Bruxelles IIb-forordningen – ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar (omarbejdning)

Bulgarien

Indholdet er leveret af
Bulgarien

Artikel 103, stk. 1, litra a), 1. del — Offentlige myndigheder eller andre myndigheder, der er bemyndiget til at udstede et officielt bekræftet dokument som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 2, litra b), og offentlige myndigheder, der er bemyndiget til at registrere en aftale som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3

— Artikel 2, stk. 2, nr. 2), litra b) — I bulgarsk ret findes der ikke noget officielt bekræftet dokument som omhandlet i forordningen i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar, hvorfor der ikke er nogen myndighed at underrette.

— Artikel 2, stk. 2, nr. 3) — I bulgarsk ret findes der ikke nogen aftale i ægteskabssager og sager vedrørende forældreansvar, hvorfor der ikke er nogen myndighed at underrette.

Artikel 103, stk. 1, litra a), 2. del — Administrative myndigheder, der yder retshjælp som omhandlet i artikel 74, stk. 2

— Artikel 74, stk. 2 — I bulgarsk ret findes der ikke nogen administrativ myndighed som omhandlet i forordningen i ægteskabssager eller i sager vedrørende forældreansvar, hvorfor der ikke er nogen myndighed at underrette.

Artikel 103, stk. 1, litra b), 1. del — retter, der har kompetence til at udstede attester til brug for en afgørelse i henhold til artikel 36, stk. 1, og retter og myndigheder, der har kompetence til at udstede en attest for et officielt bekræftet dokument eller en aftale som omhandlet i artikel 66

Artikel 36, stk. 1 — Udstedelse af attester for retsafgørelser

  • Bilag II — Attesten vedrørende afgørelser i ægteskabssager udstedes af kredsdomstolen [Rayonen sad].
  • Bilag III — Attesten vedrørende afgørelser i sager vedrørende forældreansvar udstedes af kredsdomstolen.
  • Bilag IV — Attesten vedrørende afgørelser, ifølge hvilke et barn skal tilbagegives til en anden medlemsstat i henhold til Haagerkonventionen af 1980, udstedes af byretten i Sofia.

— Artikel 66 — I Bulgarien findes der ingen officielt bekræftede dokumenter eller aftaler som omhandlet i artikel 2, stk. 2, nr. 3), i ægteskabssager og i sager vedrørende forældreansvar.

Artikel 103, stk. 1, litra b) , 2. del — retter, der har kompetence til at berigtige attester som omhandlet i artikel 37, stk. 1, og artikel 48, stk. 1, og retter, der har kompetence til at udstede en attest, hvori det præciseres, at en attesteret afgørelse som omhandlet i artikel 49 lider af en mangel eller en begrænsning, og retter og myndigheder, der er kompetente til at berigtige den attest, der er udstedt i henhold til artikel 66, stk. 1, jf. artikel 67, stk. 1

Artikel 37 — Berigtigelse af attesten vedrørende en afgørelse — Den ret, der har udstedt attesten, er kompetent.

  • Bilag II — Attesten vedrørende afgørelser i ægteskabssager berigtiges af kredsdomstolen.
  • Bilag III — Attesten vedrørende afgørelser i sager vedrørende forældreansvar berigtiges af kredsdomstolen.
  • Bilag IV — Attesten vedrørende afgørelser, ifølge hvilke et barn skal tilbagegives til en anden medlemsstat i henhold til Haagerkonventionen af 1980, berigtiges af byretten i Sofia.

— Artikel 48, stk. 1 — Berigtigelse eller inddragelse af en attest til privilegerede afgørelser.

Kredsdomstolen har kompetence til at berigtige og inddrage attesten.

— Artikel 49 — Attest om manglende eller begrænset eksigibilitet — Kredsdomstolen har kompetence.

Artikel 66, stk. 1, sammenholdt med artikel 67, stk. 1 — Ikke relevant.

Artikel 103, stk. 1, litra c) — retter, der er kompetente med hensyn til anerkendelse af en retsafgørelse (artikel 30, stk. 3) og til at meddele afslag på anerkendelse (artikel 40, stk. 2), samt de retter og myndigheder, der er kompetente til at afslå fuldbyrdelse, anfægtelse eller appel og yderligere anfægtelse eller appel som omhandlet i 58, stk. 1, 61, stk. 2, og 62

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

Artikel 30, stk. 3 — Den regionale domstol (Okrazjen sad) har kompetence.

— Artikel 52 — Fogeden har kompetence.

Artikel 40, stk. 1 — Den regionale domstol har kompetence.

Artikel 58, stk. 1 — Den regionale domstol har kompetence.

Artikel 61, stk. 2 — Appeldomstolen [Apelativen sad] i samme retskreds som den domstol, der har truffet afgørelse om afslag på fuldbyrdelse, er kompetent.

Artikel 62 — Den øverste kassationsdomstol (Varhoven kasatsionen sad) har kompetence.

Artikel 103, stk. 1, litra d) — Myndigheder, der er kompetente med hensyn til fuldbyrdelse, jf. artikel 52

Artikel 52 — Fogeden har kompetence.

Artikel 103, stk. 1, litra e) — retsmidler i forbindelse med en afgørelse om anmodningen om afslag på fuldbyrdelse som omhandlet i artikel 61 og 62

— Artikel 61 — Appelsag i henhold til den civile retsplejelov (kapitel 20).

Artikel 62 — Kassationsappelsag i henhold til den civile retsplejelov (kapitel 22).

Artikel 103, stk. 1, litra f) — navne, adresser og kommunikationsmidler for de centralmyndigheder, der er udpeget til at bistå med anvendelsen af forordningen i sager vedrørende forældreansvar. Hvis der udpeges mere end én centralmyndighed, angives hver centralmyndigheds stedlige og saglige kompetence som omhandlet i artikel 76

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

Justitsministeriet

I sager vedrørende forældreansvar — direktoratet for international retlig beskyttelse af børn og international adoption, Sofia, ul. Slavyanska n° 1, kontaktoplysninger — via officielle kanaler og e-mail, tlf.: 00359 29237396, 00359 29237332, mpzdmo@justice.government.bg

I ægteskabssager — direktoratet for internationalt retligt samarbejde og europæiske anliggender, Sofia, ul. Slavyanska n° 1, kontaktoplysninger — via officielle kanaler og e-mail, tlf.: 00359 29237415, civil@justice.government.bg

Artikel 103, stk. 1, litra g) — i givet fald kategorier af nære slægtninge ud over forældrene, hos hvilke barnet kan anbringes på en medlemsstats område uden forudgående samtykke fra denne medlemsstat, jf. artikel 82

Den originale sprogudgave af denne side bulgarsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelskfransk er allerede oversat.

Bulgarien skal give sit samtykke i alle tilfælde, hvor børn anbringes på dets område.

Artikel 103, stk. 1, litra h) — andre af Den Europæiske Unions institutioners sprog end en medlemsstats eget sprog, på hvilke meddelelser til dens centralmyndigheder kan accepteres som omhandlet i artikel 91, stk. 3)

Engelsk og fransk.

Artikel 103, stk. 1, litra i) — sprog, der accepteres ved oversættelse af anmodninger og ledsagende dokumenter, der er fremsendt i henhold til artikel 80, 81 og 82, og af fritekstfelterne i certifikaterne, jf. artikel 91, stk. 2

— I henhold til artikel 80, stk. 3, skal dokumenter kun oversættes til bulgarsk.

— I henhold til artikel 81, stk. 2, skal dokumenter kun oversættes til bulgarsk.

— I henhold til artikel 82, stk. 4, skal dokumenter kun oversættes til bulgarsk.

— I henhold til artikel 91, stk. 2, skal dokumenter kun oversættes til bulgarsk.

Sidste opdatering: 10/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af de respektive EU-lande. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Europa-Kommissionen påtager sig ingen form for ansvar for oplysninger eller data, der optræder i nærværende dokument, eller hvortil der henvises heri. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.