Регламент „Брюксел IIб“ – брачни дела и дела, свързани с родителската отговорност (преработен текст)

Швеция

Съдържание, предоставено от
Швеция

Член 103, параграф 1, буква а) (първа част) — публични органи или други органи, оправомощени да изготвят автентични актове, посочени в член 2, параграф 2, точка 2, буква б), и публични органи, оправомощени да вписват споразумения, посочени в член 2, параграф 2, точка 3

В Швеция няма органи, които да издават автентични актове или да вписват споразумения.

Член 103, параграф 1, буква а) (втора част) — административни органи, предоставящи правна помощ, посочена в член 74, параграф 2

Съответният съвет предоставя декларация, че страна в производството пред Съвета за социални грижи (socialnämnden) е била освободена от разноски или такси. Агенцията за правна помощ (Rättshjälpsmyndigheten) предоставя декларация, че страна в производството пред Съвета за социално подпомагане отговаря на финансовите условия за получаване на пълна или частична правна помощ.

Член 103, параграф 1, буква б) (първа част) — съдилища, компетентни да издават удостоверения за решение съгласно член 36, параграф 1, и съдилища и органи, компетентни да издават удостоверения за автентичен акт или споразумение , посочени в член 66

Удостоверението, посочено в член 36, параграф 1, се издава от съда или от друг орган, който е издал решението.

Тъй като шведските съдилища и органи не издават автентични актове и не вписват регистрират споразумения, няма да е необходимо да се издават удостоверения съгласно член 66, параграф 1.

Член 103, параграф 1, буква б) (втора част) — съдилища, компетентни да поправят удостоверенията, посочени в член 37, параграф 1, член 48, параграф 1, и съдилища, компетентни да издават удостоверения, в които се посочва липсата или ограничаването на изпълняемостта на удостоверено решение, посочени в член 49; и съдилищата и органите, компетентни да поправят удостоверението, издадено съгласно член 66, параграф 1, както е посочено в член 67, параграф 1;

Съдът или друг орган, който е издал решението, разпорежда поправянето на удостоверения съгласно член 37, параграф 1 или член 48, параграф 1 или издава удостоверения за неизпълнение или ограничено изпълнение съгласно член 49.

Тъй като шведските съдилища и органи няма да издават удостоверения по член 66, параграф 1, няма да е необходимо такива удостоверения да бъдат поправяни съгласно член 67, параграф 1.

Член 103, параграф 1, буква в) — съдилища, компетентни за признаването на решение (член 30, параграф 3) и за отказ на признаване (член 40, параграф 2), както и съдилища и органи, компетентни за отказ на изпълнението, за оспорване или жалба и последващо оспорване или жалба съгласно член 58, параграф 1, член 61, параграф 2 и член 62

Член 30, параграф 3

Молба за декларация по член 30, параграф 3, че няма основания за отказ на признаване, се подава до районния съд (tingsrätten).

Когато молбата се отнася до решение, което се отнася изцяло или отчасти до личността на детето, молбата трябва да бъде подадена до районния съд, както е посочено в глава 21, член 1а от Кодекса за родителите (föräldrabalken).

Когато молбата се отнася до решение, което не се отнася изцяло или отчасти до личността на детето, молбата се подава до районния съд в списъка по-долу, в чийто район пребивава възразяващата страна. Ако възразяващата страна не пребивава в Швеция, молбата трябва да бъде подадена до Районния съд на Nacka (Nacka tingsrätt).

Член 40 или член  59

Молбата по член 40 или 50 за непризнаване или неизпълнение на решение трябва да се подаде до районния съд.

Когато молбата се отнася до решение, което се отнася изцяло или отчасти до личността на детето, тя трябва да бъде подадена до районния съд, който разглежда делото, както е посочено в глава 21 от Кодекса за родителите (föräldrabalken) за изпълнението на решението, към което се отнася молбата. Ако не е образувано изпълнително производство, трябва да се подаде молба до районния съд, както е посочено в глава 21, член 1а от Кодекса за родителите.

Когато молбата се отнася до решение, което не се отнася изцяло или отчасти до личността на детето, молбата се подава до районния съд в списъка по-горе, в чийто район пребивава ищеца. Ако ищецът не пребивава в Швеция, молбата трябва да бъде подадена до Районния съд на Nacka (Nacka tingsrätt).

Обжалване

Жалбите по член 61, параграф 2 трябва да се подават до апелативния съд (hovrätten).

Жалбите по член 62 трябва да се подават до Върховния съд (Högsta domstolen).

Щракнете върху връзката по-долу, за да видите всички компетентни органи във връзка с този член.
Списък на компетентните органи

Член 103, параграф 1, буква г) — компетентни по изпълнението органи, посочени в член 52

— Член 52, в случай на молба за изпълнение на решение, отнасящо се до личността на детето: молбата се подава до районния съд, както е посочено в глава 21, член 1а от Кодекса за родителите.

— Член 52, в случай на молба за изпълнение на решение, отнасящо се до правните разноски или до собствеността на детето: молбата се подава до шведския орган за принудително изпълнение (Kronofogdemyndigheten).

Член 103, параграф 1, буква д) — процедури за оспорване или обжалване на решение по молба за отказ на изпълнение, посочени в членове 61 и 62

Жалбите трябва да се подават до апелативния съд или Върховния съд.

Член 103, параграф 1, буква е) — имена, адреси и способи на комуникация с централните органи, определени да подпомагат прилагането на регламента по въпроси, свързани с родителската отговорност. В случай че е определен повече от един централен орган, следва да се посочи местната и функционалната компетентност на всеки централен орган, както е посочено в член 76

Utrikesdepartementet

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden

S-103 39 Stockholm

Тел. + 46 (8) 4051000 (разпределително табло)/+ 46 (8) 4055005 (номер за спешни повиквания извън работно време)

Факс + 46 (8) 7231176

Електронна поща: ud-kc@gov.se

Член 103, параграф 1, буква ж) — ако е приложимо, категории близки роднини, освен родителите, при които детето може да бъде настанено на територията на държава членка без предварителното съгласие на тази държава членка, както е посочено в член 82

Не е приложимо.

Член 103, параграф 1, буква з) — езици на институциите на Европейския съюз, различни от собствения език на държава членка, на които се приема кореспонденция с централните органи, както е посочено в член 91, параграф 3

Шведски или английски език.

Член 103, параграф 1, буква и) — езици, приети за превод на искания и допълнителни документи, изпратени съгласно членове 80, 81 и 82, и на полетата със свободен текст на удостоверенията, посочени в член 91, параграф 2

Шведски или английски език.

Последна актуализация: 30/05/2024

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответната държава-членка. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите.Европейската комисия не поема каквато и да е отговорност по отношение на информация или данни, които се съдържат или споменават в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.