Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Itálie

Obsah zajišťuje
Itálie

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Itálie

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)


*povinný údaj

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

a) Orgány podle čl. 2 odst. 2 bodu 2 písm. b) a čl. 2 odst. 2 bodu 3

– orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny podle čl. 2 odst. 2 bodu 2 písm. b): notář, matrikář, justiční orgán,

– orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody podle čl. 2 odst. 2 bodu 3: matrikář, justiční orgán (soud a státní zastupitelství).

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

a) Orgány podle čl. 74 odst. 2;

– správní orgány poskytující právní pomoc podle čl. 74 odst. 2: žádné.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení podle čl. 36 odst. 1 a článku 66 a soudy příslušné k opravě osvědčení podle čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1, článku 49 a čl. 66 odst. 3 ve spojení s čl. 37 odst. 1,

– soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení podle čl. 36 odst. 1 a článku 66: soud, státní zastupitelství, matrikář,

– soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení podle čl. 37 odst. 1 a čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti podle článku 49: soud, státní zastupitelství a matrikář.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

– soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení podle čl. 37 odst. 1 a čl. 48 odst. 1: soud, státní zastupitelství a matrikář,

soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti podle článku 49: soud,

soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení podle čl. 67 odst. 1 vydaného v souladu s čl. 66 odst. 1: soud, státní zastupitelství a matrikář.

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

c) Soudy podle čl. 30 odst. 3, článku 52, čl. 40 odst. 1, čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62;

– soudy podle čl. 30 odst. 3, článku 52, čl. 40 odst. 1, čl. 58 odst. 1 a čl. 61 odst. 2: soud a odvolací soud,

– soudy podle článku 62: kasační soud.

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

Upozorňujeme, že výchozí italština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

d) Orgány příslušné pro výkon podle článku 52:

soud a odvolací soud.

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

e) Opravná řízení podle článků 61 a 62:

pokud jde o opravný prostředek podle článku 61, odvolání k místně příslušnému odvolacímu soudu, pokud jde o opravný prostředek podle článku 62, odvolání k Nejvyššímu kasačnímu soudu.

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

f) Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 76:

Ústředním orgánem pro celou Itálii je odbor soudnictví pro mladistvé a komunitního soudnictví (Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità).

Via Damiano Chiesa, 24

00136 Řím

Telefon: +39 06 68188326, 06 68188331, 06 68188335.

Fax: +39 06 68808085.

E-mail: autoritacentrali.dgmc@giustizia.it

Certifikovaná e-mailová adresa: prot.dgmc@giustiziacert.it

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

V Itálii neexistují jiné kategorie příbuzných než rodiče, do jejichž péče může být dítě umístěno bez povolení.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

h) Jazyky přípustné pro sdělení ústředním orgánům podle čl. 91 odst. 3:

italština, angličtina, francouzština

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

i) Jazyky přípustné pro překlady podle čl. 80 odst. 3, čl. 81 odst. 2, čl. 82 odst. 4 a čl. 91 odst. 2:

žádná sdělení

Poslední aktualizace: 01/07/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.