Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Malta

Obsah zajišťuje
Malta

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

Legal Aid Agency Malta (Agentura pro právní pomoc Malty)

188/189, Triq l-Ifran, Il-Belt Valletta VLT1455

Telefon: +356 22471500

E-mail: info.legalaidmalta@gov.mt

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

Soudy příslušné k vydávání osvědčení o rozhodnutí podle čl. 36 odst. 1 jsou: Občanskoprávní soud (úsek pro věci rodinného práva) pro Maltu a Smírčí soud (Gozo) (úsek pro věci rodinného práva) (vyšší příslušnost) pro Gozo.

Soudy a orgány příslušné k vydání osvědčení týkající se veřejné listiny nebo dohody podle článku 66: nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

Soudy příslušné k opravě osvědčení podle čl. 37 odst. 1 jsou: Občanskoprávní soud (úsek pro věci rodinného práva) pro Maltu a Smírčí soud (Gozo) (úsek pro věci rodinného práva) (vyšší příslušnost) pro Gozo.

Soudy příslušné k opravě osvědčení podle čl. 48 odst. 1 jsou: Občanskoprávní soud (úsek pro věci rodinného práva) pro Maltu a Smírčí soud (Gozo) (úsek pro věci rodinného práva) (vyšší příslušnost) pro Gozo.

Soudy příslušné k vydání osvědčení o neexistenci nebo omezení osvědčeného rozhodnutí podle článku 49 jsou: Občanskoprávní soud (úsek pro věci rodinného práva) pro Maltu a Smírčí soud (Gozo) (úsek pro věci rodinného práva) (vyšší příslušnost) pro Gozo.

Soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1: nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

Ustanovení čl. 30 odst. 3, čl. 40 odst. 2 a čl. 58 odst. 1: soudy příslušné pro uznání rozhodnutí, zamítnutí uznání a zamítnutí výkonu rozhodnutí jsou: i) na Maltě – Občanskoprávní soud (úsek pro věci rodinného práva) a ii) na ostrově Gozo – Smírčí soud (Gozo) (úsek pro věci rodinného práva) (vyšší příslušnost).

Ustanovení čl. 61 odst. 2: příslušným soudem pro opravné prostředky je Odvolací soud.

Článek 62: další opravné prostředky nejsou na Maltě možné, s výjimkou přezkumu podle článku 811 kapitoly 12 sbírky zákonů Malty.

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

Občanskoprávní soud (úsek pro věci rodinného práva) pro Maltu a Smírčí soud (Gozo) (úsek pro věci rodinného práva) (vyšší příslušnost) pro Gozo.

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

Odvolací soud (pro Maltu i Gozo).  Další opravné prostředky nejsou na Maltě možné, s výjimkou přezkumu podle článku 811 kapitoly 12 sbírky zákonů Malty.

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

Chief Executive Officer, Social Care Standards Authority (SCSA) (výkonný ředitel, Úřad pro standardy sociální péče) 469, Bugeja Institute, Triq il-Kbira San Ġuzepp, Santa Venera SVR1012, Malta

Telefon: +356 25494000

Fax: +356 25494355

E-mail: feedback-scsa@gov.mt

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

Nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Nepoužije se.  Pro sdělení ústřednímu orgánu je přípustná pouze maltština a/nebo angličtina.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

Maltština a/nebo angličtina.

Poslední aktualizace: 24/07/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.