Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Belgie

Obsah zajišťuje
Belgie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Belgie

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)


*povinný údaj

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

– čl. 2 odst. 2 bod 2 písm. b): notáři,

– čl. 2 odst. 2 bod 3: neoznámeno.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

Nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

– čl. 36 odst. 1: soud pro věci rodinné (tribunal de la famille), soud pro mládež (tribunal de la jeunesse), smírčí soudce (juge de paix), odvolací soud (cour d’appel),

– článek 66: notáři.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

– čl. 37 odst. 1: soud pro věci rodinné, soud pro mládež, smírčí soudce, odvolací soud,

– čl. 48 odst. 1: soud pro věci rodinné, odvolací soud,

– článek 49: soud pro věci rodinné, odvolací soud,

– čl. 66 odst. 3 a čl. 37 odst. 1: notáři.

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

– čl. 30 odst. 3: soud pro věci rodinné,

– čl. 40 odst. 1: soud pro věci rodinné,

– čl. 58 odst. 1: soud pro věci rodinné,

– čl. 61 odst. 2: soud pro věci rodinné a odvolací soud,

– článek 62: odvolací soud a kasační soud (cour de cassation).

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

Soudní vykonavatelé.

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

Článek 61: odvolání a námitky.

Článek 62: odvolání a kasační opravný prostředek.

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

SPF Justice Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux (Federální veřejná služba – Generální ředitelství pro právní řád, základní svobody a práva)

Service de coopération internationale civile (Útvar pro mezinárodní spolupráci v občanských věcech)

Point de contact fédéral « Enlèvement international d'enfants » (Federální kontaktní místo –„mezinárodní únos dítěte“)

Správní adresa: Waterloolaan / Boulevard de Waterloo 115

Město: Brusel

PSČ: 1000

Telefonní číslo: +32 (0)2 542 67 00 (24 hodin denně 7 dní v týdnu)

E-mail: rapt-parental@just.fgov.be

Internetové stránky : https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/contact

Přípustné jazyky: francouzština (FR), nizozemština (NL), němčina (DE) a angličtina (EN).

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

Nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Kromě tří národních jazyků, tedy nizozemštiny, francouzštiny a němčiny, také angličtina.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

– čl. 80 odst. 3: Úřední jazyk místa, kde bude žádost podána (FR-NL-DE). Před podáním žádosti se doporučuje obrátit se na belgický Ústřední orgán (Belgique – Autorité Centrale) s cílem zjistit jazyk, do kterého má být žádost přeložena.

– čl. 81 odst. 2 a čl. 82 odst. 2: Úřední jazyk místa, kde se má žádost vyřizovat. (FR-NL-DE). Před podáním žádosti se doporučuje obrátit se na belgický Ústřední orgán (Belgique – Autorité Centrale) s cílem zjistit jazyk, do kterého má být žádost přeložena.

– čl. 91 odst. 2: Akceptují se pouze úřední jazyky. Před podáním žádosti se doporučuje obrátit se na belgický Ústřední orgán s cílem zjistit jazyk, do kterého má být žádost přeložena.

Poslední aktualizace: 02/11/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.