Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Rakousko

Obsah zajišťuje
Rakousko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rakousko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)


*povinný údaj

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

– Čl. 2 odst. 2 bod 2 písm. b):

V Rakousku mohou veřejné listiny ve smyslu nařízení pocházet od matričních orgánů podle § 177 odst. 2 ABGB (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, občanský zákoník) a od soudů podle § 190 odst. 1 ABGB (dohoda uzavřená před soudem, která nevyžaduje schválení).

– Čl. 2 odst. 2 bod 3:

V Rakousku nejsou žádné orgány ani jiné subjekty oprávněny registrovat dohody ve smyslu nařízení.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

– Čl. 74 odst. 2:

V Rakousku neexistuje pravomoc správního orgánu ve smyslu čl. 74 odst. 2.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

Čl. 103 odst. 1 písm. b)

– Soudy a orgány uvedené v čl. 36 odst. 1:

Pro žádosti o vydání osvědčení podle čl. 36 odst. 1 jsou příslušné okresní soudy (Bezirksgerichte)

  • podle § 76 rakouského zákona o organizaci soudnictví (Jurisdiktionsnorm) (čl. 36 odst. 1 písm. a)),
  • podle § 109 rakouského zákona o organizaci soudnictví (Jurisdiktionsnorm) (čl. 36 odst. 1 písm. b)) nebo
  • podle § 109a rakouského zákona o organizaci soudnictví (Jurisdiktionsnorm) (čl. 36 odst. 1 písm. c)).

Soudy a orgány uvedené v čl. 66 odst. 1:

Ad písmeno a): V Rakousku není rozvod možný bez soudního rozhodnutí.

Ad písmeno b): Příslušnými soudy jsou okresní soudy podle § 109 rakouského zákona o organizaci soudnictví (Jurisdiktionsnorm).

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

Soudy a orgány uvedené v čl. 67 odst. 1:

Za opravu osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1 jsou příslušné okresní soudy (Bezirksgerichte) podle § 109 rakouského zákona o organizaci soudnictví (Jurisdiktionsnorm).

Soudy uvedené v čl. 37 odst. 1:

Za opravu osvědčení podle čl. 37 odst. 1 jsou příslušné okresní soudy (Bezirksgerichte) oznámené v souladu s čl. 36 odst. 1. Viz § 76, 109 a 109a rakouského zákona o organizaci soudnictví (Jurisdiktionsnorm).

Soudy uvedené v čl. 48 odst. 1:

Za opravu a zrušení osvědčení podle čl. 48 odst. 1 jsou příslušné okresní soudy (Bezirksgerichte) podle § 109 rakouského zákona o organizaci soudnictví (Jurisdiktionsnorm).

Soudy uvedené v čl. 49 odst. 1:

Pro žádosti o osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti podle čl. 49 odst. 1 jsou příslušné okresní soudy (Bezirksgerichte) podle § 109 rakouského zákona o organizaci soudnictví (Jurisdiktionsnorm).

Soudy a orgány uvedené v čl. 66 odst. 3 ve spojení s čl. 37 odst. 1:

Za opravu osvědčení podle čl. 66 odst. 3 ve spojení s čl. 37 odst. 1 jsou příslušné okresní soudy (Bezirksgerichte) podle § 109 rakouského zákona o organizaci soudnictví (Jurisdiktionsnorm).

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

Soudy uvedené v čl. 30 odst. 3:

Pro žádosti o zahájení řízení podle čl. 30 odst. 3 jsou příslušné okresní soudy (Bezirksgerichte) podle § 76 rakouského zákona o organizaci soudnictví (Jurisdiktionsnorm) nebo § 109 téhož zákona.

Soudy uvedené v článku 52:

Pro žádosti o výkon rozhodnutí podle článku 52 jsou příslušné okresní soudy (Bezirksgerichte) podle § 109 rakouského zákona o organizaci soudnictví (Jurisdiktionsnorm).

Soudy uvedené v čl. 40 odst. 2 a čl. 58 odst. 1:

Pro řízení o zamítnutí uznání podle čl. 40 odst. 2 jsou příslušné okresní soudy (Bezirksgerichte) podle § 114a nebo § 109 rakouského zákona o organizaci soudnictví (Jurisdiktionsnorm). Pro řízení o zamítnutí výkonu podle čl. 58 odst. 1 jsou příslušné okresní soudy (Bezirksgerichte) podle § 109 rakouského zákona o organizaci soudnictví (Jurisdiktionsnorm).

Soudy a opravné prostředky uvedené v čl. 61 odst. 2:

Pro opravné prostředky (v Rakousku: „Rekurs“) proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu je příslušný nadřazený krajský soud (Landesgericht); tyto opravné prostředky se však podávají u okresního soudu (Bezirksgericht).

Soudy a opravné prostředky uvedené v článku 62:

Pro případné další opravné prostředky (v Rakousku: „Revisionsrekurs“) je příslušný Nejvyšší soud (Oberster Gerichtshof); tyto opravné prostředky se však podávají u okresního soudu (Bezirksgericht).

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

Orgány příslušné pro výkon rozhodnutí podle článku 52:

Pro žádosti o výkon rozhodnutí podle článku 52 jsou příslušné okresní soudy (Bezirksgerichte) podle § 109 rakouského zákona o organizaci soudnictví (Jurisdiktionsnorm).

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

Soudy a opravné prostředky uvedené v čl. 61 odst. 2:

Pro opravné prostředky (v Rakousku: „Rekurs“) proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu je příslušný nadřazený krajský soud (Landesgericht); tyto opravné prostředky se však podávají u okresního soudu (Bezirksgericht).

Soudy a opravné prostředky uvedené v článku 62:

Pro případné další opravné prostředky (v Rakousku: „Revisionsrekurs“) je příslušný Nejvyšší soud (Oberster Gerichtshof); tyto opravné prostředky se však podávají u okresního soudu (Bezirksgericht).

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

Název a adresa ústředních orgánů uvedených v článku 76:

Spolkové ministerstvo spravedlnosti – Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien

Organizační jednotka: Odbor I 10

E-mailová adresa: team.z@bmj.gv.at

Tel.: +43 1521522142

Fax: +43 1521522829

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

Kategorie blízkých příbuzných uvedené v čl. 82 odst. 2:

Souhlas s umístěním podle čl. 82 odst. 1 mimo rodiče se nevyžaduje u těchto kategorií blízkých příbuzných:

  • prarodiče,
  • sourozenci rodičů,
  • plnoletí sourozenci dítěte.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům podle čl. 91 odst. 3:

Angličtina.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

Jazyky přípustné pro překlady podle čl. 80 odst. 3, čl. 81 odst. 2, čl. 82 odst. 4 a čl. 91 odst. 2:

Žádné (kromě úředního jazyka povoleného v Rakousku).

Poslední aktualizace: 11/12/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.