Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Finsko

Obsah zajišťuje
Finsko

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Finské právo neobsahuje žádná ustanovení o veřejných listinách nebo registrovaných dohodách ve smyslu nařízení.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

Ve Finsku je správním orgánem uvedeným v čl. 74 odst. 2 Rada pro sociální péči (finsky: Sosiaalilautakunta; švédsky: Socialnämnd),

Příslušný orgán, který může vydat doklad, že navrhovatelé splňují podmínky pro přiznání právní pomoci: Úřad pro právní pomoc (finsky: oikeusaputoimisto; švédsky: rättshjälpsbyrå).

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

Osvědčení uvedené v čl. 36 odst. 1 vydává soud nebo orgán, který vydal rozhodnutí nebo schválil dohodu.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

Soudy příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 37 odst. 1 a čl. 48 odst. 1: soud nebo jiný orgán, který rozhodnutí vydal.

Soudy příslušné k vydání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti podle článku 49: soud nebo jiný orgán, který přerušil nebo zamítl výkon nebo jehož rozhodnutím přestalo být předchozí rozhodnutí vykonatelné nebo je jeho vykonatelnost omezena.

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

Soudy, které jsou příslušné k uznání rozhodnutí podle čl. 30 odst. 3 a k zamítnutí uznání rozhodnutí (čl. 40 odst. 2): okresní soud (finsky: käräjäoikeus; švédsky: tingsrätt).

Soudy a orgány příslušné pro zamítnutí výkonu rozhodnutí podle čl. 58 odst. 1: okresní soud (finsky: käräjäoikeus; švédsky: tingsrätt).

Orgány a soudy uvedené v čl. 61 odst. 2 nařízení: odvolací soud (finsky: hovioikeus; švédsky: hovrätt).

Orgány a soudy uvedené v článku 62 nařízení: Nejvyšší soud (finsky: korkein oikeus; švédsky: högsta domstolen).

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

Pokud se výkon týká péče o dítě, jeho pobytu nebo práva na styk s dítětem nebo navrácení dítěte do jiného členského státu: okresní soud (finsky: käräjäoikeus; švédsky: tingsrätt).

Pokud od vydání rozhodnutí o péči o dítě, o jeho pobytu nebo o právu na styk s dítětem nebo o navrácení dítěte do jiného členského státu uplynuly méně než tři roky, lze se výkonu rozhodnutí namísto soudu domáhat u soudního vykonavatele.

Pokud se vymáhání týká právních nákladů: Finský národní donucovací orgán (finsky: Ulosottoviranomainen; švédsky: Utsökningsmyndighet).

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

Ustanovení čl. 61 odst. 2: Proti rozhodnutí o zamítnutí výkonu lze podat opravný prostředek k odvolacímu soudu. Opravné prostředky adresované odvolacímu soudu se zasílají na podatelnu okresního soudu, který rozhodnutí vydal.

Článek 62: Nejvyšší soud. Opravné prostředky adresované Nejvyššímu soudu by měly být zaslány na podatelnu odvolacího soudu, který rozhodnutí vydal.

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

Ministerstvo spravedlnosti

Mezinárodní právní pomoc

PL 25

00023 GOVERNMENT

Tel.: +358 9 1606 7628

Fax: +358 9 1606 7524

E-mail central.authority.om@gov.fi

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

Finsko nemá kategorii blízkých příbuzných uvedenou v čl. 82 odst. 2.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Kromě finštiny a švédštiny je přípustná také angličtina.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

Ustanovení čl. 91 odst. 2: Kromě finštiny a švédštiny je přípustná také angličtina.

Poslední aktualizace: 22/03/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.