Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
  Swipe to change

  Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

  Полша

  Съдържание, предоставено от
  Полша

  Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

  Няма.

  Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

  Няма.

  Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

  Член 36, параграф 1

  По искане на една от страните съдът на държавата членка по произход издава удостоверение относно:

  а) решение по брачни въпроси, използвайки формуляра от приложение II:

  окръжният съд (sąd okręgowy), който е постановил решението

  б) решение по въпроси, свързани с родителската отговорност, използвайки формуляра от приложение III:

  районният съд (sąd rejonowy), който е постановил решението

  окръжният съд, който е постановил решението за развод, законна раздяла или унищожаване на брака, по отношение на решение относно родителската отговорност;

  в) решение, с което се постановява връщане на детето, както е посочено в член 2, параграф 1, буква а), и когато е приложимо всяка временна, включително охранителна мярка, постановена в съответствие с член 27, параграф 5, придружаваща решението, използвайки формуляра от приложение IV:

  Окръжният съд в Бялисток

  Окръжният съд в Гданск

  Окръжният съд в Катовице

  Окръжният съд в Краков

  Окръжният съд в Люблин

  Окръжният съд в Лодз

  Окръжният съд в Познан

  Окръжният съд в Жешов

  Окръжният съд в Шчечин

  Окръжният съд във Варшава

  Окръжният съд във Вроцлав

  Член 66 не се прилага.

  Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

  Член 37, параграф 1

  Съдът на държавата членка по произход, по молба или служебно, поправя удостоверението, ако в резултат на материална грешка или пропуск е налице несъответствие между подлежащото на изпълнение съдебно решение и удостоверението:

  съдът (районен или окръжен), който е постановил решението.

  Член 48, параграф 1

  Съдът на държавата членка по произход, по молба или служебно, поправя удостоверението, ако в резултат на материална грешка или пропуск е налице несъответствие между решението и удостоверението:

  съдът (районен или окръжен), който е постановил решението.

  Член 49

  Когато и доколкото решение, удостоверено в съответствие с член 47, е престанало да бъде изпълняемо или неговата изпълняемост е била преустановена или ограничена, по молба, която може да бъде подадена във всеки един момент пред съда на държавата членка на произход, се издава удостоверение, в което се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта, като се използва стандартният формуляр в приложение VII:

  съдът (районен или окръжен), който е постановил решението.

  Член 66 не се прилага.

  Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

  Член 30, параграф 3

  Всяка заинтересована страна може в съответствие с процедурите, предвидени в членове 59—62 и, когато е уместно, раздел 5 от настоящата глава и глава VI, да поиска постановяването на решение, че липсват основанията за отказ на признаване, посочени в членове 38 и 39:

  окръжен съд;

  Член 40

  1. Процедурите, предвидени в членове 59—62 и, когато е уместно, в раздел 5 от настоящата глава и глава VI, се прилагат съответно за молбата за отказ на признаване.

  2. Териториалната компетентност на съда се определя от правото на държавата членка, в която е образувано производството за отказ на признаване.

  окръжен съд;

  Член 58, параграф 1

  Молба за отказ на изпълнение въз основа на член 39 се подава до окръжния съд.

  Молба за отказ на изпълнение въз основа на други основания, посочени или допустими съгласно регламента, се подава до съда, компетентен да изпълни решението.

  Член 61, параграф 2

  Жалбата се подава до органа или съда, определен за получаване на подобна жалба.

  Апелативен съд (sąd apelacyjny), а що се отнася до член 58, параграф 1 — по-висшестоящ съд от съда, компетентен да изпълни решението.

  Член 62

  Обжалване пред Апелативен съд;

  Касационна жалба пред Върховния съд (Sąd Najwyższy);

  По отношение на член 58, параграф 1 няма средства за правна защита.

  Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

  Член 52

  Молбата за изпълнение се подава до органа, компетентен за изпълнението съгласно националното право на държавата членка по изпълнение:

  - окръжния съд — що се отнася до решенията, постановени от съд в трета държава, свързани с връщане или отвеждане на дете съгласно Хагската конвенция от 1980 г.;

  - районния съд, що се отнася до решенията, свързани с родителската отговорност.

  Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

  Член 61, параграф 2

  Жалбата се подава до органа или съда, определен за получаване на подобна жалба:

  апелативен съд.

  Член 62

  Върховния съд

  Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

  Централен орган:

  Министър на правосъдието

  Задачите на централния орган се изпълняват от:

  Отдел по международни семейни производства (Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych)

  Департамент по въпроси, свързани със семействата и ненавършилите пълнолетие лица (Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich)

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Warszawa

  Тел.: (+48) 22 23 90 470

  Факс: (+48) 22 89 70 321

  Електронна поща: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl или polandchildabduction@ms.gov.pl

  Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

  Няма.

  Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

  Полски, немски и английски език.

  Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

  Полски език.

  Последна актуализация: 08/12/2023

  Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.