Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Vnitrostátní informace a online formuláře k nařízení č. 2019/1111

Všeobecné informace

NAŘÍZENÍ RADY (EU) 2019/1111 ze dne 25. června 2019 o příslušnosti, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti a o mezinárodních únosech dětí (přepracované znění), kterým se zrušuje nařízení (ES) č 2201/2003

Toto nařízení se použije ve všech členských státech Evropské unie s výjimkou Dánska.

Rozhodnutí vydaná v některém členském státě jsou v ostatních členských státech uznávána, aniž je vyžadováno zvláštní řízení.

Rozhodnutí ve věcech rodičovské odpovědnosti vydaná v členském státě, v němž jsou vykonatelná, jsou vykonatelná v jiných členských státech, aniž se požaduje prohlášení vykonatelnosti.

Doložka vykonatelnosti (exequatur), která je zprostředkujícím řízením nezbytným k dosažení přeshraničního výkonu, se pro všechna rozhodnutí ruší. Pro účely výkonu rozhodnutí v některém členském státě, které bylo vydáno v jiném členském státě, předloží strana žádající o jeho výkon orgánu příslušnému pro výkon: a) jedno vyhotovení rozhodnutí a b) příslušné osvědčení.

Nařízení stanoví devět standardních formulářů.

Nařízení rovněž usnadňuje pohyb veřejných listin a dohod ve věcech rozluky, rozvodu nebo ve věcech rodičovské odpovědnosti mezi členskými státy.

Mechanismus rychlého navrácení v případě únosu dítěte je z velké části založen na mechanismu navracení podle Haagské úmluvy z roku 1980, kterou nařízení doplňuje. Rovněž zajišťuje, aby řízení o navrácení dítěte bylo rychlejší (maximální lhůta 6 týdnů pro soud prvního stupně a 6 týdnů pro každý odvolací soud). Ústřední orgán bude muset navíc žádost efektivně zpracovat (5denní lhůta pro potvrzení přijetí žádosti).

Nařízení rovněž poskytuje dětem příležitost vyjádřit svůj názor v řízení ve věcech rodičovské odpovědnosti a mezinárodních únosů dětí.

Nařízení podporuje lepší spolupráci mezi ústředními orgány, s nimiž rodiče vstupují do přímého kontaktu. Každý členský stát určí jeden nebo více ústředních orgánů, které budou nápomocny při uplatňování tohoto nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti.

Portál evropské e-justice vám poskytuje informace týkající se platnosti nařízení i snadný nástroj k vyplňování formulářů.

Praktická příručka k uplatňování nařízení Brusel IIb je k dispozici pod tímto odkazem: publikace ESS

Chcete-li získat podrobné informace o právu některého členského státu, zvolte si jeho vlaječku.

Poslední aktualizace: 01/03/2023

Tyto stránky spravuje Evropská komise. Informace na této stránce nemusí nezbytně vyjadřovat oficiální stanovisko Evropské komise. Komise neodpovídá ani neručí za informace nebo údaje, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Pokud jde o předpisy v oblasti autorských práv pro webové stránky EU, viz právní upozornění.