Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Rumunsko

Obsah zajišťuje
Rumunsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Rumunsko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)


*povinný údaj

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Matrikář, notář.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

Neuplatňuje se.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

K vydání osvědčení je příslušný soud, který vydal rozhodnutí, o jehož uznání je usilováno nebo jehož výkon je navrhován v jiném členském státě. Tímto soudem může být v příslušných případech okresní soud (judecătoria), tribunál (tribunalul) nebo odvolací soud (curtea de apel).

U veřejných listin je pravomoc vydávat osvědčení svěřena vydavateli listiny – notáři, případně matrikáři.

Toto ustanovení se nepoužije pro dohody.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

Soudem příslušným k opravě osvědčení podle čl. 37 odst. 1 je soud, který vydal rozhodnutí a který vydal osvědčení zmíněné v článku 36.

Soudem příslušným k opravě osvědčení podle čl. 48 odst. 1 je soud, který vydal privilegované rozhodnutí a který vydal osvědčení zmíněné v článku 47.

Soudem příslušným k vydání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti podle článku 49 je soud, který vydal rozhodnutí o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti.

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

  • Ustanovení čl. 30 odst. 3: tribunály v souladu s par. 95 odst. 1 občanského soudního řádu;
  • ustanovení čl. 40 odst. 2: stejný tribunál jako pro okolnosti podle čl. 30 odst. 3;
  • ustanovení čl. 58 odst. 1: okresní soud v souladu s paragrafu 651 občanského soudního řádu;
  • ustanovení čl. 61 odst. 2: tribunál v souladu s par. 95 odst. 2 občanského soudního řádu;
  • článek 62: Rumunský občanský soudní řád nestanoví možnost opravného prostředku po odvolání podaném proti rozhodnutí o námitce proti výkonu rozhodnutí.

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

Soudní exekutor v souladu s paragrafem 623 občanského soudního řádu.

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

Opravným prostředkem je podle ustanovení článku 61 nařízení opravný prostředek podle par. 718 odst. 1 občanského soudního řádu;

pro účely článku 62 nařízení nelze po odvolání uvedeném v článku 61 podat další opravný prostředek.

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

Ministerul Justiției, Direcția Drept internațional și Cooperare Judiciară (Ministerstvo spravedlnosti, Ředitelství pro mezinárodní právo a justiční spolupráci)

Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, 050741, Bukurešť

Tel.: +40372041077; fax: +40372041079

E-mail: ddit@just.ro

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

Neuplatňuje se.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Angličtina, francouzština a rumunština.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

Rumunština.

Poslední aktualizace: 24/10/2023

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.