Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Португалия

Съдържание, предоставено от
Португалия

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Органите, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б): не е приложимо.

Органите, посочени в член 2, параграф 2, точка 3: не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Органите, посочени в член 74, параграф 2:

i. в континентална Португалия: социалноосигурителният институт (Instituto da Segurança Social I. P.);

ii. в автономна област Мадейра: социалноосигурителният институт на Мадейра (Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM);

iii. в автономния регион Азорски острови: институт за социално осигуряване на Азорските острови (Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.);

iv. на цялата територия на Португалия: служители по гражданското състояние (conservadores do registo civil), доколкото те са предоставили правна помощ въз основа на декларация, издадена от енорийските съвети (juntas de freguesia), удостоверяваща финансовото положение на гражданина (член 34, параграф 1 от Декрет-закон № 135/99 от 22 април 1999 г. във връзка с член 16, параграф 1, буква rr) от Закон № 75/2013 от 12 септември 2013 г.) или декларация, издадена от обществена институция за социално подпомагане, в която лицето е било прието (член 10, параграф 3 от Наредбата за таксите за регистрация и нотариалните такси (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado).

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

За издаването на удостоверения, свързани с решенията, предвидени в член 36, параграф 1:

i. по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност: съдилища по семейни дела и съдилища за малолетни и непълнолетни лица (Juízos de família e menores); когато такива не съществуват — районните граждански съдилища (Juízo locais cíveis); когато такива не съществуват — общите съдилища (Juízos de Competência Genérica); служби по гражданско състояние (Conservatórias de registo Civil);

ii. по въпроси, свързани с родителската отговорност: комисии за закрила на децата и младежите (comissões de proteção de crianças e jovens);

iii. за връщане на деца и временни и охранителни мерки: семейни съдилища и съдилища за малолетни и непълнолетни лица; когато такива не съществуват — местни граждански съдилища; когато такива не съществуват — общи съдилища;

iv. за въпроси, свързани с временни и охранителни мерки: комисии за закрила на децата и младите хора.

За издаването на удостоверения, свързани с автентичните актове, посочени в член 66: не е приложимо.

За издаването на сертификати, свързани със споразумения, попадащи в обхвата на член 66:

i. по брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност: семейни съдилища и съдилища за малолетни и непълнолетни лица; когато такива не съществуват — местни граждански съдилища; когато такива не съществуват — общи съдилища; службите на регистъра за гражданско състояние;

ii. по въпроси, свързани с родителската отговорност: комисии за закрила на децата и младите хора.

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

За поправка на удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1:

Семейни съдилища и съдилища за малолетни и непълнолетни лица; когато такива не съществуват — местни граждански съдилища; когато такива не съществуват, общите съдилища. Служби по гражданско състояние и комисии за закрила на децата и младежите (само по въпроси, свързани с родителската отговорност).

За коригиране на удостоверенията, посочени в член 66, параграф 3: не е приложимо.

За поправка на удостоверенията, посочени в членове 48, параграф 1 и 49, параграф 1:

i. съдилища по семейни дела и съдилища за малолетни и непълнолетни лица; когато такива не съществуват — местни граждански съдилища; когато такива не съществуват — общи съдилища за решения за предоставяне на право на лични отношения с детето и решения, водещи до връщането на детето в съответствие с член 29, параграф 6;

ii. служби по гражданско състояние и комисии за закрила на децата и младежите за решения, предоставящи право на достъп.

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

За целите на член 30, параграф 3, член 52, член 40, параграф 1 и член 58, параграф 1:

Семейни съдилища и съдилища за малолетни и непълнолетни лица; когато такива не съществуват — местни граждански съдилища; когато такива не съществуват, общите съдилища.

За целите на член 62 или член 61, параграф 2:

Съдът, който е постановил обжалваното решение, ще бъде, в зависимост от случая, семейният съд и съдът за малолетни и непълнолетни лица, местният граждански съд или общият съд, който ще отнесе жалбата до Апелативния съд (Tribunal da Relação) за разглеждане. В случай на нова жалба след решението на Апелативния съд жалбата се подава до Апелативния съд, който след това я препраща за разглеждане на Върховния съд (Supremo Tribunal de Justiça).

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Семейни съдилища и съдилища за малолетни и непълнолетни лица; когато такива не съществуват — местни граждански съдилища; когато такива не съществуват, общите съдилища.

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Процедурите за обжалване в случаите, предвидени в членове 61 и 62, са следните:

I. Производствата по обжалване на решение на първоинстанционния съд (tribunal de primeira instância) относно отказа за признаване или изпълнение са тези, предвидени в членове 32 и 33 от правната рамка на гражданското производство за настойничество/попечителство (Regime Geral do Processo Tutelar Cível), които препращат към Гражданския процесуален кодекс (Código de Processo Civil). Те могат да бъдат:

i. Жалба по общия ред, подадена до Апелативния съд в съответствие с член 644 от Гражданския процесуален кодекс;

ii. Жалба по общия ред, подадена до Върховния съд, срещу решението на Апелативния съд относно решение на първоинстанционния съд, което се произнася по съществото на делото или прекратява производството, като оправдава ответника или някои от ответниците по предявения иск или насрещен иск в съответствие с член 671 от Гражданския процесуален кодекс;

iii. Извънредна жалба, подадена до първоинстанционния съд, който е постановил решението и с който ще бъде разгледана жалбата, на основание на някоя от ситуациите, предвидени в член 696 от Гражданския процесуален кодекс.

II. Процедурите за обжалване срещу длъжностното лице по гражданското състояние във връзка с отказ за признаване са предвидени в членове 286 и 291 от Кодекса за гражданско състояние (Código do Registo Civil) и могат да бъдат:

i. Йерархични жалби до председателя на Института на службите по вписванията и нотариусите (Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.); или

ii. Правни жалби, подадени до съда, в чиято юрисдикция се намира службата по гражданско състояние.

При отхвърляне на жалба по йерархичен ред заинтересованата страна, ако все още не е направила това, може да оспори първоначалното решение, постановено от длъжностното лице по вписванията в съда, под чиято юрисдикция се намира службата по гражданско състояние, в срок от 10 дни от уведомяването за решението.

Решенията на първоинстанционния съд, отнасящи се до решение на секретаря, могат да бъдат обжалвани пред Апелативния съд. Жалби срещу решения на Апелативния съд не могат да се подават пред Върховния съд, освен в случаите, предвидени в член 629, параграф 2 от Гражданския процесуален кодекс, когато обжалването винаги е допустимо.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница португалски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици немскианглийскифренски вече са преведени.

Генерална дирекция за услуги по реабилитация и лишаване от свобода (Direcção-Geral de Reininção e Serviços Prisionais)

Отдел „Правна помощ и спорове“ (Gabinete Jurídico e de Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150—122 Лисабон

Телефон: (+351) 218 812 200

Факс: (+351) 218 853 653

Адрес за електронна поща: gjc@dgrsp.mj.pt

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Баби и дядовци, чичовци/лели или братя и сестри.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Португалски, английски и френски.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

Португалски.

Последна актуализация: 10/06/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.