Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Kypr

Obsah zajišťuje
Kypr

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

Nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

Soudy pro rodinné záležitosti (pouze pro rozhodnutí podle čl. 36 odst. 1).

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

Čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1, článek 49, čl. 66 odst. 1, podle čl. 67 odst. 1

Ve všech případech jsou příslušné tyto soudy pro rodinné záležitosti v každém okrese:

  • Soud pro rodinné záležitosti v Nikósii

Tel.: +357 22865601

Fax: +357 22302068

  • Soud pro rodinné záležitosti v Limassolu

Tel.: +357 25806185

Fax: +357 25305054

  • Soud pro rodinné záležitosti v Larnace-Famagustě

Tel.: +357 24802754

Fax: +357 24802800

  • Soud pro rodinné záležitosti v Pafosu

Tel.: +357 26802626

Fax: +357 26306395

E-mail:  chief.reg@sc.judicial.gov.cy

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Soudy pro rodinné záležitosti pro uznání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3), zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2) a zamítnutí výkonu.

Odvolací soud pro rodinné záležitosti v případě porušení práv nebo opravného prostředku podle čl. 58 odst. 1 a čl. 61 odst. 2.

Na Kypru není stanoveno žádné porušení ani opravný prostředek podle článku 62 (není možné podat opravný prostředek k jurisdikci třetích stran).

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

Soudy pro rodinné záležitosti.

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Opravným prostředkem použitelným proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu podle článků 61 a 62 je opravný prostředek u odvolacího soudu pro rodinné záležitosti.

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

Upozorňujeme, že výchozí řečtina verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Ministerstvo spravedlnosti a veřejného pořádku

Oddělení pro mezinárodní právní spolupráci

Leoforos Athalassas 125

1461 Nikósie

KYPR

Tel.: +357 22805951/950

Fax: +357 22518356

E-mail: registry@mjpo.gov.cy

Kontakt:

  • Julia Chatziprodromou

Referentka pro právní záležitosti

Tel.: +357 22805943

Fax: +357 22518328

E-mail: yhadjiprodromou@mjpo.gov.cy

  • Troodia Dionysiou

Administrativní pracovnice

Tel.: +357 22805932

Fax: +357 22518328

E-mail: tdionysiou@mjpo.gov.cy

  • Konstantina Sofokleous

Administrativní pracovnice

Tel.: +357 22805973

Fax: +357 22518328

E-mail: csophocleous@mjpo.gov.cy

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

V případě odebrání dítěte z jeho rodinného prostředí zkoumají služby sociální péče rodinné prostředí (např. prarodiče, strýce/tety) pro případné umístění dítěte. Pokud není žádná osoba v rodině považována za vhodnou, vezme se v úvahu i širší sociální prostředí. Pokud nejsou k dispozici vhodné osoby z rodinného ani sociálního prostředí, služby sociální péče umístí dítě do schválené pěstounské rodiny nebo do schválené instituce na ochranu dětí.

V případě blízkých příbuzných (např. prarodičů) jsou postupy povolování a umísťování dětí zjednodušeny.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Angličtina a řečtina.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

Řečtina a angličtina.

Poslední aktualizace: 05/04/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.