Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Словения

Съдържание, предоставено от
Словения

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Словения

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

- органи, оправомощени да удостоверяват изготвянето и вписването на автентичния акт, посочен в член 2, параграф 2, буква б), точка 2: нотариуси (само в случаи на развод по взаимно съгласие пред нотариус, при които автентичният акт се отнася до развод по взаимно съгласие на съпрузи без ненавършили пълнолетие деца).

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

- административен орган, компетентен да предоставя правна помощ, както е посочено в член 74, параграф 2: Министерство на правосъдието

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

- съдилища или органи, компетентни да издават удостоверение съгласно член 36, параграф 1: окръжни съдилища (okrožna sodišča).

- съдилища или органи, компетентни да издават удостоверение съгласно член 66:

  • нотариуси (само в случаи на развод по взаимно съгласие пред нотариус, при които автентичният акт се отнася до развод по взаимно съгласие на съпрузи без ненавършили пълнолетие деца).

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

- съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1: окръжни съдилища;

- съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 48, параграф 1: окръжни съдилища;

- съдилища, компетентни да издават удостоверение за неизпълняемост или ограничаване на изпълнителната сила на решение (член 49): окръжни съдилища;

- съдилища или органи, компетентни да поправят удостоверението, посочено в член 66, параграф 1, във връзка с член 67, параграф 1:

  • нотариуси (само в случаи на развод по взаимно съгласие пред нотариус, при които автентичният акт се отнася до развод по взаимно съгласие на съпрузи без ненавършили пълнолетие деца).

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

- съдилища, компетентни да признават решение (член 30, параграф 3): окръжни съдилища;

- съдилища, компетентни да отказват признаване на решение (член 40, параграф 1): окръжни съдилища;

- съдилища или органи, компетентни да отказват изпълнение на решение (член 58, параграф 1): окръжни съдилища;

- съдилища или органи, компетентни да разгледат оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение (член 61, параграф 2): окръжни съдилища;

- съдилища или органи, компетентни да разгледат последващо оспорване или обжалване (член 62): Върховният съд (vrhovno sodišče).

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

- органи, компетентни по изпълнението на решение (член 52): районни съдилища (okrajna sodišča).

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

- Процедура за съдебен контрол, предвидена в член 61 (оспорване или обжалване)

Процедура за изпълнение на чуждестранно решение, чуждестранна спогодба или чуждестранен автентичен акт в Република Словения, при която не е необходимо да се провежда процедурата по признаване и изпълнение, а длъжникът или заинтересованата страна има право да подаде молба за отказ на признаване в Република Словения, молба за решение, че няма основания за отказ на признаване, или молба за отказ на изпълнение на чуждестранно решение, чуждестранна спогодба или чуждестранен автентичен акт, се разглежда пред окръжен съд.

В молбата си заинтересованата страна трябва да изложи фактите, на които се основава тази молба, и да представи доказателства, като в противен случай молбата се счита за неоснователна.

Преди да постанови своето решение, съдът връчва на ответника копие от пълната, допустима и мотивирана молба, на която той трябва да отговори в 30-дневен срок от връчването.

Съдът заседава в състав от трима съдии.

Ако решението зависи от разглежданите факти, съдът се произнася след изслушване на страните.

- Процедура за съдебен контрол, предвидена в член 62 (последващо оспорване или обжалване)

Решението на (окръжния) съд може да бъде обжалвано пред Върховния съд на Република Словения.

Жалбата се подава в 30-дневен срок от връчването на решението на първоинстанционния съд.

Срокът за отговор на жалбата е 30 дни от връчването на жалбата.

Към тази процедура се прилагат mutatis mutandis разпоредбите на международното частно право и процедура и процедурата за признаване и изпълнение на чуждестранни съдебни решения, освен ако в регламента или в съответната разпоредба на националното право не е предвидено друго.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Министерство на труда, семейството, социалните въпроси и равните възможности (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti)

Štukljeva cesta 44

1000 Ljubljana

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-delo-druzino-socialne-zadeve-in-enake-moznosti/

Координати за връзка: Ел. поща и телефон (тел.: +386 1 369 75 00 / +386 1 369 77 00; ел. поща: gp.mddsz@gov.si) — предпочитан начин на комуникация: електронна поща

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

С цел ефективно гарантиране на висшия интерес на детето, включително в случай на настаняване при близки роднини в съответствие с разпоредбите на член 82, обстоятелствата по настаняването се разглеждат във всеки отделен случай и въз основа на това се дава становище или съгласие.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Кореспонденцията до централния орган може да се изпраща на словенски и английски език.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

В следните съдилища в Словения освен словенски като официален език се приема и един от езиците на националните малцинства:

- Окръжен съд в Копер: италиански;

- Районен съд в Копер: италиански;

- Районен съд в Пиран: италиански;

- Районен съд в Лендава: унгарски.

Кореспонденцията до централния орган може да се изпраща на словенски и английски език.

Последна актуализация: 04/08/2023

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.