Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Španělsko

Obsah zajišťuje
Španělsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Španělsko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)


*povinný údaj

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Ve věcech uvedených v čl. 1 odst. 1 písm. a) a b) jsou příslušní soudci (jueces) a soudní úředníci (magistrados).

Dále jsou v případě čl. 1 odst. 1 písm. a) příslušní rovněž notáři (notarios), pokud se řízení neúčastní děti. Příslušní jsou rovněž soudní tajemníci (Letrados de la Administración de Justicia), kteří mají pravomoc schvalovat rozvody na základě vzájemné dohody.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

Advokátní komory (Colegios de Abogados) jsou příslušnými orgány za podmínek stanovených směrnicí Rady 2003/8/ES ze dne 27. ledna 2003 o zlepšení přístupu ke spravedlnosti v přeshraničních sporech stanovením minimálních společných pravidel pro právní pomoc v těchto sporech.

Správním orgánem, který uznává právo nebo nárok na právní pomoc, je komise pro právní pomoc (Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita) dotčené provincie.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

V souvislosti s osvědčením podle čl. 36 odst. 1 písm. a) a b) jsou příslušnými orgány soudní tajemníci.

V případě osvědčení podle čl. 36 odst. 1 písm. c) jsou příslušnými orgány soudní tajemníci a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení o veřejné listině nebo dohodě uvedených v článku 66.

A konečně, v případě osvědčení podle čl. 66 odst. 1 písm. a) jsou příslušnými orgány soudní tajemníci a notáři a v případě osvědčení podle čl. 66 odst. 1 písm. b) soudní tajemníci.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

Pravomoc „opravit“ osvědčení z důvodu věcné chyby (nebo „upřesnit neexistenci nebo omezení osvědčeného rozhodnutí“) je výlučně svěřena orgánu, který vydal původní osvědčení.

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

Subjekty příslušné k uznávání nebo zamítnutí uznání rozhodnutí a pro zamítnutí výkonu rozhodnutí (čl. 30 odst. 3, čl. 40 odst. 2 a čl. 58 odst. 1): místně příslušný soud prvního stupně (juzgado de primera instancia).

Subjekty příslušné k opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům (čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 1 a článek 62): provinciální soud (Audiencia Provincial) místně příslušný k rozhodování o opravných prostředcích proti zamítnutí výkonu a v případech stanovených v článku 62 Nejvyšší soud (Tribunal Supremo) kasačním opravným prostředkem.

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

Soud prvního stupně nebo místně příslušné soudy prvního stupně a vyšetřující soudy (Juzgados de Primera Instancia e Instrucción) nebo případně soud pro rodinné záležitosti (Juzgado de Familia) nebo soud pro násilí páchané na ženách (Juzgado de Violencia Sobre La Mujer).

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

Proti rozhodnutím o návrhu na zamítnutí výkonu lze podat opravný prostředek u subjektu, který vydal napadené rozhodnutí. O opravném prostředku rozhoduje místně příslušný provinciální soud.

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

Ministerio de Justicia (ministerstvo spravedlnosti)
Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional (odbor generálního ředitelství pro mezinárodní právní spolupráci)
Área de Sustracción Internacional de Menores (Oblast mezinárodních únosů dětí)
C/ San Bernardo N° 62
28071 MADRID
Španělsko

Komunikace se uskutečňuje elektronickými prostředky prostřednictvím této e-mailové adresy:

sustraccionmenores@mjusticia.es

Veškeré informace týkající se řízení o mezinárodních únosech dětí jsou k dispozici na internetových stránkách španělského ministerstva spravedlnosti na této adrese: https://www.mjusticia.gob.es

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

Neuplatní se.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Angličtina a španělština.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

Španělština.

Poslední aktualizace: 20/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.