Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Østrig

Indholdet er leveret af
Østrig

FIND KOMPETENTE DOMSTOLE/MYNDIGHEDER

Søgeværktøjet nedenfor vil hjælpe dig med at finde den eller de domstole/myndigheder, der er kompetente for et specifikt europæiske retligt instrument. Vi har gjort alt for at sikre, at resultaterne er så nøjagtige som muligt, men der kan være exceptionelle sager om fastlæggelse af kompetence, som ikke nødvendigvis er dækket.

Østrig

Familieret - Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)


*skal udfyldes

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

— Artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b)

I Østrig kan officielt bekræftede dokumenter i forordningens forstand udstedes af folkeregistermyndigheder i henhold til artikel 177, stk. 2, i den almindelige civile lovbog (Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch, ABGB) og af retter i henhold til artikel 190, stk. 1, i den almindelige civile lovbog (værnetingsaftale, der ikke kræver tilladelse).

— Artikel 2, stk. 2, punkt 3

I Østrig har ingen myndighed eller noget andet organ ret til at registrere aftaler i forordningens forstand.

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

— Artikel 74, stk. 2:

I Østrig er der ingen kompetence, der henhører under en administrativ myndighed som omhandlet i artikel 74, stk. 2.

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

Artikel 103, stk. 1, litra b):

— De i artikel 36, stk. 1, omhandlede retter og myndigheder:

Distriktsdomstolene har kompetence til at fremsætte anmodninger om udstedelse af attesten i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1,

  • omhandlet i artikel 76 i den østrigske lov om judiciel kompetence (Jurisdiktionsnorm) (artikel 36, stk. 1, litra a)
  • omhandlet i artikel 109 i den østrigske lov om judiciel kompetence (artikel 36, stk. 1, litra b)) eller
  • omhandlet i artikel 109a i den østrigske lov om judiciel kompetence (artikel 36, stk. 1, litra c))

Retter og myndigheder omhandlet i artikel 66, stk. 1:

Hvad angår litra a): skilsmisse i Østrig er kun muligt ved en retsafgørelse.

Hvad angår litra b): De distriktsdomstole, der er omhandlet i artikel 109 i den østrigske lov om judiciel kompetence, har kompetence.

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

Retter og myndigheder omhandlet i artikel 67, stk. 1:

De distriktsdomstole, der er omhandlet i artikel 109 i den østrigske lov om judiciel kompetence, har beføjelse til at berigtige attesten i overensstemmelse med artikel 66, stk. 1.

Retter omhandlet i artikel 37, stk. 1:

Distriktsdomstole, der er meddelt i henhold til artikel 36, stk. 1, har beføjelse til at berigtige attesten i overensstemmelse med artikel 37, stk. 1. Jf. i denne henseende artikel 76, 109 og 109a i den østrigske lov om judiciel kompetence.

Retter omhandlet i artikel 48, stk. 1:

De distriktsdomstole, der er omhandlet i artikel 109 i den østrigske lov om judiciel kompetence, har beføjelse til at berigtige og annullere attesten i overensstemmelse med artikel 48, stk. 1.

Retter omhandlet i artikel 49, stk. 1:

De distriktsdomstol, der er omhandlet i artikel 109 i den østrigske lov om judiciel kompetence, har kompetence til at fremsætte anmodninger om attester, der angiver udsættelse eller begrænsning af fuldbyrdelse i henhold til artikel 49, stk. 1.

De retter og myndigheder, der er omhandlet i artikel 66, stk. 3, sammenholdt med artikel 37, stk. 1:

De distriktsdomstole, der er omhandlet i artikel 109 i den østrigske lov om judiciel kompetence, har beføjelse til at berigtige attesten i overensstemmelse med artikel 66, stk. 3 sammenholdt med artikel 37, stk. 1.

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

Retter omhandlet i artikel 30, stk. 3:

De distriktsdomstole, der er omhandlet i artikel 76 eller artikel 109 i den østrigske lov om judiciel kompetence, har kompetence til at anlægge sag i henhold til artikel 30, stk. 3.

Retter omhandlet i artikel 52:

De distriktsdomstole, der er omhandlet i artikel 109 i den østrigske lov om judiciel kompetence, har kompetence til at fremsætte anmodninger om fuldbyrdelse i henhold til artikel 52.

Retter omhandlet i artikel 40, stk. 2, og artikel 58, stk. 1:

De distriktsdomstole, der er omhandlet i artikel 114a eller artikel 109 i den østrigske lov om judiciel kompetence, har kompetence for proceduren for afslag på anerkendelse i henhold til artikel 40, stk. 2. De distriktsdomstole, der er omhandlet i artikel 109 i den østrigske lov om judiciel kompetence, har kompetence for proceduren for afslag på fuldbyrdelse i overensstemmelse med artikel 58, stk. 1.

Retter og retsmidler omhandlet i artikel 61, stk. 2:

Den regionale domstol (Landesgericht), der er en ret i anden instans, har kompetence til at behandle en indsigelse mod eller en appel (i Østrig benævnt "Rekurs") af en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse. En sådan appel skal imidlertid indgives til distriktsdomstolen.

Retter og retsmidler omhandlet i artikel 62:

Den øverste domstole (Oberste Gerichtshof) har kompetence til at behandle enhver ny indsigelse eller appel, der kan antages til realitetsbehandling (i Østrig benævnt "Revisionsrekurs"). En sådan appel skal imidlertid indgives til distriktsdomstolen.

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse i henhold til artikel 52:

De distriktsdomstole, der er omhandlet i artikel 109 i den østrigske lov om judiciel kompetence, har kompetence til at fremsætte anmodninger om fuldbyrdelse i henhold til artikel 52.

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

Retter og retsmidler omhandlet i artikel 61, stk. 2:

Den regionale domstol, der er en ret i anden instans, har kompetence til at behandle en indsigelse mod eller en appel af en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse. En sådan appel skal imidlertid indgives til distriktsdomstolen.

Retter og retsmidler omhandlet i artikel 62:

Den øverste domstol har kompetence til at behandle enhver ny indsigelse eller appel, der kan antages til realitetsbehandling. En sådan appel skal imidlertid indgives til distriktsdomstolen.

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

Navn og adresse på de centrale myndigheder, der er omhandlet i artikel 76:

Bundesministerium für Justiz, Museumstraße 7, A-1070 Wien

Organisationseinheit: Abteilung I 10

E-mailadresse: team.z@bmj.gv.at

Tlf. +43 1 52152 2142

Fax: +43 1 52152 2829

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

Kategorier af nære familiemedlemmer, jf. artikel 82, stk. 2:

Der kræves ikke en tilladelse til anbringelse i henhold til artikel 82, stk. 1, for følgende kategorier af nære familiemedlemmer ud over forældrene:

  • bedsteforældre
  • forældrenes brødre og søstre
  • barnets voksne søskende.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Sprog, der accepteres i forbindelse med meddelelser til centrale myndigheder, jf. artikel 91, stk. 3:

Engelsk.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

Sprog, der accepteres i forbindelse med oversættelser i henhold til artikel 80, stk. 3, artikel 81, stk. 2, artikel 82, stk. 4, og artikel 91, stk. 2:

Ingen (ud over det officielle sprog, der accepteres i Østrig).

Sidste opdatering: 08/07/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.