Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Řecko

Obsah zajišťuje
Řecko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Řecko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)


*povinný údaj

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

  • Orgán uvedený v čl. 2 bodě 2 písm. b): jakýkoli správní orgán a střediska služeb pro občany. Kromě toho i advokáti a notáři v souladu s ustanoveními upravujícími výkon jejich funkcí.
  • Orgán uvedený v čl. 2 bodě 3: příslušný soud prvního stupně – samosoudce nebo notář.
  • Orgán uvedený v čl. 2 bodě 2 písm. b): –

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

V Řecku nejsou do postupu poskytování právní pomoci zapojeny „správní orgány“. Příslušnými orgány jsou soudy s místní a věcnou příslušností.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

V případě čl. 36 odst. 1 je pro vydávání osvědčení příslušný soud, který vydal rozhodnutí, nebo orgán (notář), který vydal rozhodnutí.

V případě článku 66 je pro vydávání osvědčení příslušný soud, který vydal rozhodnutí, nebo orgán (notář), který vydal rozhodnutí.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

K opravě a zrušení osvědčení je příslušný soud, který vydal rozhodnutí.

K vydání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti potvrzeného rozhodnutí je příslušný soud, který vydal rozhodnutí.

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

Soud příslušný k uznání rozhodnutí – čl. 30 odst. 3, k zamítnutí uznání – čl. 40 odst. 2, k zamítnutí výkonu – čl. 58 odst. 1 je soud prvního stupně – samosoudce v místě bydliště osoby, vůči níž je výkon navrhován. Není-li bydliště výše uvedené osoby známo, vezme se v úvahu region jejího bydliště, a pokud není k dispozici, je příslušným soud prvního stupně – samosoudce v Aténách.

Pro opravný prostředek – čl. 61 odst. 2 – je příslušný odvolací soud.

Pro další opravný prostředek – článek 62 – je příslušný Nejvyšší soud.

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

Orgánem příslušným pro výkon je soudní vykonavatel.

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

Opravný prostředek uvedený v článku 61 se podává (prostřednictvím odvolání) u odvolacího soudu, zatímco další opravné prostředky uvedené v článku 62 se podávají (prostřednictvím kasační stížnosti) u Nejvyššího soudu.

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

Ústředním orgánem podle článku 76 je odbor mezinárodního práva soukromého Ministerstva spravedlnosti.

Vedoucí ředitelství pro zvláštní právní otázky:

Vasilios Sarigianidis

Vedoucí odboru mezinárodního práva soukromého:

Xanthipi Pappa

Mesogeion 96, T.K. 11527 Atény

Tel.: +30 2131307312, +30 2131307480

E-mail: vsarigiannidis@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr, civilunit@justice.gov.gr

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

Řecko nerozhodlo, že souhlas uvedený v odstavci 1 se nevyžaduje pro jiné umístění, než je umístění do péče rodiče.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Řečtina, angličtina.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

  • čl. 80 odst. 3: řečtina
  • čl. 81 odst. 2: řečtina
  • čl. 82 odst. 4: řečtina
  • čl. 91 odst. 2: –
Poslední aktualizace: 17/07/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.