Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Litva

Obsah zajišťuje
Litva

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Příslušnými orgány uvedenými v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) („veřejná listina“) nařízení jsou notáři. Informace o notářích působících v Litevské republice jsou uvedeny na internetových stránkách Litevské notářské komory:

„Dohody“ uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3 nejsou v současné době litevským vnitrostátním právem upraveny.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

Státem garantovaná Služba právní pomoci (Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba) (dále jen „služba pomoci“) je orgánem poskytujícím právní pomoc podle čl. 74 odst. 2 nařízení. Žádosti o sekundární státem garantovanou právní pomoc se podávají na územních pracovištích služby pomoci:

 • oddělení Vilnius (Odminių g. 3, Vilnius, tel. (+370) 700 00 211),
 • oddělení Kaunas (Kęstučio g. 21, Kaunas, tel. (+370) 700 00 177),
 • oddělení Klaipėda (Vilties g. 10, Klaipėda, tel. (+370) 700 00 191),
 • oddělení Šiauliai (Vasario 16-osios g. 49, Šiauliai, tel. (+370) 700 00 214).

Informace o obcích, kterým územní pracoviště služby pomoci poskytují služby, jsou uvedeny na jejích internetových stránkách:

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

Okresní soud (apylinkės teismas), který vydal rozhodnutí, je příslušný k vydání osvědčení podle čl. 36 odst. 1 písm. a) a b), zatímco krajský soud ve Vilniusu (apygardos teismas), který vydal rozhodnutí, je příslušný k vydání osvědčení podle čl. 36 odst. 1 písm. c).

Informace o litevských soudech a jejich místní příslušnosti jsou uvedeny na internetových stránkách litevských soudů:

Notáři, kteří ověřili veřejné listiny, jsou příslušní vydávat osvědčení podle článku 66 nařízení.

Notáři, kteří ověřili veřejné listiny, jsou příslušní k opravě osvědčení podle čl. 67 odst. 1 nařízení.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

K opravě osvědčení je podle čl. 37 odst. 1 nařízení příslušný okresní soud, který rozhodnutí vydal, nebo krajský soud ve Vilniusu, který rozhodnutí vydal.

Okresní soud, který rozhodnutí vydal, je příslušný k opravě osvědčení podle čl. 48 odst. 1 nařízení.

K vydání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti podle článku 49 nařízení je příslušný okresní soud, který rozhodnutí vydal.

Informace o litevských soudech a jejich místní příslušnosti jsou uvedeny na internetových stránkách litevských soudů:

Notáři, kteří ověřili veřejné listiny, jsou příslušní vydávat osvědčení podle článku 66 nařízení.

Notáři, kteří ověřili veřejné listiny, jsou příslušní k opravě osvědčení podle čl. 67 odst. 1 nařízení.

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

Příslušným soudem podle čl. 30 odst. 3 nařízení je odvolací soud (apeliacinis teismas) Litvy.

Příslušným soudem podle čl. 40 odst. 2 nařízení je odvolací soud Litvy.

Příslušné orgány nebo soudy uvedené v čl. 58 odst. 1 nařízení jsou:

 • odvolací soud Litvy, pokud návrh na zamítnutí výkonu rozhodnutí vychází z článku 39 nařízení nebo se opírá o jiné důvody stanovené v nařízení,
 • soudní vykonavatelé, pokud se návrh na zamítnutí výkonu rozhodnutí opírá o jiné důvody stanovené ve vnitrostátním právu, které nařízení umožňuje.

Příslušnými soudy uvedenými v čl. 61 odst. 2 jsou:

 • odvolací soud Litvy, pokud návrh na zamítnutí výkonu rozhodnutí vychází z článku 39 nařízení nebo se opírá o jiné důvody stanovené v nařízení,
 • okresní soudy prostřednictvím soudních vykonavatelů provádějících výkon rozhodnutí, pokud se návrh na zamítnutí výkonu rozhodnutí opírá o jiné důvody stanovené ve vnitrostátním právu, které nařízení umožňuje.

Příslušnými soudy uvedenými v čl. 62 odst. 2 jsou:

 • Nejvyšší soud (Aukščiausiasis Teismas) Litvy, pokud návrh na zamítnutí výkonu vychází z článku 39 nařízení nebo se opírá o jiné důvody stanovené v nařízení,
 • okresní soudy a následně Nejvyšší soud Litvy, pokud se návrh na zamítnutí výkonu opírá o jiné důvody stanovené ve vnitrostátním právu, které nařízení umožňuje.

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

Orgány příslušnými k výkonu rozhodnutí podle článku 52 nařízení jsou soudní vykonavatelé. Informace o soudních vykonavatelích působících v Litvě a jejich místní příslušnosti jsou uvedeny na internetových stránkách Litevské komory soudních vykonavatelů:

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

Opravná řízení uvedená v článku 61 jsou následující:

 • pokud návrh na zamítnutí výkonu rozhodnutí vychází z článku 39 nařízení nebo se opírá o jiné důvody stanovené v nařízení – žádost o přezkum rozhodnutí litevského odvolacího soudu týkajícího se návrhu na zamítnutí výkonu rozhodnutí, kterou lze podat do třiceti dnů ode dne doručení rozhodnutí účastníkovi řízení. Tuto žádost přezkoumává senát složený ze tří soudců odvolacího soudu Litvy. Na přezkum těchto žádostí se obdobně použijí pravidla pro přezkum jednotlivých stížností. Ve všech případech vydává rozhodnutí soud, který se zabýval žádostí o přezkum rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu rozhodnutí. Toto rozhodnutí je pravomocné dnem jeho vydání,
 • pokud se návrh na zamítnutí výkonu rozhodnutí opírá o jiné důvody stanovené ve vnitrostátním právu, které nařízení umožňuje – stížnost na nařízení soudního vykonavatele týkající se návrhu na zamítnutí výkonu rozhodnutí, kterou lze podat soudnímu vykonavateli do dvaceti dnů ode dne, kdy se osoba podávající stížnost dozvěděla nebo měla dozvědět o nařízení soudního vykonavatele týkajícího se návrhu na zamítnutí výkonu rozhodnutí, nejpozději však do devadesáti dnů ode dne, kdy byl daný úkon proveden. Soudní vykonavatel stížnost přezkoumá do pěti pracovních dnů od jejího doručení a vydá k ní nařízení. Pokud soudní vykonavatel stížnost zcela nebo zčásti zamítne, stížnost a nařízení soudního vykonavatele jsou postoupeny okresnímu soudu příslušnému podle sídla úřadu soudního vykonavatele nejpozději následující pracovní den po vydání nařízení.

Opravná řízení uvedená v článku 62 jsou následující:

 • pokud návrh na zamítnutí výkonu rozhodnutí vychází z článku 39 nařízení nebo se opírá o jiné důvody stanovené v nařízení, lze rozhodnutí odvolacího soudu Litvy týkající se návrhu na zamítnutí výkonu rozhodnutí napadnout kasační stížností podle pravidel upravujících řízení před kasačním soudem. Kasační stížnost k Nejvyššímu soudu Litvy lze podat do tří měsíců ode dne přijetí napadeného rozhodnutí,
 • pokud se návrh na zamítnutí výkonu rozhodnutí opírá o jiné důvody stanovené ve vnitrostátním právu, které nařízení umožňuje, lze proti rozhodnutí okresního soudu o nařízení soudního vykonavatele týkajícího se návrhu na zamítnutí výkonu rozhodnutí podat samostatný opravný prostředek do sedmi pracovních dnů ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno účastníkovi řízení. Tento samostatný opravný prostředek se u krajského soudu podává prostřednictvím okresního soudu, jehož rozhodnutí je napadeno. Proti rozhodnutí krajského soudu o samostatném opravném prostředku proti rozhodnutí okresního soudu lze podat kasační stížnost podle pravidel upravujících řízení před kasačním soudem. Kasační stížnost k Nejvyššímu soudu Litvy lze podat do tří měsíců ode dne přijetí napadeného rozhodnutí.

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

Názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených na základě článku 76 nařízení jsou následující:

– Ministerstvo spravedlnosti Litevské republiky je ústředním orgánem odpovědným za sdělování informací o vnitrostátních právních předpisech, řízeních a službách, jež jsou k dispozici ve věcech rodičovské odpovědnosti podle čl. 77 odst. 1 nařízení, adresa: Gedimino pr. 30, 01104 Vilnius, tel.: (+370 5) 266 29 81, fax: (+370 5) 262 59 40, e-mail: rastine@tm.lt, sdělování informací poštou a e-mailem, informace na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti v litevštině: https://tm.lrv.lt/lt, v angličtině: https://tm.lrv.lt/en.

– ústředním orgánem odpovědným za výkon ostatních funkcí stanovených pro ústřední orgány v nařízení je Státní služba pro ochranu práv dítěte a osvojení při Ministerstvu sociálního zabezpečení a práce (Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos), adresa: Labdarių g. 8, 01120 Vilnius, tel.: (+370 5) 231 0928, e-mail: info@vaikoteises.lt, sdělení informací poštou a e-mailem, informace na internetových stránkách Státní služby pro ochranu práv dítěte a osvojení při Ministerstvu sociálního zabezpečení a práce v litevštině: https://vaikoteises.lt/, v angličtině: https://vaikoteises.lrv.lt/en/.

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

Litevské právo nestanoví kategorie blízkých příbuzných uvedené v čl. 82 odst. 2, u nichž by se k umístění dítěte nevyžadoval souhlas příslušného litevského orgánu.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Pro sdělení ústředním orgánům podle čl. 91 odst. 3 jsou přípustné angličtina a litevština.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

Jazykem přípustným pro překlady podle čl. 80 odst. 3, čl. 81 odst. 2, čl. 82 odst. 4 a čl. 91 odst. 2 je litevština.

Poslední aktualizace: 26/07/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.