на по-висшата му компетентност).

Член 61, параграф 2: съдът, компетентен за целите на обжалването/оспорването, е Апелативният съд.

Член 62: в Малта няма възможност за последващо оспорване или обжалване, с изключение на преразглеждането съгласно член 811 от глава 12 от Законите на Малта.

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Семейното отделение на Гражданския съд — за Малта, и Семейното отделение на Съда на магистратите (Гозо) (при упражняване на по-висшата му компетентност) — за Гозо.

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Апелативният съд (както за Малта, така и за Гозо). В Малта няма възможност за последващо оспорване или обжалване, с изключение на преразглеждането съгласно член 811 от глава 12 от Законите на Малта.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Главен изпълнителен директор на Органа за стандарти в областта на социалните грижи (L-Uffiċjal Ezekkuttiv Ewlieni, Awtorita' ta' Standards ta' Ħarsien Soċjali) (SCSA), 469, Istitut Bugeja, Triq il-Kbira San Ġuzepp, Santa Venera SVR1012, Малта/Malta

Телефон +356 25494000

Факс: +356 25494355

Електронна поща: feedback-scsa@gov.mt

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Не е приложимо. Централният орган приема само комуникация на малтийски и/или английски език.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

малтийски и/или английски език.

Последна актуализация: 24/07/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.