Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
  Swipe to change

  Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

  Polsko

  Obsah zajišťuje
  Polsko

  Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

  Žádné

  Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

  Žádné

  Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

  Ustanovení čl. 36 odst. 1

  Soud členského státu původu vydá na žádost strany osvědčení o:

  a) rozhodnutí ve věcech manželských za použití formuláře uvedeného v příloze II;

  Krajský soud (sąd okręgowy), který vydal rozhodnutí

  b) rozhodnutí ve věcech rodičovské odpovědnosti za použití formuláře uvedeného v příloze III;

  Okresní soud (sąd rejonowy), který vydal rozhodnutí

  Krajský soud, který vydal rozhodnutí o rozvodu, rozluce nebo prohlášení manželství za neplatné, pokud jde o rozhodnutí o rodičovské odpovědnosti

  c) rozhodnutí nařizujícím navrácení dítěte uvedeném v čl. 2 odst. 1 písm. a) a v příslušných případech o jakýchkoli předběžných opatřeních včetně opatřeních zajišťovacích nařízených v souladu s čl. 27 odst. 5 souvisejících s rozhodnutím za použití formuláře uvedeného v příloze IV.

  Krajský soud v Bělostoku (Białystok)

  Krajský soud v Gdaňsku

  Krajský soud v Katovicích

  Krajský soud v Krakově

  Krajský soud v Lublinu

  Krajský soud v Lodži

  Krajský soud v Poznani

  Krajský soud v Řešově (Rzeszów)

  Krajský soud ve Štětíně (Szczecin)

  Krajský soud ve Varšavě

  Krajský soud ve Vratislavi (Wrocław)

  Článek 66 se nepoužije.

  Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

  Ustanovení čl. 37 odst. 1

  Soud členského státu původu na návrh opraví a i bez návrhu může z vlastního podnětu opravit osvědčení, pokud z důvodu věcné chyby nebo opomenutí existuje rozpor mezi rozhodnutím, které má být vykonáno, a osvědčením:

  Soud, který vydal rozhodnutí (okresní soud nebo krajský soud)

  Ustanovení čl. 48 odst. 1

  Soud členského státu původu na návrh opraví a i bez návrhu může z vlastního podnětu opravit osvědčení, pokud z důvodu věcné chyby nebo opomenutí existuje rozpor mezi rozhodnutím a osvědčením:

  Soud, který vydal rozhodnutí (okresní soud nebo krajský soud)

  Článek 49

  Pokud vykonatelnost rozhodnutí osvědčeného v souladu s článkem 47 zanikne, nebo je odložena či omezena, vydá se kdykoli na návrh určený soudu členského státu původu osvědčení uvádějící v příslušném rozsahu neexistenci nebo omezení vykonatelnosti za použití standardního formuláře uvedeného v příloze VII:

  Soud, který vydal rozhodnutí (okresní soud nebo krajský soud)

  Článek 66 se nepoužije.

  Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

  Ustanovení čl. 30 odst. 3

  Každá dotčená strana může v souladu s postupy stanovenými v článcích 59 až 62 a případně v oddílu 5 této kapitoly a v kapitole VI podat návrh na vydání rozhodnutí o neexistenci důvodů pro zamítnutí uznání, které jsou uvedeny v článcích 38 a 39.

  Krajský soud

  Článek 40

  1. Postupy stanovené v článcích 59 až 62 a případně v oddíle 5 této kapitoly a v kapitole VI se odpovídajícím způsobem použijí na návrh na zamítnutí uznání.

  2. Místní příslušnost soudů se určuje podle vnitrostátního práva členského státu, ve kterém je zahájeno řízení o neuznání.

  Krajský soud

  Ustanovení čl. 58 odst. 1

  Návrh na zamítnutí výkonu na základě článku 39 se podává u krajského soudu.

  Návrh na zamítnutí výkonu z důvodů uvedených v tomto nařízení nebo podle tohoto nařízení přípustných se podává u soudu příslušného k výkonu rozhodnutí.

  Ustanovení čl. 61 odst. 2

  Opravný prostředek se podává u orgánu nebo soudu jakožto orgán nebo soud, u kterého se má takový opravný prostředek podávat.

  Odvolací soud (sąd apelacyjny) a v případě čl. 58 odst. 1 soud o jeden stupeň výše než soud příslušný k výkonu rozhodnutí

  Článek 62

  Stížnost (zażalenie) k odvolacímu soudu

  Kasační opravný prostředek (skarga kasacyjna) k Nejvyššímu soudu (Sąd Najwyższy)

  Pokud jde o čl. 58 odst. 1, opravné prostředky neexistují.

  Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

  Článek 52

  Návrh na výkon rozhodnutí se podává u orgánu příslušného k výkonu podle práva členského státu výkonu:

  Krajský soud, pokud jde o rozhodnutí vydaná soudem třetího státu týkající se navrácení dítěte podle Haagské úmluvy z roku 1980 nebo přemístění dítěte podle Haagské úmluvy z roku 1980.

  Okresní soud, pokud jde o rozhodnutí týkající se rodičovské odpovědnosti.

  Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

  Ustanovení čl. 61 odst. 2

  Opravný prostředek se podává u orgánu nebo soudu jakožto orgánu nebo soudu, u kterého se má takový opravný prostředek podávat.

  Odvolací soud

  Článek 62

  Nejvyšší soud (Sąd Najwyższy)

  Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

  Ústřední orgán:

  ministr spravedlnosti

  Úkoly ústředního orgánu vykonává Úsek mezinárodních řízení ve věcech rodinného práva pod Oddělením rodinného práva a nezletilých:

  Wydział Międzynarodowych Postępowań Rodzinnych

  Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

  Al. Ujazdowskie 11

  00-950 Warszawa

  Tel.: +48 22 23 90 470

  Fax: +48 22 89 70 321

  E-mail: sekretariat.dsrin@ms.gov.pl nebo polandchildabduction@ms.gov.pl

  Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

  Žádné

  Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

  Polština, němčina, angličtina

  Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

  Polština

  Poslední aktualizace: 08/12/2023

  Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.