Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Испания

Съдържание, предоставено от
Испания

ТЪРСЕНЕ НА КОМПЕТЕНТНИ СЪДИЛИЩА/ОРГАНИ

Инструментът за търсене по-долу ще ви помогне да намерите съдилища или органи, компетентни за даден европейски правен инструмент. Моля, имайте предвид, че въпреки че са положени всички усилия да се провери точността на резултатите, може да има изключения при определянето на компетентност, които не са обхванати.

Испания

Семейно право – Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)


*задължително поле

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

Компетентни да разглеждат въпросите, посочени в член 1, параграф 1, букви а) и буква б), са съдиите и магистратите (jueces y magistrados).

Освен това в хипотезата на член 1, параграф 1, буква а) са компетентни и нотариусите (notarios), при условие че в производството не участват деца. Съдебните изпълнители (Letrados de la Administración de Justicia), които имат правомощието да одобряват разводите по взаимно съгласие, също са компетентни.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Адвокатските колегии (Colegios de Abogados) са компетентни органи при същите условия като посочените в Директива 2003/8/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 г. за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове.

Административният орган, който признава правото или ползването на правна помощ, е Комисията за правна помощ (Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita) на съответната провинция.

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

По отношение на удостоверението, посочено в член 36, параграф 1, букви а) и буква б), компетентните органи са съдебните изпълнители.

В случая на удостоверението, посочено в член 36, параграф 1, буква в), компетентните органи са съдебните изпълнители, съдилищата и органите, компетентни да издават посоченото в член 66 удостоверение за автентичен акт (documento público) или споразумение.

И накрая, що се отнася до удостоверението, посочено в член 66, параграф 1, буква а), компетентните органи са съдебните изпълнители и нотариусите, а по отношение на член 66, параграф 1, буква б) — съдебните изпълнители.

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Единствено органът, издал оригиналното удостоверение, е компетентен да го „поправи“ в случай на материална грешка (или да „посочи липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение“).

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Органи, компетентни да признават или отказват признаването на решение и да отказват изпълнението (член 30, параграф 3, член 40, параграф 2 и член 58, параграф 1): първоинстанционният съд (juzgado de primera instancia) с местна компетентност.

Органи, компетентни да разглеждат оспорване или обжалване, както и последващо оспорване или обжалване (член 58, параграф 1, член 61, параграф 1 и член 62): окръжният съд (Audiencia Provincial), който има местна компетентност да разглежда жалби срещу откази за изпълнение, а в случаите по член 62 — Върховният съд (Tribunal Supremo) чрез касационна жалба.

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

Първоинстанционният съд или първоинстанционните следствени съдилища (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) с местна компетентност, съдът по семейни въпроси (Juzgado de Familia) или съдът за дела, свързани с насилието над жени (Juzgado de Violencia Sobre La Mujer), когато е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Решението по молбата за отказ за изпълнение може да бъде обжалвано пред органа, издал решението. По жалбата се произнася окръжният съд с местна компетентност.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Министерство на правосъдието
Генерална поддирекция за международно правно сътрудничество
Служба по въпросите на международното отвличане на деца
C/San Bernardo, 62
28071 MADRID
Spain

Съобщенията следва да се изпращат на следния адрес на електронна поща:

sustraccionmenores@mjusticia.es

Цялата информация относно процедурата във връзка с международното отвличане на деца може да бъде намерена на уебсайта на испанското Министерство на правосъдието на следния адрес: https://www.mjusticia.gob.es

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Английски и испански език.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

Испански език.

Последна актуализация: 20/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.