Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Румъния

Съдържание, предоставено от
Румъния

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Румъния

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Длъжностно лице, нотариус.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Органът, компетентен да издаде удостоверението, е съдът, който е постановил решението, за което се иска признаване или изпълнение в друга държава членка. Този съд може да бъде съд от първа инстанция (judecătorie), трибунал (трибунал) или апелативен съд (curte de apel), според случая.

За автентичните актове компетентният орган за издаване на удостоверението е издателят на документа, т.е. нотариусът или длъжностното лице, според случая.

За споразуменията — разпоредбата не се прилага.

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Съдилища, компетентни да поправят удостоверението, посочени в член 37, параграф 1 — съдът, който е постановил решението и е издал удостоверението, посочено в член 36.

Съдилища, компетентни да поправят удостоверението, посочени в член 48, параграф 1 — съдът, който е постановил привилегированото решение и е издал удостоверението, посочено в член 47.

Съдилища, компетентни да издават удостоверение, в което се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта, както е посочено в член 49 — съдът, който е постановил решението относно липсата или ограничаването на изпълняемостта.

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

  • Член 30, параграф 3: трибуналите, в съответствие с член 95, точка 1 от Гражданския процесуален кодекс;
  • Член 40, параграф 2: трибунал, при същите обстоятелства като посочените в член 30, параграф 3;
  • Член 58, параграф 1: съд от първа инстанция, в съответствие с член 651 от Гражданския процесуален кодекс;
  • Член 61, параграф 2: трибунал, в съответствие с член 95, точка 2 от Гражданския процесуален кодекс;
  • Член 62: в румънския Граждански процесуален кодекс не се предвижда последващо оспорване след обжалването на решението по молба за оспорване на изпълнението.

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Съдебен изпълнител, в съответствие с член 623 от Гражданския процесуален кодекс.

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

При прилагане на член 61 от регламента процедурата за преразглеждане е обжалването в съответствие с член 718, параграф 1 от Гражданския процесуален кодекс;

при прилагане на член 62 от регламента не се допуска оспорване или обжалване, последващо посоченото в член 61.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Ministerul Justiției, Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Министерство на правосъдието, Дирекция „Международно право и съдебно сътрудничество“)

Str. Apolodor nr. 17 Sector 5 Bucharest 050741

Тел. +40372041077; Факс +40372041079

Електронна поща: ddit@just.ro

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Английски, френски и румънски език.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

Румънски език.

Последна актуализация: 23/10/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.