Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Estonsko

Obsah zajišťuje
Estonsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Estonsko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)


*povinný údaj

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Sepsání veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodu 2 písm. b) je úkolem notáře. Seznam notářů najdete na internetových stránkách Notářské komory (Notarite Koda).

Registrací dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3 je pověřen matriční úřad místního orgánu krajského města (maakonnakeskus). Seznam těchto úřadů naleznete zde.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

V Estonsku v současné době žádný takový správní orgán neexistuje. V Estonsku nejsou služby notářů a matričních úřadů bezplatné.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V Estonsku je vydáváním osvědčení o rozhodnutí podle čl. 36 odst. 1 pověřen krajský soud.

Osvědčení týkající se veřejné listiny sepsané notářem nebo osvědčení týkající se veřejné dohody sepsané matričním úřadem podle článku 66 může vydat buď notář, nebo matriční úřad místního orgánu krajského města. Seznam notářů najdete zde a seznam matričních úřadů najdete zde.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

V Estonsku je opravou osvědčení podle čl. 37 odst. 1 a čl. 48 odst. 1 a vydáním osvědčení podle článku 49 pověřen krajský soud.

Oprava osvědčení týkající se veřejné listiny sepsané notářem podle čl. 67 odst. 1 je úkolem notáře. Seznam notářů najdete zde.

Opravou osvědčení týkající se veřejné dohody vyhotovené matričním úřadem podle čl. 67 odst. 1 je pověřen místní orgán krajského města. Seznam těchto úřadů naleznete zde.

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

Návrhy podle čl. 30 odst. 3, čl. 40 odst. 2 a čl. 58 odst. 1 se podávají u krajského soudu. Opravný prostředek podle čl. 61 odst. 2 se podává oblastnímu soudu a opravný prostředek podle článku 62 se podává Nejvyššímu soudu.

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

V Estonsku jsou k výkonu rozhodnutí příslušní soudní vykonavatelé. Navrhovatel si vybere soudního vykonavatele z oblasti, v níž dlužník žije. Soudní vykonavatelé působí ve čtyřech oblastech krajských soudů: Harjumaa, Pärnumaa, Tartumaa a Virumaa.

Seznam soudních vykonavatelů naleznete na internetových stránkách Komory soudních vykonavatelů a insolvenčních správců (Kohtutäiturite ja Pankrotihaldurite Koda).

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

V Estonsku se opravný prostředek uvedený v článku 61 podává u oblastního soudu a opravný prostředek uvedený v článku 62 se podává u Nejvyššího soudu.

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

Pokud jde o čl. 77 odst. 1, čl. 79 písm. c), d) a e) a článek 81, ústředním orgánem v Estonsku je:

Ministerstvo spravedlnosti (Justiitsministeerium)

Oddělení mezinárodní justiční spolupráce

Suur-Ameerika 1, 10122 Tallinn

E-mail: central.authority@just.ee,

Tel.: (+372) 620 8183, (+372) 620 8186, (+372) 620 8190

Pokud jde o čl. 79 písm. a), b), f) a g) a články 80 a 82, ústředním orgánem v Estonsku je:

Rada sociálního pojištění (Sotsiaalkindlustusamet)

Paldiski mnt 80, 15092 Tallinn

E-mail: childprotection@sotsiaalkindlustusamet.ee,

Tel.: (+372) 612 1360, (+372) 531 8850, (+372) 5345 1792

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

V Estonsku mohou být děti umístěny bez předchozího souhlasu pouze do péče rodiče.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Podle čl. 91 odst. 3 jsou pro sdělení estonským ústředním orgánům přípustné estonština a angličtina.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

Podle čl. 91 odst. 2 jsou jazyky, ve kterých jsou přípustné překlady žádostí a doprovodných dokumentů uvedených v článcích 80, 81 a 82 a překlady prázdných textových polí osvědčení, estonština a angličtina.

Poslední aktualizace: 20/07/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.