Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Belgien

Indholdet er leveret af
Belgien

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

- Artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b): Notarerne

- Artikel 2, stk. 2, nr. 3: Ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

Finder ikke anvendelse.

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

- Artikel 36, stk. 1: Familieretten (tribunal de la famille), børn og unge retten (tribunal de la jeunesse), fredsdommeren (juge de paix) og appeldomstolen (cour d’appel).

- Artikel 66: Notarerne

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

- Artikel 37, stk. 1: Familieretten (tribunal de la famille), børn og ungeretten (tribunal de la jeunesse), fredsdommeren (juge de paix) og appeldomstolen (cour d’appel).

- Artikel 48, stk. 1: Familieretten, appeldomstolen.

- Artikel 49: Familieretten, appeldomstolen.

- Artikel 66, stk. 3 // Artikel 37, stk. 1: Notarerne.

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

- Artikel 30, stk. 3: Familieretten

- Artikel 40, stk. 1: Familieretten

- Artikel 58, stk. 1: Familieretten

- Artikel 61, stk. 2: Familieretten og appeldomstolen.

- Artikel 62: Appelretten og kassationsdomstolen.

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

Fogederne (huissiers de justice).

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

Artikel 61: Anfægtelse eller appel.

Artikel 62: Yderligere anfægtelse eller appel.

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

SPF Justice Direction générale de la Législation et des Libertés et Droits fondamentaux

Service de coopération internationale civile (kontoret for internationalt samarbejde i civile sager)

Point de contact fédéral "Enlèvement international d'enfants" (Det føderale kontaktpunkt "Internationale børnebortførelser")

Administrativ adresse: Boulevard de Waterloo 115

By/kommune: Bruxelles

Postnummer: 1000

Tlf.: +32 (0)2 542 67 00 (24h/24 et 7j/7)

E-mail: rapt-parental@just.fgov.be

Websted : https://justice.belgium.be/fr/themes_et_dossiers/enfants_et_jeunes/enlevement_international_denfants/contact

Accepterede sprog: Fransk, nederlandsk, tysk og engelsk

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

Ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Engelsk ud over de 3 nationale sprog, nederlandsk, fransk og tysk.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

- Artikel 80, stk. 3: Det officielle sprog på det sted, hvor anmodningen fremsættes (FR-NL-DE). Inden der indgives en anmodning, anbefales det at kontakte den belgiske centralmyndighed for at få kendskab til det sprog, som anmodningen skal oversættes til.

- Artikel 81, stk. 2, og 82, stk. 2: Det officielle sprog på det sted, hvor anmodningen skal behandles. (FR-NL-DE). Inden der indgives en anmodning, anbefales det at kontakte den belgiske centralmyndighed for at få kendskab til det sprog, som anmodningen skal oversættes til.

- Artikel 91, stk. 2: Kun de officielle sprog i Belgien accepteres. Inden der indgives en anmodning, anbefales det at kontakte den belgiske centralmyndighed for at få kendskab til det sprog, som anmodningen skal oversættes til.

Sidste opdatering: 02/11/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.