Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Portugalsko

Obsah zajišťuje
Portugalsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Portugalsko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)


*povinný údaj

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Orgány uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b): nepoužije se.

Orgány uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3: nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

Orgány uvedené v čl. 74 odst. 2:

i. v pevninském Portugalsku: Úřad sociálního zabezpečení (Instituto da Segurança Social I. P.);

ii. v autonomní oblasti Madeira: Úřad sociálního zabezpečení Madeiry (Instituto de Segurança Social da Madeira, I.P.-RAM);

iii. v autonomní oblasti Azory: Úřad sociálního zabezpečení Azor (Instituto da Segurança Social dos Açores, I.P.R.A.);

iv. na celém území Portugalska: matrikáři (conservadores do registo civil), pokud právní pomoc poskytli na základě prohlášení vydaného obecními radami (juntas de freguesia) potvrzujícího finanční situaci občana (čl. 34 odst. 1 nařízení s mocí zákona č. 135/99 ze dne 22. dubna 1999 ve spojení s čl. 16 odst. 1 písm. rr) zákona č. 75/2013 ze dne 12. září 2013) nebo na základě prohlášení vydaného veřejným orgánem sociálního zabezpečení, kterým byla daná osoba přijata (čl. 10 odst. 3 předpisu o registračních a notářských poplatcích (Regulamento Emolumentar dos Registos e do Notariado).

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

Pro vydávání osvědčení týkajících se rozhodnutí uvedených v čl. 36 odst. 1:

i. ve věcech manželských a věcech rodičovské odpovědnosti: soudy pro rodinné záležitosti a nezletilé osoby (Juízos de família e menores); v případě, že neexistují, místní občanskoprávní soudy (Juízo locais cíveis); v případě že neexistují, obecné soudy (Juízosde Competência Genérica); matriční úřady (Conservatórias de registo civil);

ii.ve věcech rodičovské odpovědnosti: komise pro ochranu dětí a mládeže (comissões de proteção de crianças e jovens);

iii. pro navracení dětí a předběžná a zajišťovací opatření: soudy pro rodinné záležitosti a nezletilé osoby; v případě, že neexistují, místní občanskoprávní soudy; v případě, že neexistují, obecné soudy;

iv. v záležitostech týkajících se předběžných a zajišťovacích opatření: komise pro ochranu dětí a mládeže.

Pro vydávání osvědčení týkajících se veřejných listin uvedených v článku 66: nepoužije se.

Pro vydávání osvědčení souvisejících s dohodami, na něž se vztahuje článek 66:

i. ve věcech manželských a věcech rodičovské odpovědnosti: soudy pro rodinné záležitosti a nezletilé osoby; v případě, že neexistují, místní občanskoprávní soudy; v případě, že neexistují, obecné soudy; matriční úřady;

ii.ve věcech rodičovské odpovědnosti: komise pro ochranu dětí a mládeže.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

Oprava osvědčení uvedených v čl. 37 odst. 1:

soudy pro rodinné záležitosti a nezletilé osoby; v případě, že neexistují, místní občanskoprávní soudy; v případě, že neexistují, obecné soudy. Matriční úřady a komise pro ochranu dětí a mládeže (pouze ve věcech rodičovské odpovědnosti).

Oprava osvědčení uvedených v čl. 66 odst. 3: nepoužije se.

Oprava osvědčení uvedených v čl. 48 odst. 1 a čl. 49 odst. 1:

i. soudy pro rodinné záležitosti a nezletilé osoby; v případě, že neexistují, místní občanskoprávní soudy; v případě, že neexistují, obecné soudy pro rozhodnutí o přiznání práva na styk s dítětem a rozhodnutí o navrácení dítěte v souladu s čl. 29 odst. 6;

ii. matriční úřady a komise pro ochranu dětí a mládeže, pokud jde o rozhodnutí přiznávající právo na styk s dítětem.

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

Pro účely čl. 30 odst. 3, článku 52, čl. 40 odst. 1 a čl. 58 odst. 1:

soudy pro rodinné záležitosti a nezletilé osoby; v případě, že neexistují, místní občanskoprávní soudy; v případě, že neexistují, obecné soudy.

Pro účely článku 62 nebo čl. 61 odst. 2:

Soudem, který vydal napadený rozsudek, bude – podle konkrétního případu – soud pro rodinné záležitosti a nezletilé osoby, místní občanskoprávní soud nebo obecný soud, který předloží odvolání k přezkumu u odvolacího soudu (Tribunal da Relação). V případě dalšího odvolání v návaznosti na rozhodnutí odvolacího soudu se odvolání podává u odvolacího soudu, který jej následně předloží k posouzení Nejvyššímu soudu (Supremo Tribunal de Justiça).

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

Soud pro rodinné záležitosti a nezletilé osoby; v případě, že neexistují, místní občanskoprávní soudy; v případě, že neexistují, obecné soudy.

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

Opravné prostředky, které jsou k dispozici pro situace uvedené v článcích 61 a 62:

I. opravné prostředky proti rozhodnutí soudu prvního stupně (tribunal de primeira instância) týkající se zamítnutí uznání nebo výkonu jsou stanoveny v článcích 32 a 33 právního rámce občanskoprávního opatrovnického řízení (Regime Geral do Processo Tutelar Cível) s odkazem na občanský soudní řád (Código de Processo Civil). Mohou to být:

i. řádný opravný prostředek podaný k odvolacímu soudu v souladu s článkem 644 občanského soudního řádu;

ii. řádný opravný prostředek podaný k Nejvyššímu soudu proti rozsudku odvolacího soudu týkajícímu se rozhodnutí soudu prvního stupně, který rozhoduje ve věci samé nebo řízení ukončuje a zprošťuje žalovaného nebo některé ze žalovaných žaloby nebo protižaloby v souladu s článkem 671 občanského soudního řádu;

iii. mimořádný opravný prostředek u soudu prvního stupně, který vydal rozhodnutí a který odvolání posoudí z důvodu některé ze situací uvedených v článku 696 občanského soudního řádu;

II. opravné prostředky proti rozhodnutí matrikáře týkající se zamítnutí uznání jsou stanoveny v článcích 286 a 291 občanského zákoníku (Código do Registo Civil) a zahrnují:

i. správní odvolání k předsedovi orgánu matričních úřadů a notářů (Instituto dos Registos e do Notariado, I. P.) nebo

ii. opravný prostředek podaný u soudu, v jehož obvodu se matriční úřad nachází.

V případě zamítnutí správního odvolání může zúčastněná strana, pokud tak již neučinila, napadnout původní rozhodnutí matrikáře u soudu, v jehož obvodu se matriční úřad nachází, a to do deseti dnů od oznámení rozhodnutí.

Odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupně týkajícímu se rozhodnutí matrikáře lze podat k odvolacímu soudu. Odvolání proti rozsudkům odvolacího soudu nelze podat k Nejvyššímu soudu, s výjimkou případů stanovených v čl. 629 odst. 2 občanského soudního řádu, kdy je odvolání vždy přípustné.

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

Upozorňujeme, že výchozí portugalština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: němčinaangličtinafrancouzština

Generální ředitelství probační a vězeňské služby (Direcção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais)

Oddělení právní pomoci a sporů (Gabinete Jurídico e de Contencioso)

Travessa da Cruz do Torel 1

1150-122 Lisboa

Telefon: (+351) 218 812 200

Fax: (+351) 218 853 653

E-mail: gjc@dgrsp.mj.pt

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

Prarodiče, strýcové/tety nebo sourozenci.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Portugalština, angličtina a francouzština.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

Portugalština.

Poslední aktualizace: 10/06/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.