Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)

Švédsko

Obsah zajišťuje
Švédsko

JAK VYHLEDAT PŘÍSLUŠNÝ SOUD/ORGÁN

Níže uvedený vyhledávací nástroj vám pomůže identifikovat soud(y)/orgán(y) příslušný/příslušné pro konkrétní evropský právní nástroj. Vezměte prosím na vědomí, že ačkoli jsme vyvinuli veškeré úsilí k zajištění správnosti výsledků, mohou existovat výjimečné případy týkající se určení působnosti, která nemusí být nutně do databáze zahrnuta.

Švédsko

Rodinné právo – Nařízení Brusel IIb – Věci manželské a věci rodičovské zodpovědnosti (přepracované znění)


*povinný údaj

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (první část) – orgány veřejné moci nebo jiné orgány zmocněné k vyhotovení veřejné listiny uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 2 písm. b) a orgány veřejné moci zmocněné k registraci dohody uvedené v čl. 2 odst. 2 bodě 3

Ve Švédsku neexistují žádné orgány, které by vydávaly veřejné listiny nebo prováděly registraci dohod.

Čl. 103 odst. 1 písm. a) (druhá část) – správní orgány poskytující právní pomoc uvedené v čl. 74 odst. 2

Prohlášení, že účastník řízení před komisí pro sociální zabezpečení (socialnämnden) je osvobozen od nákladů nebo poplatků, vydává příslušná komise pro sociální zabezpečení. Prohlášení, že se má za to, že účastník řízení před komisí pro sociální zabezpečení (socialnämnden) splňuje finanční podmínky pro získání úplné nebo částečné právní pomoci, vydává Úřad právní pomoci (Rättshjälpsmyndigheten).

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (první část) – soudy příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se rozhodnutí uvedené v čl. 36 odst. 1 a soudy a orgány příslušné k vydávání osvědčení týkajícího se veřejné listiny nebo dohody uvedené v článku 66

Osvědčení uvedené v čl. 36 odst. 1 vydává soud nebo jiný orgán, který vydal rozhodnutí.

Jelikož švédské soudy nebo orgány nevydávají úřední doklady ani neprovádí registraci dohod, není vydávání osvědčení podle čl. 66 odst. 1 relevantní.

Čl. 103 odst. 1 písm. b) (druhá část) – soudy příslušné k opravě osvědčení uvedené v čl. 37 odst. 1, čl. 48 odst. 1 a soudy příslušné k vydávání osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti uvedené v článku 49; soudy a orgány příslušné k opravě osvědčení vydaného podle čl. 66 odst. 1, uvedené v čl. 67 odst. 1

Soud nebo jiný orgán, který vydal rozhodnutí, rozhodne o opravě osvědčení podle čl. 37 odst. 1 nebo čl. 48 odst. 1, případně vydá osvědčení o neexistenci nebo omezení vykonatelnosti podle článku 49.

Jelikož švédské soudy nebo orgány osvědčení podle čl. 66 odst. 1 nevydávají, není oprava těchto osvědčení ve Švédsku podle čl. 67 odst. 1 relevantní.

Čl. 103 odst. 1 písm. c) – soudy příslušné k uznávání rozhodnutí (čl. 30 odst. 3) a k zamítnutí uznání (čl. 40 odst. 2), dále soudy a orgány příslušné k zamítnutí výkonu, opravným prostředkům a k dalším opravným prostředkům uvedené v čl. 58 odst. 1, čl. 61 odst. 2 a článku 62

Čl. 30 odst. 3

Návrh na vydání rozhodní podle čl. 30 odst. 3 o neexistenci důvodů pro zamítnutí uznání se podává u okresního soudu (tingsrätten).

Pokud se návrh týká rozhodnutí, které se zcela nebo zčásti týká osoby dítěte, podává se návrh k okresnímu soudu (tingsrätt) uvedenému v kapitole 21 § 1a zákona o rodičovství.

Pokud se návrh týká rozhodnutí, které se netýká, zcela nebo zčásti, osoby dítěte, podává se návrh k okresnímu soudu (tingsrätt) uvedenému v seznamu níže, v jehož obvodu má odpůrce obvyklý pobyt. Nemá-li odpůrce obvyklý pobyt ve Švédsku, podává se návrh k okresnímu soudu v obci Nacka (Nacka tingsrätt).

Článek 40 nebo 59

Návrh na zamítnutí uznání rozhodnutí podle článku 40 nebo zamítnutí jeho výkonu podle článku 59 se podává u okresního soudu (tingsrätten).

Pokud se návrh týká rozhodnutí, které se zcela nebo zčásti týká osoby dítěte, podává se návrh k okresnímu soudu (tingsrätt), který podle kapitoly 21 zákona o rodičovství vede řízení o výkonu rozhodnutí, jehož se návrh týká. Jestliže řízení o výkonu rozhodnutí nebylo zahájeno, podává se návrh k okresnímu soudu (tingsrätt) uvedenému v kapitole 21 § 1a zákona o rodičovství.

Pokud se návrh týká rozhodnutí, které se netýká, zcela nebo zčásti, osoby dítěte, podává se návrh k okresnímu soudu (tingsrätt) uvedenému v seznamu výše, v jehož obvodu má navrhovatel obvyklý pobyt. Nemá-li navrhovatel obvyklý pobyt ve Švédsku, podává se návrh k okresnímu soudu v obci Nacka (Nacka tingsrätt).

Opravné prostředky

Opravný prostředek podle čl. 61 odst. 2 se podává u odvolacího soudu (hovrätt).

Opravný prostředek podle článku 62 se podává u nejvyššího soudu (Högsta domstolen).

Veškeré příslušné orgány, na něž se tento článek vztahuje, zobrazíte kliknutím na níže uvedený odkaz.
Seznam příslušných orgánů

Čl. 103 odst. 1 písm. d) – orgány příslušné pro výkon uvedené v článku 52

– Článek 52 v případě návrhu na výkon rozhodnutí týkajícího se osoby dítěte: návrh se podává k okresnímu soudu (tingsrätt) uvedenému v kapitole 21 § 1a zákona o rodičovství (föräldrabalken).

– Článek 52 v případě návrhu na výkon rozhodnutí týkajícího se nákladů řízení nebo jmění dítěte: návrh se podává švédskému exekučnímu orgánu (Kronofogdemyndigheten).

Čl. 103 odst. 1 písm. e) – opravná řízení proti rozhodnutí o návrhu na zamítnutí výkonu uvedená v článcích 61 a 62

Opravný prostředek se podává u odvolacího soudu (hovrätt) nebo nejvyššího soudu (Högsta domstolen).

Čl. 103 odst. 1 písm. f) – názvy, adresy a komunikační prostředky ústředních orgánů určených, aby byly nápomocny při uplatňování nařízení ve věcech rodičovské odpovědnosti. V případě, že byl určen více než jeden ústřední orgán, je třeba uvést místní a věcnou příslušnost každého ústředního orgánu, jak je uvedeno v článku 76.

Utrikesdepartementet (Ministerstvo zahraničních věcí)

Enheten för konsulära och civilrättsliga ärenden (Konzulární oddělení a oddělení pro občanské věci)

S-103 39 Stockholm

Tel.: +46 (8) 405 10 00 (ústředna) / +46 (8) 405 50 05 (telefon pro nouzové situace mimo úřední hodiny)

Fax: +46 (8) 723 11 76

E-mail: ud-kc@gov.se

Čl. 103 odst. 1 písm. g) – případně kategorie blízkých příbuzných, kromě rodičů, do jejichž péče může být dítě umístěno na území členského státu bez předchozího souhlasu tohoto členského státu, jak je uvedeno v článku 82

Nepoužije se.

Čl. 103 odst. 1 písm. h) – úřední jazyky orgánů Evropské unie jiné než vlastní jazyk členského státu, ve kterých přijímá sdělení ústředním orgánům, jak je uvedeno v čl. 91 odst. 3

Švédština, angličtina.

Čl. 103 odst. 1 písm. i) – jazyky přípustné pro překlady žádostí a doprovodných dokumentů zaslaných podle článků 80, 81 a 82 a prázdných textových polí osvědčení podle čl. 91 odst. 2

Švédština nebo angličtina.

Poslední aktualizace: 30/05/2024

Originální verzi stránky (v jazyce příslušného členského státu) provozuje daný členský stát. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. Evropská komise vylučuje jakoukoli odpovědnost za jakékoli informace nebo údaje obsažené nebo uvedené v tomto dokumentu. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.