Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Lucembursko

Obsah zajišťuje
Lucembursko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Lucembursko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)


*povinný údaj

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Orgán zmocněný vyhotovit veřejnou listinu uvedenou v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b)

Všichni notáři, kteří jsou členy Notářské komory Lucemburského velkovévodství (Chambre des notaires du Grand-Duché de Luxembourg).

Orgán zmocněný zaregistrovat dohodu uvedenou v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

Nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

Soud příslušný pro vydání osvědčení o rozhodnutí v souladu s čl. 36 odst. 1

Předseda okresního soudu (Tribunal d’arrondissement)

Soud nebo orgán příslušný pro vydání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené článku 66

Nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

Soud příslušný pro opravu osvědčení uvedených v čl. 37 odst. 1

Soud, který vyhotovil osvědčení.

Soud příslušný pro opravu osvědčení uvedených v čl. 48 odst. 1

Soud, který vyhotovil osvědčení.

Soud příslušný pro vydání osvědčení podle článku 49 o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti osvědčeného rozhodnutí

Soud, který vyhotovil osvědčení.

Soud nebo orgán příslušný pro opravu osvědčení uvedených v čl. 66 odst. 3 ve spojení s čl. 37 odst. 1

Nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

Soud příslušný pro uznání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3)

Okresní soud rozhodující ve věcech občanských.

Orgán příslušný pro výkon uvedený v čl. 52

Nepoužije se.

Soud příslušný pro zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2)

Okresní soud rozhodující ve věcech občanských.

Soud příslušný pro zamítnutí výkonu rozhodnutí (čl. 58 odst. 1)

Okresní soud rozhodující ve věcech občanských.

Soud příslušný pro podání opravného prostředku proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu (čl. 61 odst. 2)

Odvolací soud (Cour d’appel) rozhodující ve věcech občanských.

Soud příslušný pro podání dalšího opravného prostředku proti rozhodnutí vydanému o opravném prostředku, který je uveden v článku 61 (článek 62)

Nejvyšší soud (Cour de Cassation)

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

Všichni soudní vykonavatelé, kteří jsou členy Komory soudních vykonavatelů Lucemburského velkovévodství (Chambre des huissiers du Grand-Duché de Luxembourg).

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

Opravné prostředky proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu (článek 61)

Opravný prostředek uvedený v článku 61 se podává u tohoto soudu:

– v Lucembursku u odvolacího soudu rozhodujícího ve věcech občanských.

Opravné prostředky proti rozhodnutí vydanému o opravném prostředku, který je uveden v článku 61 (článek 62)

Rozhodnutí vydané o opravném prostředku, které je uvedeno v článku 61, lze napadnout:

– v Lucembursku pouze prostřednictvím kasačního opravného prostředku.

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

Upozorňujeme, že výchozí francouzština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.

Ústředním orgánem je nejvyšší státní zástupce (Procureur Général d’Etat):

Le Procureur Général d'Etat

Cité Judiciaire, Bâtiment CR

Plateau du Saint-Esprit

L-2080 Luxembourg

Telefon: (+352) 47 59 81 - 2393 / -2329

Fax: (+352) 47 05 50

E-mail:parquet.general@justice.etat.lu

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

Nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Francouzština, němčina, angličtina.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

Francouzština a němčina.

Poslední aktualizace: 16/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.