Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Česko

Obsah zajišťuje
Česko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Česko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)


*povinný údaj

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Není použitelné

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

Česká advokátní komora

pobočka v Brně

nám. Svobody 84/15

602 00 Brno

tel.: +420 513 030 111
e-mail: brno@cak.cz

Webová adresa: https://www.cak.cz/en/

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

 • Článek 36(1)

Soudy příslušné k vydání osvědčení o rozhodnutí

(a)   Okresní soud

(b)   Okresní soud

(c)   Městský soud v Brně

 • Článek 66

Soudy a orgány příslušné k vydání osvědčení k veřejné listině či dohodě

Není použitelné

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

 • Článek 37(1) a 48(1)

Soudy příslušné k opravě osvědčení

Článek 37(1)

(a)   Okresní soud

(b)  Okresní soud

(c)   Městský soud v Brně

Článek 48(1) - privilegovaná rozhodnutí

(a)   Okresní soud - čl. 42(1)(a)

(b)  Okresní soud - čl. 42(1)(b) – čl. 29(6)

 • Článek 49

Soudy příslušné k vydání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti

(a)   Okresní soud - čl. 42(1)(a)

(b)  Okresní soud - čl. 42(1)(b)

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

 • Článek 30(3)

Soudy příslušné k uznání rozhodnutí

Okresní soud

 • Článek 40(2)

Soudy příslušné k zamítnutí uznání rozhodnutí

Okresní soud

 • Článek 58(1)

Soudy příslušné k zamítnutí výkonu rozhodnutí

Okresní soud

 • Článek 61(2)

Soudy, ke kterým se podává opravný prostředek proti rozhodnutí o zamítnutí výkonu

Okresní soud

 • Článek 62

Soudy, ke kterým se podává opravný prostředek proti rozhodnutí dle čl. 61(2)

Okresní soud

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

Okresní soudy a/nebo soudní exekutoři

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

 • Článek 61

Opravné prostředky proti rozhodnutí o zamítnutí výkonu rozhodnutí dle čl. 61 a 62

Odvolání podle § 201 a následujících zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád), ve znění pozdějších předpisů

 • Článek 62

Další opravné prostředky proti rozhodnutí o zamítnutí výkonu rozhodnutí dle čl. 61 a 62

Žaloba pro zmatečnost podle § 229 a následujících zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád), ve znění pozdějších předpisů

Dovolání podle § 236 a následujících zákona č. 99/1963 Sb. (občanský soudní řád), ve znění pozdějších předpisů

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

Úřad pro mezinárodně právní ochranu dětí

Šilingrovo náměstí 3

602 00 Brno

Czech Republic

Tel.: 00420 542 215 522

Fax: 00420 542 212 836

Email: podatelna@umpod.cz

Webová adresa: http://www.umpod.cz/

Kontaktní osoby:

Zdeněk Kapitán, Ředitel

Markéta Kačerová Nováková, zástupkyně ředitele

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

Neuvádíme

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

čeština, slovenština, angličtina

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

 • Článek 80, 81, 82

čeština, slovenština

 • Článek 91(2)

čeština, slovenština

Poslední aktualizace: 03/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.