Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Irsko

Obsah zajišťuje
Irsko

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Irským právem nebyl za tímto účelem výslovně zmocněn žádný orgán, neboť příslušnými záležitostmi rodinného práva se zabývají irské soudy.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

Subjekt Legal Aid je příslušným orgánem poskytujícím právní pomoc podle čl. 74 odst. 2. Tento subjekt lze kontaktovat na adrese: Legal Aid Board (LAB)

Quay Street, (Head Office)
Cahirciveen,
Co. Kerry.
V23 RD36
Tel.: 066 947 1000
LoCall: 0818 615 200
info@legalaidboard.ie

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

Příslušnými soudy jsou:

k vydání osvědčení – čl. 36 odst. 1

rozhodnutí ve věcech manželských za použití formuláře uvedeného v příloze II;

Circuit Court nebo High Court;

rozhodnutí ve věcech rodičovské odpovědnosti za použití formuláře uvedeného v příloze III;

District Court, Circuit Court nebo High Court;

rozhodnutí, které nařizuje navrácení dítěte uvedené v čl. 2 odst. 1 písm. a), a v příslušných případech o jakýchkoli předběžných opatřeních včetně opatřeních zajišťovacích nařízených v souladu s čl. 27 odst. 5 souvisejících s rozhodnutím za použití formuláře uvedeného v příloze IV.

High Court

k vydání osvědčení – čl. 66 odst. 1

– ve věcech manželských za použití formuláře uvedeného v příloze VIII;

Žádný soud nebo orgán není podle irského práva příslušný vydávat osvědčení pro veřejnou listinu nebo dohodu ve věcech manželských podle v čl. 66 odst. 1 písm. a).

– veřejné listiny nebo dohody ve věcech rodičovské odpovědnosti za použití formuláře uvedeného v příloze IX –

District Court, Circuit Court nebo High Court.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

k opravě osvědčení – čl. 37 odst. 1

Soud, který vydal osvědčení v souladu s čl. 36 odst. 1, jej může opravit v souladu s čl. 37 odst. 1.

 • District Court
 • Circuit Court
 • High Court

k opravě osvědčení – čl. 48 odst. 1

Soud, který osvědčení vydal:

 • District Court
 • Circuit Court
 • High Court

Osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti (rozhodnutí osvědčeného v souladu s článkem 47) článek 49

Soud, který osvědčení vydal:

 • District Court
 • Circuit Court
 • High Court

Žádný soud nebo orgán není podle irského práva příslušný vydávat osvědčení pro veřejnou listinu nebo dohodu ve věcech manželských podle v čl. 66 odst. 1 písm. a).

Soud, který vydal osvědčení pro veřejnou listinu nebo dohodu ve věcech rodičovské odpovědnosti podle čl. 66 odst. 1 písm. b), jej může opravit v souladu s čl. 67 odst. 1.

 • District Court
 • Circuit Court
 • High Court

Ustanovení čl. 66 odst. 3 ve spojení s čl. 37 odst. 1:

 • District Court
 • Circuit Court
 • High Court

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

Ustanovení čl. 30 odst. 3 Návrh na rozhodnutí o neexistenci důvodů pro odmítnutí uznání: Návrhy uvedené v čl. 30 odst. 3 se podávají u těchto soudů:

– v Irsku High Court.

Článek 52: Výkon rozhodnutí: Návrhy uvedené v článku 52 se podávají u těchto soudů:

– v Irsku High Court.

Ustanovení čl. 40 odst. 1: Odepření uznání: Návrhy uvedené v čl. 40 odst. 1 se podávají u těchto soudů:

– v Irsku High Court.

Ustanovení čl. 58 odst. 1: Odepření výkonu: Návrhy uvedené v čl. 58 odst. 1 se podávají u těchto soudů:

– v Irsku High Court.

Ustanovení čl. 61 odst. 2: Napadnutí nebo odvolání – odmítnutí výkonu:

Odvolací soud (Court of Appeal)

Článek 62: Možnost podání opravného prostředku k nejvyššímu soudu (Supreme Court) v omezených případech – rozhodnutí musí zahrnovat záležitost obecného veřejného významu nebo, je-li podání opravného prostředku v zájmu spravedlnosti.

– v Irsku Supreme Court.

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

– v Irsku High Court.

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

Opravný prostředek v prvním stupni lze podat k soudu High Court.

V Irsku lze podat opravný prostředek „Revision“ k odvolacímu soudu (je však třeba poznamenat, že v souladu s ustanoveními irské ústavy má nejvyšší soud odvolací pravomoc ve vztahu k rozhodnutím soudu High Court, je-li přesvědčen, že existují výjimečné okolnosti opravňující k přímému odvolání k němu.  Nejvyšší soud má rovněž odvolací pravomoc vůči rozhodnutím odvolacího soudu, je-li přesvědčen, že jsou splněny určité podmínky stanovené ústavou.)

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

Ústředním orgánem pro mezinárodní únosy dětí je: Central Authority for International Child Abduction

Department of Justice (Ministerstvo spravedlnosti)
51 St. Stephen's Green
Dublin 2
Irsko

Telefon: + 353 1 859-2232

Fax: + 353 1 479-0201

e-mailová adresa: internationalchildabduction@justice.ie
Internet: https://www.justice.ie

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

Nepoužije se. Irsko nevyužilo možnosti podle článku 82 vyloučit určité kategorie blízkých příbuzných z povinnosti získat souhlas s přeshraničním umístěním dětí v Irsku.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

angličtina; irština.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

angličtina; irština.

Poslední aktualizace: 11/07/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.