Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Slovensko

Obsah zajišťuje
Slovensko

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

Nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

K čl. 36 odst. 1

okresní soudy, Městský soud Bratislava II, Městský soud Košice, krajské soudy

K článku 66

nepoužije se

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

K čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a článku 49

okresní soud (včetně Městského soudu Bratislava II a Městského soudu Košice) nebo krajský soud, který osvědčení vydal

K čl. 66 odst. 3 ve spojení s čl. 37 odst. 1

nepoužije se

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

K čl. 30 odst. 3

 • pro podání návrhu na uznání rozhodnutí ve věci rozvodu, rozluky a prohlášení manželství za neplatné je příslušný Krajský soud v Bratislavě,

pro podání návrhu na vydání rozhodnutí o neexistenci důvodů pro zamítnutí uznání rozhodnutí ve věci rodičovské odpovědnosti je příslušný okresní soud (včetně Městského soudu Bratislava II nebo Městského soudu Košice) v místě bydliště dítěte, nebo pokud bydliště nemá, v místě, kde pobývá. Pokud žádný takový soud není, je místně příslušný Městský soud Bratislava II

K článku 52

 • okresní soud (včetně Městského soudu Bratislava II nebo Městského soudu Košice), v jehož obvodu má nezletilá osoba bydliště,
 • okresní soud (včetně Městského soudu Bratislava II nebo Městského soudu Košice), v jehož obvodu nezletilá osoba pobývá, není-li místně příslušný soud znám nebo nemůže-li včas zasáhnout

K čl. 40 odst. 1 (odst. 2)

 • ve věci rozvodu, rozluky a prohlášení manželství za neplatné je příslušný Krajský soud v Bratislavě,
 • ve věci rodičovské odpovědnosti je příslušný okresní soud (včetně Městského soudu Bratislava II nebo Městského soudu Košice) v místě bydliště dítěte, nebo pokud bydliště nemá, v místě, kde pobývá. Pokud žádný takový soud není, je místně příslušný Městský soud Bratislava II

K čl. 58 odst. 1

 • okresní soud (včetně Městského soudu Bratislava II nebo Městského soudu Košice), v jehož obvodu má nezletilá osoba bydliště,
 • okresní soud (včetně Městského soudu Bratislava II nebo Městského soudu Košice), v jehož obvodu nezletilá osoba pobývá, není-li místně příslušný soud znám nebo nemůže-li včas zasáhnout

K článku 62

 • dovolání jako mimořádný opravný prostředek lze podat u Nejvyššího soudu Slovenské republiky, existuje-li jeden z důvodů taxativně vyjmenovaných v zákoně (§ 420 a 421 zákona č. 160/2015 Sb. z., civilního sporového řádu (civilný sporový poriadok))

K čl. 61 odst. 2

soud, proti jehož rozhodnutí je podáno odvolání

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

okresní soudy (včetně Městského soudu Bratislava II nebo Městského soudu Košice)

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

K článku 61

odvolání

K článku 62

dovolání jako mimořádný opravný prostředek lze použít, existuje-li jeden z důvodů taxativně vyjmenovaných v zákoně (§ 420 a 421 zákona č. 160/2015 Sb. z., civilního sporového řádu (civilný sporový poriadok))

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

 • Pro účely čl. 79 písm. e):

Ministerstvo spravedlnosti Slovenské republiky

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Tel.: +421 2 888 91 379/341/425

Fax: +421 2 888 91 605

E-mail: civil.inter.coop@justice.sk

Internetové stránky: https://www.justice.gov.sk

 • Pro účely čl.79 písm. a), b), c), d), f) a g):

Centrum pro mezinárodněprávní ochranu dětí a mládeže

Špitálska č. 25 – 27

P.O. Box 57

814 99 Bratislava

Tel.: +421 2 20 45 82 00

E-mail: info@cipc.gov.sk

Internetové stránky: https://www.cipc.gov.sk

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

Prarodič, sourozenec nezletilého dítěte, sourozenec rodiče nezletilého dítěte.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

 • Pro účely čl. 79 písm. e):

slovenština (státní jazyk), čeština

 • Pro účely čl. 79 písm. a), b), c), d), f) a g):

slovenština (státní jazyk), čeština, angličtina

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

Pro účely čl. 80 odst. 3 a čl. 82 odst. 4:

slovenština, čeština

 • Pro účely čl. 81 odst. 2:

slovenština, čeština

 • Pro účely čl. 91 odst. 2:

slovenština, čeština

Poslední aktualizace: 11/01/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.