Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Chorvatsko

Obsah zajišťuje
Chorvatsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Chorvatsko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)


*povinný údaj

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Čl. 103 písm. a) (první část)

Chorvatský právní systém vydávání uvedené veřejné listiny nebo dohody nezná.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

Čl. 103 písm. a) (druhá část):

Správními orgány odpovědnými za poskytování právní pomoci podle čl. 74 odst. 2 uvedeného nařízení jsou správní orgány v župách a městě Záhřebu.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

Čl. 36 odst. 1

K vydávání osvědčení uvedených v čl. 36 odst. 1 jsou příslušné městské soudy (općinski sudovi), které vydaly rozhodnutí, jehož se osvědčení týká.

Článek 66

Chorvatský právní systém vydávání uvedené veřejné listiny nebo dohody nezná.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

Příslušnými soudy k opravě osvědčení uvedenému v čl. 37 odst. 1 a čl. 48 odst. 1 a soudy a orgány příslušnými k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedenému v článku 49 jsou městské soudy, které vydaly rozhodnutí, jehož se osvědčení týká.

Chorvatsko uvedlo, že oznámení podle čl. 67 odst. 1 nařízení Rady 2019/1111 není na jeho území použitelné.

Orgány příslušné k opravě veřejné listiny nebo dohody totiž v Chorvatské republice neexistují, neboť chorvatský právní systém vydávání uvedené veřejné listiny nebo dohody nezná (viz oznámení v souvislosti s čl. 2 odst. 2 bodem 2 písm. b) a čl. 2 odst. 2 bodem 3).

Neexistují tedy žádné orgány příslušné k opravě veřejných listin nebo dohod podle čl. 67 odst. 1 nařízení.

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Čl. 30 odst. 3.

V Chorvatsku jsou k uznávání cizích soudních rozhodnutí (článek 18 zákona o soudech, Úřední věstník Chorvatské republiky (Narodne novine, NN) č. 28/13, 33/15, 82/15 a 67/18) věcně příslušné městské soudy.

Čl. 40 odst. 2

Místně příslušným soudem pro uznávání a výkon cizích soudních rozhodnutí je soud, na jehož území má strana, vůči níž je uznání a výkon navrhováno, bydliště, nebo soud, na jehož území má být výkon proveden. Nemá-li strana, vůči níž je uznání a výkon navrhováno, bydliště v Chorvatské republice nebo nemá-li být výkon proveden v Chorvatské republice, může být návrh podán u některého z věcně příslušných soudů v Chorvatské republice.

Strany mohou proti rozhodnutí o uznání a výkonu cizích soudních rozhodnutí podat opravný prostředek do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí.

Neexistuje-li o uznání cizích soudních rozhodnutí pravomocné rozhodnutí, může se o uznání tohoto rozhodnutí rozhodnout v řízení jako o předběžné otázce, avšak pouze s účinkem pro toto řízení.

Čl. 58 odst. 1

K zamítnutí výkonu cizích soudních rozhodnutí jsou v Chorvatské republice věcně příslušné městské soudy (článek 18 zákona o soudech, Úřední věstník Chorvatské republiky (Narodne novine, NN) č. 28/13, 33/15, 82/15 a 67/18).

Čl. 61 odst. 2

K rozhodování o opravných prostředcích proti rozhodnutím všech městských soudů v občanskoprávních věcech je příslušný každý krajský (župní) soud.

Článek 62

Proti rozhodnutí krajského soudu existuje opravný prostředek, a sice mimořádný přezkum se svolením Nejvyššího soudu (Vrhovni sud) v souvislosti se zvláště důležitou věcnou nebo procesní otázkou.

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

K výkonu cizích soudních rozhodnutí jsou v Chorvatské republice věcně příslušné městské soudy (článek 18 zákona o soudech, Úřední věstník Chorvatské republiky (Narodne novine, NN) č. 28/13, 33/15, 82/15 a 67/18).

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

Opravné prostředky proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu se podávají u krajského (župního) soudu (příslušné jsou župní soudy v Pule, Splitu a Záhřebu).

Mimořádným opravným prostředkem je mimořádný přezkum (izvanredna revizija).

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

Ústředním orgánem určeným, aby byl nápomocen při uplatňování nařízení, je Ministerstvo práce, důchodového systému, rodiny a sociální politiky (Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike).

Adresa a kontaktní údaje ústředního orgánu jsou:

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb, Chorvatsko

E-mailová adresa: pisarnica@mrosp.hr

Telefonní číslo: + 385 15557015, + 385 15557363

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

V souladu s článkem 82 nařízení Rady 2019/1111 se pro umístění dítěte do péče rodičů nebo blízkých příbuzných nevyžaduje souhlas Chorvatské republiky. V souladu s čl. 82 odst. 2 nařízení Rady 2019/1111 se blízkými příbuznými rozumí prarodiče, strýcové, tety, sourozenci včetně nevlastních, děti sourozenců včetně dětí nevlastních sourozenců.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Ministerstvo práce, důchodového systému, rodiny a sociální politiky jakožto ústřední orgán Chorvatské republiky přijímá kromě chorvatštiny pro komunikaci s ústředními orgány jiných členských států sdělení v angličtině.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

K žádosti a k veškerým dalším dokumentům musí být přiložen překlad do chorvatštiny jako úředního jazyka dožádaného členského státu.

Poslední aktualizace: 15/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.