Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Словакия

Съдържание, предоставено от
Словакия

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словакия

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

не е приложимо

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

не е приложимо

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Член 36, параграф 1

районните съдилища (okresné súdy), Градски съд Братислава II (Mestský súd Bratislava II), Градски съд Кошице (Mestský súd Košice), окръжните съдилища (krajské súdy)

Член 66

не е приложимо

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

За целите на член 37, параграф 1, член 48, параграф 1 и член 49

съдът, който е издал удостоверението (т.е. съответния районен или окръжен съд, Градски съд Братислава II или Градски съд Кошице)

Член 66, параграф 3 във връзка с член 37, параграф 1

не е приложимо

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Член 30, параграф 3

 • Компетентен да разглежда молби за признаване на решения за развод, законна раздяла или унищожаване на брака е окръжният съд в Братислава (Krajský súd v Bratislave).

Компетентен да разглежда молби за решение, с което се установява, че липсват основания за отказ на признаване на решение, свързано с родителски права и задължения, е съдът по местопребиваване на детето (т.е. съответният районен съд, Градски съд Братислава II или Градски съд Кошице) или, ако детето няма пребиваване, по мястото, където се намира понастоящем. Ако няма такъв съд, компетентен е Градският съд Братислава II.

Член 52

 • съдът, в чийто съдебен район пребивава ненавършилото пълнолетие лице (т.е. съответният районен съд, Градски съд Братислава II или Градски съд Кошице);
 • съдът, в чийто район се намира ненавършилото пълнолетие лице (т.е. съответният районен съд, Градски съд Братислава II или Градски съд Кошице), ако териториално компетентният съд не е известен или не е в състояние да се намеси навреме.

Член 40, параграфи 1 и 2

 • Компетентен да разглежда дела, отнасящи се до развод, законна раздяла или унищожаване на брака, е окръжният съд в Братислава.
 • Компетентен да разглежда дела, свързани с родителски права и задължения, е съдът по местопребиваване на детето (т.е. съответният районен съд, Градски съд Братислава II или Градски съд Кошице) или, ако детето няма пребиваване, по мястото, където то се намира понастоящем. Ако няма такъв съд, компетентен е Градският съд Братислава II.

Член 58, параграф 1

 • съдът, в чийто съдебен район пребивава ненавършилото пълнолетие лице (т.е. съответният районен съд, Градски съд Братислава II или Градски съд Кошице);
 • съдът, в чийто район се намира ненавършилото пълнолетие лице (т.е. съответният районен съд, Градски съд Братислава II или Градски съд Кошице), ако териториално компетентният съд не е известен или не е в състояние да се намеси навреме.

Член 62

 • Касационни жалби като извънредно средство за правна защита могат да се подават до Върховния съд на Словашката република(Najvyšší súd Slovenskej republiky), ако се прилага едно от изчерпателно изброените в съответния закон основания (членове 420 и 421 от Закон № 160/2015, Граждански процесуален кодекс).

Член 61, параграф 2

Съдът, чието решение се обжалва.

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

районни съдилища, Градски съд Братислава II или Градски съд Кошице

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Член 61

Обжалване

Член 62

Подаването на касационни жалби като извънредно средство за правна защита е възможно, ако се прилага едно от изчерпателно изброените в съответния закон основания (членове 420 и 421 от Закон № 160/2015, Граждански процесуален кодекс).

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

 • За целите на член 79, буква д):

Министерството на правосъдието на Словашката република

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Телефон: +421 288891 379/341/425

Факс: +421 288891605

Електронна поща:  civil.inter.coop@justice.sk

Уебсайт: https://www.justice.gov.sk

 • За целите на член 79, букви а), б), в), г), е) и ж):

Център за международна правна закрила на деца и младежи (Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže)

Špitálska č. 25—27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Тел.: +421 220458200;

Електронна поща: info@cipc.gov.sk

Уебсайт: https://www.cipc.gov.sk

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Баба/дядо, брат/сестра на ненавършилото пълнолетие лице или брат/сестра на неговия родител.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

 • За целите на член 79, буква д):

словашки (официален език на държавата) и чешки език

 • За целите на член 79, букви а), б), в), г), е) и ж):

словашки (официален език на държавата), чешки и английски език

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

За целите на член 80, параграф 3 и член 82, параграф 4:

словашки и чешки език

 • За целите на член 81, параграф 2:

словашки и чешки език

 • За целите на член 91, параграф 2:

словашки и чешки език

Последна актуализация: 11/01/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.