Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Francie

Obsah zajišťuje
Francie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Francie

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)


*povinný údaj

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Notáři jsou subjekty oprávněnými vyhotovit veřejnou listinu uvedenou v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b).

Notáři a soudní úředníci jsou veřejnými subjekty oprávněnými registrovat dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

Úřad pro právní pomoc (Bureau d’aide juridictionnelle) občanskoprávního soudu (tribunal judiciaire) v místě bydliště navrhovatele, nebo úřad, v jehož obvodu se nachází soud, který bude věc projednávat.

Odchylně od pravidla jediného úřadu je úřad rovněž připojen ke každému z těchto soudů:

  • kasační soud (Cour de cassation),
  • Státní rada (Conseil d´Etat),
  • Národní soud pro věci azylu (Cour nationale du droit d'asile).

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

Vydávání osvědčení o rozhodnutích podle článku 36, tedy o rozhodnutí ve věcech manželských, o rozhodnutí ve věcech rodičovské odpovědnosti a o rozhodnutí nařizujícím navrácení dítěte:

– vedoucí kanceláře soudu, který vydal rozhodnutí nebo schválil dohodu.

Vydávání osvědčení o rozhodnutích podle článku 66:

– předseda občanskoprávního soudu (pověřený soudce)

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

Soudy příslušné pro opravu osvědčení podle čl. 37 odst. 1: vedoucí soudní kanceláře nebo soud, který vydal osvědčení.

Soudy příslušné pro opravu osvědčení podle čl. 48 odst. 1: orgán, který vydal osvědčení.

Soudy příslušné pro vydání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti osvědčeného rozhodnutí podle článku 49: orgán, který vydal osvědčení.

Soudy a orgány příslušné pro opravu osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, jak je uvedeno v čl. 67 odst. 1: předseda občanskoprávního soudu (pověřený soudce).

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

Soud příslušný pro uznání rozhodnutí podle čl. 30 odst. 3): předseda občanskoprávního soudu nebo jeho pověřený zástupce.

Soud příslušný pro zamítnutí uznání podle čl. 40 odst. 2): předseda občanskoprávního soudu nebo jeho pověřený zástupce.

Soud příslušný pro zamítnutí výkonu, opravné prostředky a další opravné prostředky podle čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62: předseda občanskoprávního soudu nebo jeho pověřený zástupce.

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

Předseda občanskoprávního soudu nebo jeho pověřený zástupce.

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

Ve Francii se opravné prostředky podávají k odvolacímu soudu (cour d’appel).

Pokud vydání osvědčení francouzských rozhodnutí nezamítl soudce, lze toto zamítnutí předložit předsedovi občanskoprávního soudu. Ten rozhoduje v posledním stupni na základě žádosti, po vyslechnutí nebo předvolání navrhovatele a dožádaného orgánu: článek 509-7 občanského soudního řádu.

V případě dalšího opravného prostředku (článek 62) se opravný prostředek podává ke kasačnímu soudu (Cour de cassation).

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

Pokud jde o celé znění nařízení s výjimkou přeshraničních umístění:

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravedlnosti)

Direction des Affaires Civiles et du Sceau (ředitelství pro občanskoprávní záležitosti)

Département de l’Entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) (odbor vzájemné pomoci, mezinárodního práva soukromého a evropského práva – DEDIPE)

13 place Vendôme

75042 Paris Cedex 01

E-mail: entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Telefonní číslo: +33 (0)1.44.77.61.05

V případě přeshraničních umístění:

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravedlnosti)

Direction de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (ředitelství pro soudní ochranu mládeže)

Bureau des affaires judiciaires et de la législation (kancelář pro soudní řízení a legislativu)

Poštovní adresa: 13, place Vendôme – 75042 Paris Cedex 01

Adresa kanceláře: Le Millénaire 35 rue de la gare – 75019 Paris

Telefonní číslo: +33 (01) 70 22 89 84

nebo +33 (01) 70 22 75 82

E-mail: saei.dpjj@justice.gouv.fr

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

Žádné jiné kategorie blízkých příbuzných kromě rodičů.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Francouzština a angličtina.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

Francouzština a angličtina.

Poslední aktualizace: 29/08/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.