Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Bulharsko

Obsah zajišťuje
Bulharsko

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

– Čl. 2 odst. 2 bod 2 písm. b) – Podle bulharského práva neexistují v Bulharsku žádné veřejné listiny ve smyslu nařízení ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti, a proto neoznamujeme příslušný orgán;

– Čl. 2 odst. 2 bod 3 – Podle bulharského práva neexistují v Bulharsku žádné dohody ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti, a proto neoznamujeme příslušný orgán.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

Čl. 74 odst. 2 – Podle bulharského práva neexistují v Bulharsku žádné správní orgány odpovědné ve smyslu nařízení ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti, a proto neoznamujeme příslušný orgán.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

Čl. 36 odst. 1 –vydávání osvědčení o rozhodnutích

  • Příloha II – osvědčení ve věcech manželských vydává okresní soud (районен съд);
  • Příloha III – osvědčení ve věcech rodičovské odpovědnosti vydává okresní soud;
  • Příloha IV – osvědčení o následném navrácení dítěte v návaznosti na řízení o navrácení dítěte podle Haagské úmluvy z roku 1980 vydává městský soud v Sofii (Софийски градски съд).

Článek 66 – v Bulharsku neexistují žádné veřejné listiny ani dohody ve smyslu čl. 2 odst. 2 bodu 3 ve věcech manželských a ve věcech rodičovské odpovědnosti.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

Článek 37 – oprava osvědčení o rozhodnutích – příslušným orgánem je soud, který osvědčení vydal:

  • Příloha II – osvědčení ve věcech manželských opravuje okresní soud;
  • Příloha III – osvědčení ve věcech rodičovské odpovědnosti opravuje okresní soud;
  • Příloha IV – osvědčení o následném navrácení dítěte v návaznosti na řízení o navrácení dítěte podle Haagské úmluvy z roku 1980 opravuje městský soud v Sofii (Софийски градски съд).

Čl. 48 odst. 1 – oprava a zrušení osvědčení vydaného pro privilegovaná rozhodnutí.

K opravě a zrušení osvědčení je příslušný okresní soud.

Článek 49 – osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti – příslušný je okresní soud.

Čl. 66 odst. 1 ve spojení s čl. 67 odst. 1 – nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Čl. 30 odst. 3 – příslušný je okresní soud;

Článek 52 – příslušný je soudní exekutor;

Čl. 40 odst. 1 – příslušný je okresní soud;

Čl. 58 odst. 1 – příslušný je okresní soud;

Čl. 61 odst. 2 – příslušný je odvolací soud (апелативен съд), v jehož obvodu soud vydal odmítnutí výkonu;

Článek 62 – příslušný je Nejvyšší kasační soud (Върховен касационен съд).

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

Článek 52 – příslušný je soudní exekutor.

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

Článek 61 – postup podání opravného prostředku podle občanského soudního řádu (kapitola 20);

Článek 62 – postup podání kasačního opravného prostředku podle občanského soudního řádu (kapitola 22).

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ministerstvo spravedlnosti

Ve věcech rodičovské odpovědnosti – Odbor „Mezinárodní právní ochrana dítěte a mezinárodní osvojení“ (Дирекция „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания“), Sofie, ulice Slavyanska 1, komunikační prostředky – úřední cestou a e-mailem, tel.  0035929237396, 0035929237332, mpzdmo@justice.government.bg

– Ve věcech manželských – Odbor „Mezinárodní právní spolupráce a evropské záležitosti“ (Дирекция „Международно правно сътрудничество и европейски въпроси“), Sofie, ulice Slavyanska 1, komunikační prostředky – úřední cestou a e-mailem, tel.  0035929237415, civil@justice.government.bg

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

Upozorňujeme, že výchozí bulharština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Bulharsko musí vydat souhlas ve všech případech umístění dětí v Bulharsku.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Angličtina a francouzština.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

Čl. 80 odst. 3 – přijímají se pouze dokumenty přeložené do bulharštiny;

Čl. 81 odst. 2 – přijímají se pouze dokumenty přeložené do bulharštiny;

Čl. 82 odst. 4 – přijímají se pouze dokumenty přeložené do bulharštiny;

Čl. 91 odst. 2 – přijímají se pouze dokumenty přeložené do bulharštiny.

Poslední aktualizace: 10/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.