Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Maďarsko

Obsah zajišťuje
Maďarsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Maďarsko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)


*povinný údaj

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

V maďarském právu není relevantní.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

V maďarském právu není relevantní.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

Osvědčení podle přílohy II vydává soud prvního stupně (čl. 36 odst. 1 písm. a)). Osvědčení podle přílohy III vydává soud prvního stupně a příslušný opatrovnický orgán (čl. 36 odst. 1 písm. b)). Osvědčení podle přílohy IV vydává soud prvního stupně (Ústřední obvodní soud v Pešti) (čl. 36 odst. 1 písm. c)). Článek 66 není v maďarském právu relevantní.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

Osvědčení podle přílohy II opravuje soud prvního stupně (čl. 37 odst. 1). Osvědčení podle přílohy III opravuje soud prvního stupně; úřady v Budapešti a župní státní úřady jednající jako úřady pro ochranu dětí a opatrovnictví opravují osvědčení podle přílohy III vydaná opatrovnickým orgánem v oblasti jejich působnosti (čl. 37 odst. 1). Osvědčení podle přílohy IV opravuje soud prvního stupně (Ústřední obvodní soud v Pešti) (čl. 37 odst. 1). Osvědčení podle přílohy V opravuje soud prvního stupně; úřady v Budapešti a župní státní úřady jednající jako úřady pro ochranu dětí a opatrovnictví opravují osvědčení podle přílohy V vydaná opatrovnickým orgánem v oblasti jejich působnosti (čl. 48 odst. 1). Osvědčení podle přílohy VI opravuje soud prvního stupně (čl. 48 odst. 1). Osvědčení podle přílohy VII vydává soud prvního stupně a příslušný opatrovnický orgán (čl. 49 odst. 1). Článek 66 není v maďarském právu relevantní.

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

K čl. 30 odst. 3: příslušným soudem je okresní soud s působností v sídle krajského soudu, v jehož obvodu má odpůrce bydliště v Maďarsku, nebo, není-li známo, v jehož obvodu má odpůrce obvyklý pobyt (v Budapešti je to Ústřední obvodní soud v Budě); není-li známo, okresní soud s působností v sídle krajského soudu, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště v Maďarsku, nebo, není-li známo, v jehož obvodu má navrhovatel obvyklý pobyt (v Budapešti je to Ústřední obvodní soud v Budě), nebo, nemá-li navrhovatel bydliště, sídlo obvyklý pobyt v Maďarsku, je příslušným soudem Ústřední obvodní soud v Budě.

K článku 52: s výjimkou rozhodnutí, veřejných listin nebo dohod o styku s dítětem je příslušným soudem okresní soud s působností v sídle krajského soudu, kde má povinná strana nebo dítě obvyklý pobyt (v Budapešti Ústřední obvodní soud v Budě); v případě rozhodnutí, veřejných listin nebo dohod o styku s dítětem je příslušným soudem okresní soud, v jehož obvodu má dítě, jehož se styk týká, bydliště v Maďarsku, nebo, není-li známo, v jehož obvodu má svůj obvyklý pobyt v Maďarsku, nebo, nelze-li výše uvedené zjistit, je příslušným soudem Ústřední obvodní soud v Budě.

K čl. 40 odst. 2: příslušným soudem je okresní soud s působností v sídle krajského soudu, v jehož obvodu má odpůrce bydliště v Maďarsku, nebo, není-li známo, v jehož obvodu má odpůrce obvyklý pobyt (v Budapešti je to Ústřední obvodní soud v Budě); není-li známo, okresní soud s působností v sídle krajského soudu, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště v Maďarsku, nebo, není-li známo, v jehož obvodu má navrhovatel obvyklý pobyt (v Budapešti je to Ústřední obvodní soud v Budě), nebo, nemá-li navrhovatel bydliště, sídlo obvyklý pobyt v Maďarsku, je příslušným soudem Ústřední obvodní soud v Budě.

K čl. 58 odst. 1: návrhy se podávají u soudu, který nařídil výkon rozhodnutí.

K čl. 61 odst. 2: opravné prostředky se podávají u soudu prvního stupně a rozhoduje o nich krajský soud.

K článku 62: žádosti o přezkum se podávají u soudu, který vydal rozhodnutí v prvním stupni, a rozhoduje o nich Kúria (Nejvyšší soud).

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

S výjimkou rozhodnutí, veřejných listin nebo dohod o styku s dítětem je příslušným soudem okresní soud s působností v sídle krajského soudu, kde má povinná strana nebo dítě obvyklý pobyt (v Budapešti Ústřední obvodní soud v Budě); v případě rozhodnutí, veřejných listin nebo dohod o styku s dítětem je příslušným soudem okresní soud, v jehož obvodu má dítě, jehož se styk týká, bydliště v Maďarsku, nebo, není-li známo, v jehož obvodu má svůj obvyklý pobyt v Maďarsku, nebo, nelze-li výše uvedené zjistit, je příslušným soudem Ústřední obvodní soud v Budě.

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

K článku 61: opravný prostředek.

K článku 62: přezkum.

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

S výjimkou případů týkajících se navracení dětí přemístěných do zahraničí a navracení dětí přivezených do Maďarska je určeným orgánem Ministerstvo vnitra (adresa: 1054 Budapest Báthory utca 10, doručovací adresa: 1884 Budapešť, Pf. 1., tel. +36 1 795 5468, +36 1 795 3155; e-mail: gyergyam@bm.gov.hu).

Pokud jde o případy týkající se navracení dětí přemístěných do zahraničí a navracení dětí přivezených do Maďarska, je určeným orgánem Ministerstvo spravedlnosti (adresa: 1054 Budapest Báthory utca 12, doručovací adresa: 1357 Budapešť, Pf. 2., tel. +36 1 795 5397, +36 1 795 3188, fax: +36 1 550 3946; e-mail: nmfo@im.gov.hu).

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

V maďarském právu není relevantní.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Angličtina a maďarština.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

Maďarština.

Poslední aktualizace: 04/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.