Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Nizozemsko

Obsah zajišťuje
Nizozemsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Nizozemsko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)


*povinný údaj

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Nepoužije se.

Vysvětlení: V Nizozemsku nelze záležitosti spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení stanovit veřejnou listinou ani dohodou. Záležitosti spadající do oblasti působnosti tohoto nařízení může v Nizozemsku stanovit pouze soud v soudním rozhodnutí.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

Rada pro právní pomoc (Raad voor Rechtsbijstand)

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

– Ustanovení čl. 36 odst. 1: Soud, který vydal rozhodnutí, jehož se osvědčení týká.

– Článek 66: nepoužije se (viz vysvětlení k čl. 2 odst. 2 bodu 2 písm. b) a bodu 3).

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

– Ustanovení čl. 37 odst. 1: Soud, který vydal rozhodnutí, jehož se osvědčení týká.

– Ustanovení čl. 48 odst. 1: Soud, který vydal rozhodnutí, jehož se osvědčení týká.

– Ustanovení čl. 49 odst. 1: Soud, který vydal rozhodnutí, jehož se osvědčení týká.

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

– Ustanovení čl. 30 odst. 3: Rozhodnutí ve věcech rodičovské odpovědnosti: soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních u soudu v místě bydliště dítěte nebo, nemá-li dítě bydliště v Nizozemsku, v místě skutečného pobytu dítěte. Není-li známo, soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních u okresního soudu v Haagu (Rechtbank Den Haag).

Rozhodnutí ve věcech manželských: soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních u soudu v místě bydliště navrhovatele nebo, nemá-li navrhovatel bydliště v Nizozemsku, v místě skutečného pobytu navrhovatele. Není-li známo, soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních u okresního soudu v Haagu (Rechtbank Den Haag).

– Ustanovení čl. 40 odst. 2: Rozhodnutí ve věcech rodičovské odpovědnosti: soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních u soudu v místě bydliště dítěte nebo, nemá-li dítě bydliště v Nizozemsku, v místě skutečného pobytu dítěte. Není-li známo, soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních u okresního soudu v Haagu (Rechtbank Den Haag).

Rozhodnutí ve věcech manželských: soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních u soudu v místě bydliště navrhovatele nebo, nemá-li navrhovatel bydliště v Nizozemsku, v místě skutečného pobytu navrhovatele. Není-li známo, soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních u okresního soudu v Haagu (Rechtbank Den Haag).

– Ustanovení čl. 58 odst. 1: soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních u soudu v místě bydliště dítěte nebo, nemá-li dítě bydliště v Nizozemsku, v místě skutečného pobytu dítěte. Není-li známo, soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních u okresního soudu v Haagu (Rechtbank Den Haag).

– Ustanovení čl. 61 odst. 2: odvolací soud (gerechtshof).

– Článek 62: Nejvyšší soud (Hoge Raad)

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

– policie ve spolupráci se státním zastupitelstvím (Openbare Ministerie) (na základě článků 812 a 813 občanského soudního řádu);

– soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních u soudu v místě bydliště dítěte nebo, nemá-li dítě bydliště v Nizozemsku, v místě skutečného pobytu dítěte. Není-li známo, soudce příslušný pro rozhodování o předběžných opatřeních u okresního soudu v Haagu (Rechtbank Den Haag).

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

– Článek 61: odvolání (hoger beroep) k odvolacímu soudu (gerechtshof);

– Článek 62: kasační opravný prostředek (beroep in cassatie) u Nejvyššího soudu (Hoge Raad).

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

The Department Legal and International Affairs of the Direction

Legal Youth Policy of the Ministry of Justice and Security

Turfmarkt 147

2511 DP Den Haag

P.O. Box 20301

2500 EH Den Haag

Telefon: +31 (0) 70 370 62 52

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

Žádné (nepoužije se).

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Nizozemština a angličtina.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

Nizozemština a angličtina.

Poslední aktualizace: 31/07/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.